دکتر حیات عامری

دکتر حیات عامری دانشیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حیات عامری

Dr. Hayat Ameri

دانشیار مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عینیت بر درک معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 1
2 استعاره تصویری در کارتون های شهروندی با موضوع محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 11، شماره: 2
3 استعاره دستوری اسم سازی و بازنمایی ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام: رویکرد دستور نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبان شناسی: نظریه و کاربرد دوره: 1، شماره: 2
4 استعاره و مجاز تصویری در کارتون های شهروندی با رویکرد شناختی؛ موضوع کتاب و کتاب خوانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
5 Conceptual metaphor, metonymy, and conventional knowledge in lexicography and paremeology (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 1
6 Polysemy Comprehension in Persian-Speaking Children (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 2
7 Proposing a computational measure for lexical variation and a sequence for continuity in color terms (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 25، شماره: 1
8 بازنمایی انواع وجه امری در زبان فارسی: رویکرد شناختی (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 8، شماره: 1
9 بازنمایی های ایدئولوژیک در رسانه: بررسی بازتاب تحولات برجام در رسانه ها بعد از خروج آمریکا لغایت گام نهایی ایران در کاهش تعهدات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 97
10 بازنمایی های ایدئولوژیک در گفتمان سیاسی برجام مطالعه موردی سخنرانی روسای جمهور ایران و آمریکا رویکرد نقش گرای نظام مند (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 34
11 بررسی ابزارهای خلاقیت استعاری در شعر معاصر از منظر معنی شناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
12 بررسی الگوی عملگرهای روایت شناختی پسامدرن آثار پوچ نما در مقایسه با الگوی عملگرهای گرمس (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 13، شماره: 50
13 بررسی تاثیر تحریک سیستم نورون های آینه ای بر رشد مهارت درک دستوری کودکان اوتیستیک ۵ تا ۸ ساله دختر فارسی زبان (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 5
14 بررسی تاثیر تحریک سیستم نورون های آینه ای، بر رشد مهارت های زبان دریافتی، زبان بیانی و گفتار کودکان اوتیستیک پنج تا هشت ساله ی دختر فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 18، شماره: 1
15 بررسی تعامل بین توانایی پردازش توالی های شناختی و درک نحوی در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی بروکا (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 9، شماره: 2
16 بررسی تقویت و تضعیف معنا در تصاویر کتاب های زبان انگلیسی ۱ و ۲ ویژن براساس نشانه معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 10، شماره: 17
17 بررسی جریان معکوس استعاره دستوری در روند همگانی سازی مقالات علمی در رسانه های گروهی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی رده شناختی تطبیقی حرکت پرسش واژه ها در زبان-های فارسی و عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 2
19 بررسی ساختار صرفی فعل فارسی در چارچوب نظریۂ کلمه و صیغگان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 2
20 بررسی شناختی طرح‌واره‌های تصوّری در متون علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 13
21 بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی مفهوم سازی حرکت در افعال مرکب فارسی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 10، شماره: 4
23 بررسی مقابله ای طرح واره های تصوری در اشعار حافظ و اشعار سهراب سپهری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 2
24 بند موصولی عربی و فارسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 1
25 پیچیده سازی استعاری و الگوهای شبکه ای در منتخبی از اشعار معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 23، شماره: 3
26 تاثیر سن و جنسیت در درک استعاره های بدنمند در مرحله عملیات عینی: مطالعه ای بر روی کودکان فارسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه زبان شناسی اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
27 تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 11
28 تحلیل معناشناختی ضرب المثل ها و کاربرد آن در فرهنگ نگاری فارسی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 14، شماره: 2
29 تصویرگونگی آوایی بررسی رابطه میان آوا و معنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
30 تلفیق مفهومی؛ پیشینه و سازوکار آن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 10، شماره: 4
31 توصیف اصطلاحات در فرهنگ های لغت فارسی و کاربرد آن در فرهنگ نگاری براساس رویکرد معناشناسی شناختی چکیده (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 1
32 توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 1
33 توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فرازبانی وکلا جهت اقناع در دادگاه های علنی ایران: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری زبان شناسی حقوقی) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
34 چندمعنایی اسم و فعل در نظریه شبکه های شعاعی و کاربست آن در قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 10، شماره: 1
35 چندمعنایی واژه های مرکب مختوم به ستاک حال پوش در زبان فارسی: صرف ساخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 18، شماره: 36
36 دراسه مقارنه لترتیب مکونات الجمله فی اللغتین العربیه والفارسیه علی ضوء علم التصنیف اللغوی (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 13، شماره: 24
37 رابطه ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 8، شماره: 1
38 رابطه متن و تصویر در کتاب های انگلیسیvisionبراساس نشانه معناشناسی گفتمانی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 12، شماره: 37
39 روراستی تعارف ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 10، شماره: 1
40 رویکردی ساخت بنیاد به وندواره ها در ترکیب های درون مرکز زبان فارسی: مطالعه موردی حیوان واژه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 17، شماره: 33
41 زبان پریشی، اختلالی شناختی: نگاهی تازه به حوزه ای بودن زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 3
42 ساخت مجهول در گویش تالشی ( سه سار ) (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 32
43 شناسایی و طبقه بندی چالش های مدرسان زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در کلاس ها ی چندفرهنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 4
44 عوامل نشانه شناختی موثر بر کیفیت فن بیان در زبان فارسی: تحلیلی شنونده محور (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 4
45 محدودیت های واج آرایی در وام واژه های سه هجایی دارای توالی سه همخوانی: رویکرد بهینگی (دریافت مقاله) پژوهش های زبان شناسی دوره: 13، شماره: 2
46 مطالعات میان حوزه ای و میان رشته ای در زبان شناسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 13، شماره: 25
47 معناشناسی واژه «قرا» و بسامد کاربرد معادل های معنایی آن در ترجمه های فولادوند و الهی قمشه ای از قرآن مجید با رویکرد شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 8، شماره: 4
48 مقایسه ی رشد زبان گفتاری در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه ی اول تا سوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 7، شماره: 1
49 مقایسه ی واژه های آموزشی کتاب های آموزش زبان فارسی با واژه های پایه ی زبان(مقاله علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دوره: 10، شماره: 22
50 نسبت طرح واره در عصب شناسی شناختی با طرح واره کانتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 15، شماره: 3
51 نگاهی نشانه شناختی به واژه آیه در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 3، شماره: 10
52 ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 9، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی زبان فارسی درفضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 بررسی آرایش سازه های بنیادین و ساخت سازه ای غالب در ادبیات داستانی فارسی از منظر رده شناسی زبان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 بررسی طرحواره های تصویری زبان فارسی از دیدگاه معنی شناسی شناختی: مطالعه ی موردی داستان شازده احتجاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
4 بررسی مقایسه ای پردازش پرسش واژه ها در کودکان هشت ساله دختر و پسر شهر قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 بررسی ویژگی های ادبیات پسااستعماری در داستان گتسبی بزرگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 خوانشی استعاری ازراوی دربوف کور هدایت باتکیه برپیرمرد خنزر پنزری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان