دکتر محمدرضا سرمدی

دکتر محمدرضا سرمدی استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

دکتر محمدرضا سرمدی

Dr. Mohamad Reza Sarmadi

استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 • طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و احادیث براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
2 آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 6
3 آموزه های تربیتی نوعمل گرایی در دیدگاه ریچارد رورتی و امکان بهره گیری از آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
4 اثربخشی درس افزارآموزشی مبتنی بر الگوی MMS بر میزان یادگیری و یادداری فراگیران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
5 اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی (۱۴ اصل چندرسانه ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری در محیط های یادگیری چندرسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
6 اخلاق جهانی و جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
7 ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ (مورد مطالعه: در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 51
8 ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزش جنسی(CSE) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
9 ارائه مدل علی پیش بینی حضور اجتماعی براساس حضور شناختی(با واسطه گری جویادگیری برخط): (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 17
10 ارائه مدل علی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه ای خودکارآمدی و درگیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 4
11 ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
12 ارائه مدل علی عوامل موثر بر یادگیری خودتنظیمی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
13 ارائه مدل علی قصد استفاده از آموزش برخط در بین اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 16
14 ارائه ی مدل علی اثربخشی تدریس برخط بر اساس سواد تدریس برخط؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی تدریس برخط (کاربرد تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 1
15 ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی و ارزش های شغلی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
16 ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 6، شماره: 21
17 ارزیابی کیفیت و مدل سازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 2
18 از معرفت شناسی علامه طباطبایی تا تفکر چند وجهی در تربیت زیبا شناختی با نگاهی به قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 1
19 استلزامات تربیتی مولفه های زیبایی شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 32
20 اعتبار سنجی مولفه های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 28
21 اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
22 الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه های اسلامی با بهره گیری از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
23 Effect of Distance Education via Short Message Service of Mobile Phones on Self-efficacy and HbA۱C of Patients with type ۲ Diabetes Mellitus (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 2
24 The Explanation of the Curriculum Characteristics of the E-Learning System Based on the Proposed Principles of Constructivist Approach (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
25 بازنمایی تربیت اسلامی در تحلیل محتوای صحیفه سجادیه(مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 20، شماره: 2
26 بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن بر خلاقیت مشارکتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
27 بررسی آرای کانت و هابرماس در زمینه تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 25
28 بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
29 بررسی انطباق عناصر برنامه درسی مقطع کارشناسی نظام یادگیری الکترونیکی با آموزه های رویکرد سازنده گرایی از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
30 بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازا گرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 1
31 بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
32 بررسی تاثیر نوع سوال و سطح پردازش سوالات در آزمون های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 8
33 بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در کلام مولانا و سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 5، شماره: 14
34 بررسی خاستگاه تومیسم و آموزش و پرورش قرون وسطی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 15
35 بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 3
36 بررسی رابطه ی متغیرهای باورهای هوشی، عزت نفس و انگیزه ی پیشرفت با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 4، شماره: 14
37 بررسی سواد محیط زیستی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی با تاکید بر جنسیت و مقایسه آن از دیدگاه اسلام و اکوفمنیسم (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
38 بررسی عوامل مؤثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
39 بررسی عوامل همبسته با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس نتایج آزمون TIMSS-Rو ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
40 بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
41 بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 19، شماره: 4
42 بررسی نقش علم گرایی در زوال معنویت با رویکرد انسان شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
43 بررسی نقش نظام آموزش از دور برتوسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
44 بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
45 پیش فرض های تربیتی هرمنوتیک در نسل های آموزش از دور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
46 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 15، شماره: 43
47 تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر رفتار محیط زیستی دانش آموزان پایه هفتم متوسطه (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
48 تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر دانش، حساسیت و نگرانی محیطزیستی دانشآموزان پایه هفتم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
49 تاثیر بافت مفهومی سئوال ها بر عملکرد حافظه روزمره در آزمون های بازشناسی و یادآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 3
50 تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
51 تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
52 تاثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
53 تاثیر چندرسانه ای پروژه محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 3
54 تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
55 تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 3
56 تبیین ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 23، شماره: 1
57 تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
58 تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائه الگویی مفهومی برای برنامه درسی هنر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
59 تبیین دیدگاه مذهبی روسو و نقد درونی دلالت های آن در آموزش دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 3
60 تبیین شایستگی های حرفه ای مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
61 تبیین و اعتبار سنجی مولفه ها و شاخص های بین المللی سازی دانشکده های مجازی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 6
62 تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
63 تحلیل ساختار یافته الزامات و چالش های موجود در یادگیری الکترونیکی و طراحی یک الگوی کاربردی برای پیاده سازی موفق دوره های الکترونیکی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
64 تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
65 تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های آموزش پایداری با تکنیک آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
66 تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 4
67 تحلیلی بر وضعیت عنصر تعامل دانشجو- استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
68 تربیت اقتصادی به مثابه تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 2
69 تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره وری آموزش از دور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
70 تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 54
71 تعیین نوع مناسب محتوای الکترونیکی برای برنامه های آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی در ایران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
72 توسعه یاد‌گیری مستمر برخط د‌انشجویان بر پایۀ سازه‌گرایی و د‌وره‌های همگانی آموزش آزاد‌ برخط (موک) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
73 جایگاه عدالت آموزشی در تحول نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 10
74 دلالت های آموزشی ایده ساختارشکنی دریدا در آموزش مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 4
75 دلالت های تربیتی رویکرد روان شناختی سازنده گرایی در طراحی محیط های یادگیری فن آورانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
76 دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد قابلیت کاربری دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
77 دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
78 رابطه سازنده گرایی و موفقیت در یادگیری برخط با متغیرهای میانجی تعهد دانشجویان،آمادگی و جو یادگیری برخط (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 20
79 رابطه سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره شان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
80 راهکارهای کاهش فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه از دید معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 1
81 سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از دور؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
82 سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
83 سنتز پژوهی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
84 سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تاکید بر الگوی اکر در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 1
85 سیمای پژوهش های حوزه موک در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 2
86 شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای به منظور طراحی الگوی اخلاق حرفه ای در بستر یادگیری الکترونیکی و آموزش از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 2
87 شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
88 شناسایی و تحلیل ویژگیهای معرفتشناسی موک(دورهها و انبوه) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
89 طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 1
90 طراحی الگوی تربیت جنسی در عصر جهانی شدن با تاکید بر دیدگاه اسلام: با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 3
91 طراحی الگوی رشد اخلاقی دانش آموزان در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 60
92 طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 1
93 طراحی الگوی مدیریت دانش با تاکید بر خلاقیت و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های مجری آموزش از دور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
94 طراحی الگوی مفهومی روش تربیتی تلقین از منظر اسلام (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 7، شماره: 16
95 طراحی مدل علی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 6
96 طراحی مدل مفهومی مراحل تربیت مبتنی بر دیدگاه اسلام و دلالت های تربیتی آن (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
97 طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 9، شماره: 35
98 طراحی و اعتباربخشی الگوی آموزشی و پرورشی صبر بر اساس آموزه های اسلامی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 14، شماره: 2
99 طراحی و اعتبارسنجی مدل آموزش سرویس دانش آموزان مدارس مبتنی بر یادگیری سیار(ML) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 9، شماره: 2
100 طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش سواد رسانه ای در دوره متوسطه با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 2
101 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
102 طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط های یادگیری تلفیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
103 طراحی یادگیری مبتنی بر وب با تاکید بر معرفت شناسی سازنده گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 1
104 کشف مبانی فلسفی آموزه های تربیتی وصیت نامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
105 مبانی انسان شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
106 مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 35
107 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 4، شماره: 14
108 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش سنتی بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 49
109 مدل سازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
110 مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 2
111 مطالعه رابطه باورهای معرفت شناختی و سبک های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
112 مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
113 مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها (مطالعه موردی : آموزش عالی ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
114 مطالعه میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
115 مطالعه نقش آموزش از دور در ارتقاء سطح آگاهی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
116 مطالعه نقش مولفه های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به کارگیری فرانظریه های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 3، شماره: 7
117 مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
118 مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 19
119 مطالعه و تحلیل ماهیت، اصول، حدود، انواع و منابع معرفت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 9، شماره: 35
120 مطالعه وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
121 مفهوم شناسی تطبیقی مساله اراده آزاد و اختیار در تعلیم و تربیت بر اساس الگوی «انسان مشکک» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
122 مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های تدریس اعضای تیم و بازگویی بر میزان یادگیری-یاددهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
123 مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 4
124 مقایسه عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان پسر کم شنوای مدارس استثنایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 3
125 مقایسه نظریه های عمل گرایی و بازسازی گرایی در رابطه با آموزش اخلاق و قانون پذیری به دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 3
126 مقایسه ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و انگیزشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
127 مقدمه ای برای تدوین الگوی تربیت فضیلت مندانه بر مبنای سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 12، شماره: 2
128 مکانیزم های لازم برای ارتفاع کیفیت آموزش از راه دور برای جوامع در حال تحول (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 6
129 میزان انطباق محتوای کتاب های درسی ریاضی دوره دوم ابتدایی با آموزش برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
130 نظام و روش های تربیتی درنظرگاه اسلامی ومقارنه آن با مکتب اگزیستانسیالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 37
131 نقش معرفت یقینی در تربیت دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 1
132 نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 16
133 نیازسنجی آموزشی اساتید گروه معارف از نظر اساتید این گروه در دانشگاههای استان تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
134 واکاوی مولفه های تبیین کننده تمایل دانشجویان به استفاده از فنآوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 6
135 وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 33
136 ویژگی های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 1
137 هنجاریابی مقیاس دانش محتوایی تربیتی بازی های دیجیتال در بین دبیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 4
138 یادداشت فنی ارایه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تاکید بر آموزش و ظرفیت سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی ودیدگاه های تربیتی فلاسفه اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
2 آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران، چالش ها و موانع به ایده آل نرسیدن آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
3 ارتباط شادکامی و جهت گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر مراکز تربیت معلم استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
4 انسان و طبیعت با نگاهی بر مفهوم طبیعت شناختی فلسفی در برنامه درسی ملی و ارائه مدل مفهومی- تربیتی آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
5 بررسی تاثیر ابزار چندرسانه ای (کورل) بر میزان پیشرفت تحصیلی و یادداری ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
6 بررسی تاثیر سفر زیارتی بر بهبود سلامت روان و شادکامی مدیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 بررسی تاثیر فضای مجازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای مشکلات فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
8 بررسی تاثیرآراء کمیته های انضباطی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نوراستان قم طی سالهای 1392-1382 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
9 بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر ابن سینا و کانت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی حجاب و کیفیت پوشش در ادیان الهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
11 بررسی رابط بین راهبردهای یادگیری و درک مطلب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی رابطه بین اشتغال و افزایش آگاهی و بینش اجتماعی در زنان و تاثیر آن در ساختار خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
13 بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
14 بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
15 بررسی رابطه بین خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
17 بررسی مدیریت فرهنگ در جامعه و مروری بر چالش ها و راهکارها ارتقاء سطح فرهنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
18 بررسی مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 بررسی مفهومی عزت نفس و تاثیر آن بر رشد مطلوب شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
20 بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت وکاربرد آن درموفقیت تدریس (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
21 بررسی نقش تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
22 بررسی و تعیین اثربخشی آموزش غیررسمی الکترونیکی شهروندی و مقایسه آن با روش آموزش غیررسمی حضوری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
23 بررسی و مقایسه اخلاق از دیدگاه افلاطون و فارابی و ارائه راهکارهای عملی جهت تربیت اخلاقی نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 بررسی وتحلیل آموزش ازدور بر مبنای آرای تربیتی افلاطون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 پارادایم های یاددهی یادگیری در هزاره سوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 پرورش تفکر انتقادی از طریق آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
27 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
28 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل و تعهد شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
29 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل عواطف دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
30 تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
31 تاثیر کار و فناوری در آموزش و پرورش بر آینده تحصیلی و حرفه ای دانش آموزان1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
32 تبیین روحیه ی پژوهشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
33 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره اول متوسطه با توجه به تربیت جنسی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
34 تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و ...) با آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
35 تحلیل و بررسی رویکردها و اهداف آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 تحلیل و تبیین ارتباط انسان با خود با نگاهی بر مفهوم انسان شناختی در برنامه درسی ملی و ارائه مدل فلسفی- تربیتی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
37 تربیت جنسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
38 تربیت شهروندان الکترونیک برای زندگی در شهر الکترونیک (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
39 تربیت شهروندی از منظر پساساختار گرایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
40 جایگاه یادگیری به شیوه مشارکتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
41 دلالتهای تربیتی مبانی ارزشی از منظر ژان ژاک روسو و جان دیویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی
42 رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
43 ضرورت تحول در نظام آموزش عالی و تحلیل نقش آن در توسعه فرهنگی. (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
44 فرصت ها و چالش های تربیت رسمی در فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
45 فرصت ها و چالشهای نظام تعلیم و تربیت ایران در برابر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
46 مبانی فلسفی مدیریت و رهبری آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
47 مروری بر اضطراب و رابطه آن با نگرانی و عدم پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
48 مروری بر عوامل استرس زا و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء بهداشت روانی در مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
49 مطالعه عوامل موثر بر رشد اخلاقی دانش آموزان در اکوسیستم جدید یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
50 مطالعه و تحلیل ویژگی های انسان مطلوب بر مبنای مفروضات فلسفی نظریه های پایدارگرایی و پیشرفت گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
51 مقایسه ای تطبیقی از فلسفه تربیتی ژان ژاک روسو و شهاب الدین سهروردی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
52 مقایسه مبانی تربیتی ابن سینا و روسو با تاکید بر آموزش پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
53 مقایسه مبانی تربیتی فارابی و لاک با تاکید بر آموزش پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
54 موانع و مشکلات استقرار نظام آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور از دیدگاه رؤسا و اعضای هیات علمی دانشگاههای پیام نوراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
55 نظرات ایهاب حسن و دریدا در خصوص پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
56 نقد و بررسی آموزش از دور بر مبنای ارزش شناسی ارسطو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
57 نقش توانمندسازی در فرایند یاددهی - یادگیری با تاکید بر ضرورت نیازسنجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
58 نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر کاهش آسیب های فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
59 نگاهی دوباره به اخلاق یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های مجازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
60 هستی شناختی در برنامه درسی ملی با تاکید بر"مفهوم جهان آخرت"و ارائه مدل"منطقی- تربیتی" ارزیابی برنامه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی