دکتر مهدی عابدی

دکتر مهدی عابدی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی عابدی

Dr. Mahdi Abedi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه Bromus tomentellus و Medicago sativa (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
2 تاثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 27
3 تاثیر نوسانات دمایی و سرمادهی بر جوانه زنی بذر چهارگونه غالب علفزار (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 29
4 تغییر ویژگی های شیمیایی خاک در مقابل آتش و شدت های مختلف آن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر بیوچار بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 بررسی تاثیر بیوچار بر شاخص های جوانه زنی دو گونه Festuca ovinaوFestuca arundinacea (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
3 بررسی تاثیر دما (متناوب و ثابت) بر جوانه زنی بذر سه گونه گندمی یکساله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 بررسی تاثیر نوسانات دمایی بر جوانه زنی بذر دو گونه گندمی چندساله Melica ciliata L. و Poabulbosa L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
5 بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه جنگلی واز، نور، مازندران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مراتع کجور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 تاثیر شدت چرای دام بر میزان طول رشد اندامهای هوایی گونه Trifolium alexandrinum (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
8 تاثیر شدت های مختلف چرای دام بر شاخص های تولید و سطح برگ گونه Trifolium alexandrinum (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 تاثیر گلسنگ ها بر جوانه زنی بذر چهار گونه گیاهی مراتع پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت نوآوری، توسعه و بهره وری
10 تاثیر گلسنگ ها بر روی برخی از خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 تعیین ویژگی های سلامت مرتع به کمک شاخص های اکولوژیک: دیدگاهی نوین در آنالیز و ارزیابی مرتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
12 رات گردوغبار بر استقرار و کارکرد گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 مقایسه ساختاری و عملکردی مرتعکاری با سه گونه کوخیا، پوتریوم و اروشیا در مراتع کجورنوشهر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
14 مقایسه ی روابط زیستی گونه ی درختی Juniperus excelSa با چهارگونه ی زیر اشکوب آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران