دکتر مجید علی عسگری

دکتر مجید علی عسگری

دکتر مجید علی عسگری

Dr. Majid Aliasgari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی اجرای برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه بر اساس الگوی اکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 7، شماره: 17
2 اثر بخشی برنامه درسی دوره ابتدایی مبتنی بر مهارتهای زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی بر ارتقا بهداشت و سلامت خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 1
3 ارائه چارچوبی برای آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های پیچیده ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 28
4 ارزشیابی برنامه درسی جدید فیزیک در عمل: پژوهشی بر اساس خبرگی و نقد تربیتی آیزنر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 66
5 اعتبارسنجی الگوی دانش محتوایی، پداگوژی و فناوری معلمان علوم متوسطه اول استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
6 بررسی دیدگاه دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی منطقه پنج شهر تهران درباره کتابخانه های آموزشگاهی و اثر آن ها بر برنامه-های درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 1
7 ‌‌بررسی شکاف‌ها و نیازها در برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری در ایران: پیش‌ درآمدی بر طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 2
8 بررسی نحوه ارزشیابی در برنامه درسی تفکر و پژوهش سال ششم ابتدایی و مقایسه آن با ارزشیابی در برنامه فلسفه برای کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 37
9 تاثیر بازیهای مبتنی بر هوش جنبشی- بدنی گاردنر بر یادگیری مفاهیم پیش دبستانی کودکان ۷-۵ سال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 6، شماره: 4
10 تبیین الزامات و عوامل اجرایی موثر در نقشه برداری برنامه درسی (CM) معلمان (یک مطالعه سنتزپژوهی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 75
11 تبیین چیستی و چرایی نقشه برداری برنامه درسی برای معلمان ابتدایی: (یک مطالعه سنتزپژوهی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 71
12 جستاری در طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی: رویکردی سنتزپژوهانه (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
13 درآمدی بر چیستی، انگاشته های سواد انتقادی از منظر فریره، دلالت ها، نقد ها و ارتباط آن با رشته مطالعات برنامه درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 2
14 رویکرد هرمنوتیکی به یادگیری کوانتومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 35
15 شناسایی موانع درس پژوهی در دوره ابتدایی از منظر کارگزاران آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
16 شناسایی و بررسی الگوهای خارجی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی و ارائه الگوی بومی برای ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 12، شماره: 23
17 ضرورت های برنامه درسی چندفرهنگی در دوره ابتدایی: تبیین ویژگی ها بر اساس رویآورد تلفیق (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
18 طراحی الگوی برنامه درسی خرد با تاکید بر دیدگاه استنبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
19 طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش مهارت های حل مساله در مقطع کارشناسی رشته پرستاری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
20 طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مهارت های زندگی یونسکو و آمادگی جسمانی با رویکرد تلفیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 5
21 طراحی برنامه درسی تربیت شهروند الکترونیک در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
22 طراحی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بر اساس الگوی اکر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
23 طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره اول متوسطه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 11، شماره: 2
24 طراحی و اعتباربخشی الگوی بومی برنامه درسی سواد انتقادی در دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 55
25 طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی درس رویکرد زیبایی شناسانه به تدریس در تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
26 طراحی و اعتباربخشی مدل برنامه درسی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 13، شماره: 25
27 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی آغازخدمت برای نومعلمان دوره ابتدایی با تاکید بر توسعه حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 67
28 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت اجتماعی در دوره متوسطه اول با تاکید بر اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 2
29 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی و سلامت دوره اول متوسطه با رویکرد فرهنگی _ تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 69
30 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مکمل برای دانش آموزان نارسانویس دوره اول ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 2
31 گونه شناسی ادراک معلمان نمونه ابتدایی از تدریس: یک مطالعه پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
32 گونه شناسی تجارب دینی دانش آموختگان دبیرستانی و میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 33
33 مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره پیش دبستانی ایران و چند کشور منتخب ازمنظر درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
34 مطالعه تطبیقی نگرش دانش آموزان پایه دهم ایرانی و آلمانی به درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 3
35 معلم و کاربست مواد برنامه درسی: طرحواره ای برای فهم برنامه درسی عملی شده در کلاس درس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 51
36 مقایسه تعلیم دانش آموزان ابتدائی مطابق با ارزش های اسلامی در کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 53
37 نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
38 نقش انواع سبک های هویتی در شکل گیری رفتار شهروندی کارکنان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 37
39 واکاوی نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه درسی جدید خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 8
40 واکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
41 واکاوی وضعیت موجود آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی (مطالعه پدیدارنگارانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
2 بررسی تناسب محتوای کتاب بسته های نرم افزاری (2) رشته کامپیوتر، با مهارت های مورد نیاز در بازار کار (دریافت مقاله) سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی در درس ریاضی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی،علوم تربیتی و آموزشی
4 بررسی وضعیت برنامه درسی آموزشی محیط زیست دوره ابتدایی ایران در سند تحول بنیادین و برنامه در سی ملی جمهوری اسلای ایران و ارائه راهکار مناسب جهت اجرای آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برایدوره کارشناسی پرستاری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
6 فرهنگ قومی و نقش آن درجهانی شدن باتاکید بربرنامه ریزی درسی دردوره های ابتدایی و راهنمایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
7 مطالعه پدیدار شناسانه فرصت ها و تهدید های آموزش مجازی:دمی پای درد دل معلما ن (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
8 نقش سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی فرهنگی دربرنامه ی درسی جهانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
9 واکنش معلمان با تغییر برنامه درسی خوانداری و نوشتاری پایه چهارم ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی