دکتر محمدتقی عبادی

دکتر محمدتقی عبادی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدتقی عبادی

Dr. Mohammad taghi Ebadi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
2 اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium subsp. millefolium.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
3 اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
4 اثر تنشهای اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در خشک کردن با تابش مادون قرمز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 5
6 Comparison and Evaluation of Oil Content, Composition and Antioxidant Properties of Pistacia atlantica and Pistacia khinjuk Grown as Wild (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 7، شماره: 2
7 Development and Evaluation of a Prototype Precision Harvesting Unit for Medicinal Plants – Tested on Hyssopus officinalis L. (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 11، شماره: 3
8 Essential Oil Content and Composition of Lemon Verbena (Lippia citriodora Kunth.) during Different Phenological Stages (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 2
9 Evaluation of Essential Oil Composition and Rosmarinic Acid Content in Lemon Balm (Melissa officinalis L.) Cultivated in South of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 9، شماره: 2
10 Quantity and Quality of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) Affected by Precision Harvesting (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 3
11 بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش های خشکی و شوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
12 بررسی تاثیر برداشت دقیق بر کیفیت عرق تولید شده از گیاهان دارویی (مطالعه موردی زوفا (Hyssopus officinalis)) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 89
13 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 3
14 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
15 بررسی تاثیر خشک کردن با تابش مادون قرمز و سرعت جریان هوا بر خصوصیات کیفی بابونه (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 5
16 بررسی تاثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 10، شماره: 1
17 بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 1
18 بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
19 بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
20 بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 1
21 بررسی تاثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مولفه های خشک کردن گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora Kunth.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 1
22 بررسی تاثیر سطوح مختلف کود آلی جلبک دریایی بر شاخصه‌های رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 4
23 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، درصد و اجزای اسانس به لیمو (Lippia citriodora Kunth) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 2
24 بررسی تغییرات کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Nepeta crispa Willd. در رویشگاه های مختلف طبیعی زراعی (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 2
25 بررسی فیتوشیمیایی اسانس اندام های مختلف و صمغ گیاه دارویی Dorema ammoniacum D. Don. جمع آوری شده از بیرجند (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 3
26 بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی فرآورده های جانبی اسانس گیری ریزوم هیبریدهای زنبق آلمانی (Iris germanica L.‎) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 4
27 بررسی ویژگی های جوانه زنی دو رقم اصلاح شده گیاه دارویی گل گندم (Centaurea cyanus L.) و توده بومی ایران در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
28 تاثیر روش های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
29 تاثیر محلول پاشی کود جلبک دریایی بر شاخص های رشد، عملکرد، درصد و اجزای اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 3
30 تأثیر خشک کردن مادون قرمز بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 3
31 ترکیب های فرار اندام هوایی سه توده مختلف Eryngium thyrsoideum Boiss. از ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 2
32 گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 1
33 مطالعه دانش بومی و مصارف سنتی برخی از گیاهان دارویی در منطقه بلوچستان ایران (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 12، شماره: 3
34 مقایسه ترکیبات فرار جمعیت هایی از گیاه دارویی Eryngium noeanum Boiss. و Eryngium iranicum Mozaff. در ایران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 11، شماره: 1
35 مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی هفت جمعیت گیاه دارویی پای خر (Tussilago farfara L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ترکیبات فرار محلول در آب گیاه بوقناق آبی E. planum L (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
2 آنالیز و مقایسه اسانس اندامهای مختلف و صمغ گیاه دارویی وشا ( Dorema ammoniacum D.(Don. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر اسیدهای آلی (هیومیک و فولویک اسید) بر جوانه زنی ریزوم بذری زنجبیل (Zingiber officinale Rosc) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثر محلولپاشی کود آلی جلبک دریایی بر برخی از صفات رشدی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد، بر باززایی شاخساره درخت شاه توت در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر هورمون جیبرلیک اسید بر جوانه زنی ریزوم بذری زنجبیل ( Zingiber (officinale Rosc (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 ار چند محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان ( Ocimumbasillicum L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 استانداردسازی اسانس ها در جهت نیاز صنایع مختلف مصرف کننده مطالعه موردی: اسانس نعناع دشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 استریل کردن بذر زیره سبز با استفاده از فناوری مادو قرمز (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
