دکتر علی اشرف مهرابی

دکتر علی اشرف مهرابی دانشیار دانشگاه شاهد تهران

دکتر علی اشرف مهرابی

Dr. Ali Ashraf Mehrabi

دانشیار دانشگاه شاهد تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applicability of CAAT Box-derived Polymorphism Markers in Survey of Genetic Diversity in Aegilops tauschii (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 12، شماره: 2
2 اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر بعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (.Lens culinaris Medik) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 4
3 اثر اسیدآبسزیک‎ بر جوانه‎زنی دانه، کشت کالوس و رویان زایی بدنی ژنوتیپ های کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
4 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد، محتوای نیترات، عملکرد اسانس و برخی صفات فیزیولوژیکی چهار رقم ریحان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 2
5 اثرات پرتوتابی گاما، الکترون، مایکروویو و مادون قرمز بر هضم پذیری شکمبه ای و برون تنی پروتئین کنجاله سویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
6 اثرات محلول پاشی اسیدآبسزیک برعملکردواجزای عملکردنخود درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
7 ارتقای جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
8 ارزیابی اثر متقابل نیتروژن و زمان برداشت بر عملکرد رویشی، کمیت و کیفیت اسانس چهار رقم ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 35، شماره: 4
9 ارزیابی تنوع فنوتیپی، تفکیک متجاوز و روابط صفات آگرو-مورفولوژیک در جمعیت حاصل از تلاقی ارقام برنج ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
10 ارزیابی روابط ژنتیکی گونه های آژیلوپس با استفاده نشانگرهای چندشکلی نواحی هدفمند (TRAP) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
11 ارزیابی ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (Aegilops tauschii) با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 4
12 ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژیک برخی از جمعیت های Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
13 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم‌آبی در منطقه همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
14 ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد آب چهار هیبرید ذرت دانه ای در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 4، شماره: 4
15 The Evaluation of Genomic Relationships and Diversity of Wild and Cultivated Wheats Possessing A Genome in Different Ploidy Levels Using SSR Markers (دریافت مقاله) دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان دوره: 4، شماره: 2
16 باغ بذر و محاوط بذرگیری گونه های جنگلی، راهبردی موثر در حفاظت ژنتیکی، احیا و توسعه جنگل های مقاوم به تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان جذب نور،کارایی مصرف نور و عملکرد ارقام مختلف ذرت ((Zea maize L. در شرایط ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 1
18 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه ها و کشت پینه ژنوتیپ های کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
19 بررسی تاثیر کود فسفر و محلول پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه های اجدادی آن در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی تنوع آللی لوکوس های ریزماهواره ژنومی گندم نان در جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops triuncialis (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
21 بررسی تنوع اگرو- مورفولوژیک در برخی از گونه های آژیلوپس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 7، شماره: 4
22 بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون توده های گیاه بادرنجبویه (L. Melissa officinalis) با استفاده از نشانگرهای ITS (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 13
23 بررسی تنوع ژنتیکی توده های Aegilops triuncialis Lدر مناطق غربی ایران با استفاده از نشانگر مولکولیISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 1
24 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی جو وحشی H. Spontaneum با استفاده از نشانگر مولکولی EST-SSR (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 45
25 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 2
26 بررسی روابط ژنتیکی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
27 بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن های واکسی در گندم های وحشی و زراعی با استفاده از PCR چندگانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
28 بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 4
29 بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های گندم ‌نیای وحشی Aegilops cylindrica با استفاده از لوکوس‌های بین ریزماهواره ژنومی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
31 بررسی عملکرد، خصوصیات زراعی و تحمل به خشکی لاین های گندم نان در شرایط دیم و آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 3
32 بررسی میزان جذب فسفر و آهن و برخی شاخص های فیزیولوژیک در گندم نان و گونه های وحشی اجدادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 4، شماره: 2
33 بهینه سازی بیان مسیر بیوسنتز فلاونوئید نارینجنین با استفاده از کشت سلولی یارویا لیپولیتیکا (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 2
34 بهینه سازی کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (دریافت مقاله) زیست فناوری گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 2
35 بهینه سازی کشت کالوس مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) با استفاده از ریزنمونه ها و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 20
36 تاثیر جیبرلیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ های مختلف سورگوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 32
37 تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
38 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و کارایی کاربرد آب در ذرت سیلویی (SC260) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
39 تاثیر منشا ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد مختلف بر ریزازدیادی پسته وحشی (Pistacia atlantica ssp. mutica) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 24
40 تاثیر منشا ریزنمونه و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر بهینه سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
41 تجزیه ارتباطی برخی صفات مورفولوژیکی مهم با نشانگرهای RAPD در ۱۵ رقم خرمای ایران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 4
42 تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در شرایط تنش شوری از طریق آزمون پلی کراس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 38، شماره: 4
43 تنوع صفات مورفولوژیک و زراعی در جمعیت های گندم اینکورن (Triticum boeoticum و Triticum urartu) در شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 18
44 تنوع ملکولی و روابط ژنتیکی بین توده های Aegilops tauschii بر اساس چندشکلی حاصل از ناحیه CAAT-box پروموتر ژن ها (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
45 سیاست گذاری توسعه باغ بذر گونه های درختی و درختچه ای جنگلی در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
46 شناسایی منابع مقاومت به عامل بیماری زنگ قهوه ای (Puccinia recondiata f. sp. tritici Eriksson) در ژنوتیپ های آژیلوپس تائوشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 4
47 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات زراعی و ریخت شناسی در جمعیت های وحشی گندم اینکورن (.Triticum boeoticum L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 2
48 غربالگری ژرم پلاسم گندم نان بومی ایران برای صفات و شاخصهای رشد ریشه با استفاده از تابع تشخیص (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
49 گروه بندی ارقام افتراقی جدید زنگ های گندم بر اساس صفات آگرومورفولوژیک در شرایط اقلیمی ایلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 33
50 مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم اصلا ح شده نخود آرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 3، شماره: 2
51 مطالعه بیوانفورماتیکی ژن Wdhn۱۳ در گونه های دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید گندم با استفاده از روش Insilco AFLP Analysis (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 11
52 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های Triticum boeoticum تحت شرایط عادی و تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 1
53 مطالعه شاخص های تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلد هاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
54 مطالعه مولکولی و آنالیز توالی ژن Wdhn۱۳ (LEA) در گندم های زراعی نان، دوروم و گونه های دهنده ژنومی آنها (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 9
55 مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops cylindrica L. در شرایط نرمال و تنش خشکی در ایلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 23
56 واکنش های حیاتی بذر بنه (Pistacia atlantica) به پیش تیمار بذر، خراش دهی و تیمارهای شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مولکولی توالی ژن 1Δ - پرولین- 5-کربوکسیلات سنتتاز (P5CS) در گونه های خانواده گرامینه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 آنالیز مولکولی توالی ژن مقاوم به زنگ قهوهای Lr10 در گونههای وحشی و زراعی گندم با سطوح پلوئیدی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
4 اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بربعضی صفات فیزیولوژیک و فنولوزیک ارقام عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
5 اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بربعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
6 اثرآبیاری تکمیلی و تراکم بوته بربعضی صفات مورفولوژیکی ارقام عدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 اثرآبیاری تکمیلی وتراکم بوته بربعضی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک ارقام عدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 اثرات تیماردهی با سالیسیلیک اسید درزمانها و غلظتهای مختلف بر روی رشد سلولی در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثرات دما و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور گیاه داروئی راش گندم (Fagopyrum esculentum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثرتاریخ کاشت و رقم برعملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 اثرسطوح مختلف کود نیتروژن برکمیت و کیفیت علوفه درارقام ذرت خوشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی تاثیر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته برعملکرد واجزای عملکرد ارقام عدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 ارزیابی تأثیر دما وسطوح ساکاروز بر روند ریزغده زایی ارقام سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 ارزیابی تحمل به تنش اسمزی در ژنوتیپ های گندم نان و همبستگی صفات ارزیابی شده در شرایط درون شیشه ای با استفاده از کشت جنین بالغ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 ارزیابی تحمل خشکی برخی ژنوتیپ های کلزا(.Brassica napus L )با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از جمعیت های خرمای ایران با استفاده از انگشت نگاری نشانگر ISSR (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
17 ارزیابی تنوع ژنتیکی در برخی از جمعیتهای گندم اینکورن (Triticum boeoticum) ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ های مختلف خرما (Phoenix dactylifera L) با استفاده از تجزیه چند متغیره (دریافت مقاله) همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
19 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی تعدادی ازژنوتیپ های گندم نان و دوروم بانک ژن با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 ارزیابی ژنوتیپ‌های مختلف کلزا (Brassica napus L.) به تنش خشکی در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاهچه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
21 ارزیابی کارایی نشانگرهای مبتنی بر EST در تفکیک توده های گونه وحشی. Aegilops codata (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
22 ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از ژنوتیپ های اسفناج (Spinacia oleraceae) بومی ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 استفاده از نشانگر با غالبیت ناقص برای شناسایی آلل نول در جایگاه ژن واکسی B1 در گندم های زراعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
24 اهمیت ارزیابی و حفاظت از تنوع ژنتیکی و زیستی خویشاوندان وحشی گندم: مزایا استفاده از آن ها برای بهبود مجدد پایه ژنتیکی ارقام مدرن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
25 Efficiency of CORAP markers in genetic diversity study of Triticum durum accessions (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
26 Evaluation the effectiveness of EST-based markers in separating of Aegilops codata species wild accessions (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
27 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی در اکوتیپهای مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی اثر کلروکولین کلراید بر برخی خصوصیات آگرومورفولوژیک ژنوتیپ های بادام زمینی تحت تنش خشکی در شرایط آب و هوایی استان گیلان hypogaeaArachis (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
29 بررسی اثر متقابل ریز نمونه های مختلف در شرایط کشت همجوار آنها در کشت آزمایشگاهی کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر، رشد گیاهچه ها و کشت پینه ژنوتیپهای کلزا (Brasica napus L.) (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
31 بررسی اثرات ژنوتیپ و محیط کشت بر پینه زایی جنین زایی سوماتیکی و اندام زایی درک شت زیر لپه کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 بررسی اثرعصاره ی الکلی گیاه زوفایی Thymbra spicata برمیزان چربی خون درموشهای بزرگ آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
33 بررسی اثرمحلول پاشی اسید آبسزیک برعملکردواجزای عملکردنخودزراعی (Cicer arietinumL درشرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 بررسی تاثیرمحلول پاشی اوره و تاریخ برداشت برعملکرداجزای عملکردو برخی خصوصیات کیفی چهارهیبریدذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 بررسی تأثیر ژنوتیپ و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر پیازچه زایی مستقیم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 بررسی تأثیر ژنوتیپ و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی Allium rotundum (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 بررسی تحمل ژنوتیپ های مختلف گندم نان به سطوح مختلف تنش اسمزی با استفاده ازکشت جنین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی تنوع ژنتیک برخی از توده های بومی اسفناج Spinacia oleraceae با استفاده ازنشانگر SRAP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
39 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بومی گندم نان ایران براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
40 بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های خرماPhoenix dactylifera L.بااستفاده ازنشانگرRAPD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
41 بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های بادام زمینی تحت تنش خشکی با استفاده ازداده های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین ذخیره ای دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی تنوع و روابط صفات درجمعیت های گندم اینکورن Triticum boeoticum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
44 بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن های واکسی در گیاهان خانواده گرامینه (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
45 بررسی شاخص سطح برگ و درصد آب ارقام ذرت دانهای در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
46 بررسی صفات مورفولوژیک و ارزیابی همبستگی بین آنها درارقام خرماPhoenix dactylifera L. (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 بررسی کارایی جذب عناصرریزمغذی درگندم نان و ژنوتیپ های اجدادی آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 بررسی کال زایی و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی سنبل الطیب(Valeriana officinalis) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
49 بررسی کشت بافت و کشت همجواری ریزنمونههای مختلف در گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
50 بررسی کشت سوسپانسیون سلولی تحریک شده با محرک متیل جاسمونات در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 بررسی محتوای کلروفیل و میزان جذب آهن و منگنز در گندم نان(رقم سرداری) و گونه های اجدادی آن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی میزان تنظیم اسمزی در گندم نان (رقم سرداری) و گونه های وحشی اجدادی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
53 بررسی همبستگی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه هیبریدهای مختلف ذرت دانه‌ای تحت شرایط مطلوب و محدود آبی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
54 بهنژادی گندم برای افزایش کارایی مصرف آب بر اساس صفات فیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد دانه تحت شرایط خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
55 بهینه سازی کال زایی و باززایی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
56 بیوتکنولوژی و تاثیر آن در افزایش بهره وری از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
57 بیولوژی مولکولی آپپتوسیس، مرگ سلولی برنامه ریزی شده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
58 بیونانوتکنولوژی در کشاورزی و صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
59 تاثیر آبیاری جویچهای یک در میان و روش کاشت بر عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی ازویژگیهای ذرت سیلوییSC260 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
60 تاثیر زمان محلول پاشی و میزان کاربرد عناصرریزمغذی بر وروی برعملکردواجزای عملکرد رقم آلستارآفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 تاثیر مدیریت مصرف آب و روش کاشت برعملکرد و برخی از ویژگی های فیزیولوژیک ذرت علوفه ای SC260 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
62 تاثیرسطوح مختلف آبیاری روی چهاررقم ذرت دانه ای درشرایط آب وهوایی ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
63 تأثیر اسید آبسیزیک بر جوانه زنی بذور و کشت پینه کلزا تحت تنش شوری (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
64 تأثیر پیشتیمار بذر بر زمان سبز شدن ژنوتیپهای مختلف عدس تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
65 تأثیر فتوپریود و دما بر ریزغده زایی ارقام سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
66 تأثیر نوع آبیاری و روش کاشت بر عملکرد علوفه خشک و کارایی مصرف آبدر ذرت سیلویی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
67 تأثیرتیمارهای مختلف هورمونی و سرما بر جوانهزنی بذور پسته وحشی (بنه) Pistacia atlantica subsp mutica (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
68 تجزیه به عاملها برای خصوصیات مورفولوژیی درارقام خرما (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
69 تعیین مقیاس هوکر نی برز و سرعت رشد قطر کالوس کلزا به وسیله ماشین بینایی هوشمند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
70 رشته کوه های زاگرس منشأ تنوع زیستی و پراکنش بسیاری از ژرم پلاسم های گندم: مزایای ارزیابی تنوع زیستی و جلوگیری از انقراض این ژرم پلاسم ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 زراعت مولکولی :تولید واکسن و داروهای نوترکیب در سیستم های گیاهی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
72 طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین بینایی هوشمند در کشت بافت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
73 کاربرد های بیوتکنولوژی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
74 گروهبندی ژرم پلاسم های بادام زمینی با استفاده از داده های الکتروفورز SDS-PAGE پروتئین ذخیره ای دانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
75 گزینش آزمایشگاهی ارقام گندم نان متحمل به خشکیدرمرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
76 مروری بر لوکوس های بین ریزماهوارهای ژنومی ISSR-PCR در بررسی تمایز ژنتیکی درختان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
77 مطالعه تغییرات زیست توده تر و خشک توده های Aegilops tauschii ایرانی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 مطالعه تغییرات سبزینگی و خصوصیات برگ در Aegilops tauschii های ایرانی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 مطالعه شاخصهای تحمل به تنش خشکی در یک جمعیت دابلهاپلوئید گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
80 مطالعه مولکولی و آنالیز توالی ژن موثر در مقاومت به خشکی LEA) Wdhn13 ) در گندم های زراعی نان، دوروم و گونه های دهنده ژنومی آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
81 واکنش صفات کیفی ذرت سیلویی هیبرید 604 به روش های مختلف آبیاری و روشهای مختلف کاشت در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
82 واکنش عملکرد علوفه تر و کارایی مصرف آب به نوع آبیاری و روش کاشت در ذرت سیلویی SC260 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)