10 استفاده از پوشش های خوراکی در افزایش عمر انبارمانی میوه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 القاء اتوتتراپلوئیدی روشی مناسب جهت افزایش تولید اسکوپولامین در گیاه بذرالبنج مصری (Hyoscyamus muticus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 Effect of Cold Plasma on Essential Oil Content and Composition of Cumin (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
13 Investigation of Anticonvulsant Effects of Some Medicinal plant Hydrosols (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
14 بررسی اثر تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی بذر گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و استفاده از ترکیب ضد تنش دلفان پلاس بر فاکتورهای رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis رقم اصلاح شده ساترن Saturn (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس ریحان اصلاح شده رقم کشکنی لولو (Keshkeni luvelou) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر نوع محیط بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
18 بررسی تاثیر استفاده از کودهای آلی بر فاکتورهای رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (Maticaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
19 بررسی تاثیر برداشت دقیق بر برخی ویژگی های کیفی گیاه دارویی زوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
20 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد، درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی تاثیر تاریخ کشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و درصد اسانس بومادران هزار برگ Achillea millefolium در سال دوم رویش (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی تاثیر خشک کردن با تابش مادون قرمز و جریان هوا بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر مدت زمان خشک کردن، درصد اسانس و درصد کامازولن Matricaria recutita گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات رنگ و میزان اسانس گیاه دارویی کاکوتی یک ساله (Ziziphora tenuior L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی تاثیر قارچ های مایکوریزا بر عملکرد و اجزای اسانس گیاه نعناع دشتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
26 بررسی روشهای بیولوژیکی در کنترل باکتری بیماری زای سالمونلا، گامی در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
27 بررسی عددی پارامترهای مهم در فرآیند گرمایش القایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
28 بررسی فرصت ها و چالشهای صنعت گل و گیاهان زینتی ایران درجهت ورود به بازار تجارت جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
29 بررسی کاهش ضایعات استخراج اسانس بذر زیره سبز با تیمار مایکروویو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
30 بررسی کمیت و کیفیت اسانس صمغ درخت بنه (Pistacia atlantica Desf.) دو رویشگاه در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی میدان الکتریکی ضربانی با رویکرد کاهش ضایعات (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
32 تاثیر امواج فراصوت بر جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium Persicum Boiss) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
33 تاثیر پیش تیمار امواج فراصوت بر استخراج اسانس گشنیز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
34 تاثیر جنبش دانشجویی برهدایت تولید علم و توسعه اشتغال دربخش کشاورزی کشور با مطالعه موضوعی صنعت فرآوری ژل گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
35 تاثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی مفراح (Nepeta crispa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 تاثیر میکروارگانیسم ها بر افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره در گیاهان دارویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
37 تجهیزات و روش های مورد استفاده در ضدعفونی کردن گیاهان دارویی و ادویه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
38 تغییرات کیفی و فیزیکی آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) تحت تاثیر پلاسمای سرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 تولیدگل لاله متراکم گلدانی راهکاری نوین درجهت افزایش تنوع تولید و کارآفرینی بخش گیاهان زینتی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
40 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه برداشت دقیق گیاهان دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر غلظت فسفات بر رشد ریشه گیاه دارویی سنبل الطیب (.Valeriana officinalis L) در محیط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 مطالعه برخی از مهم ترین پارامترهای اثرگذار در فرآیند استخراج با سیال فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
43 مطالعه تاثیر محیط کشت و ساکارز بر تولید آلکالوئیدهای تروپانی در ریشه های موئین بذرالبنج مصری (Hyoscyamus muticus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
44 مطالعه رفتار گاز CO۲ در محفظه استخراج دستگاه فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
45 مقایسه ترکیبات اسانس توده هایی از دو گونه Eryngium noeanum Boiss. و Eryngium iranicum Mozaff. در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 مقایسه ترکیبات فرار چهار جمعیت از زول بیابانی Eryngium noeanum Boiss. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مفراح (Nepeta crispa L.) در رویشگاه های اصلی و شرایط زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران