دکتر محمدرضا سرمدی

دکتر محمدرضا سرمدی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا سرمدی

Dr. Mohamad Reza Sarmadi

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 • طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی تحمیل به نفس از منظر آیات و احادیث براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
2 آموزش به سبک چندرسانه ای و تاثیرآن بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 2، شماره: 6
3 آموزه های تربیتی نوعمل گرایی در دیدگاه ریچارد رورتی و امکان بهره گیری از آن در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
4 اثربخشی درس افزارآموزشی مبتنی بر الگوی MMS بر میزان یادگیری و یادداری فراگیران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 3
5 اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی (۱۴ اصل چندرسانه ای ون مرینبور و کستر) بر یادگیری و یادداری در محیط های یادگیری چندرسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 1
6 اخلاق جهانی و جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
7 ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت آموزش ترکیبی در آموزش عالی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی سیپ (مورد مطالعه: در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 51
8 ارائه الگوی تربیت جنسی در ایران بر مبنای برنامه جامع آموزش جنسی(CSE) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 3
9 ارائه مدل علی پیش بینی حضور اجتماعی براساس حضور شناختی(با واسطه گری جویادگیری برخط): (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 17
10 ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
11 ارائه مدل علی عوامل موثر بر یادگیری خودتنظیمی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
12 ارائه ی مدل علی اثربخشی تدریس برخط بر اساس سواد تدریس برخط؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی تدریس برخط (کاربرد تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 1
13 ارزیابی بلوغ مدیریت دانش با استفاده از مدل سازمان بهره وری آسیایی (مطالعه موردی: شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 6، شماره: 21
14 ارزیابی کیفیت و مدلسازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
15 از معرفت شناسی علامه طباطبایی تا تفکر چند وجهی در تربیت زیبا شناختی با نگاهی به قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 1
16 استلزامات تربیتی مولفه های زیبایی شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 32
17 اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
18 الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه های اسلامی با بهره گیری از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
19 Effect of Distance Education via Short Message Service of Mobile Phones on Self-efficacy and HbA۱C of Patients with type ۲ Diabetes Mellitus (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 4، شماره: 2
20 بازی با حروف الفبای انگلیسی و تاثیرآن بر خلاقیت مشارکتی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
21 بررسی آرای کانت و هابرماس در زمینه تربیت اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 25
22 بررسی اثربخشی نظارت دبیر محور بر بهبود کیفیت یادگیری درس شیمی در بین دانش آموزان پسر دوم دبیرستان شهر قم و دبیران شیمی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
23 بررسی انطباق عناصر برنامه درسی مقطع کارشناسی نظام یادگیری الکترونیکی با آموزه های رویکرد سازنده گرایی از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
24 بررسی تاثیر برنامه های محیط زیستی تلویزیون بر ارتقای آگاهی و نگرش محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
25 بررسی تطبیقی تربیت ظاهر و باطن در کلام مولانا و سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 5، شماره: 14
26 بررسی خاستگاه تومیسم و آموزش و پرورش قرون وسطی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 15
27 بررسی رابطه استفاده از ابزار های جهانی شدن با حجاب بانوان لیگ برتر فوتسال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 2، شماره: 3
28 بررسی عوامل مؤثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
29 بررسی عوامل همبسته با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس نتایج آزمون TIMSS-Rو ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
30 بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی میزان آمادگی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشوربرای کاربرد آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی-یادگیری (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 19، شماره: 4
32 بررسی نقش علم گرایی در زوال معنویت با رویکرد انسان شناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
33 بررسی نقش نظام آموزش از دور برتوسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
34 بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
35 پیش فرض های تربیتی هرمنوتیک در نسل های آموزش از دور (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 1
36 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 15، شماره: 43
37 تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر دانش، حساسیت و نگرانی محیطزیستی دانشآموزان پایه هفتم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 1
38 تاثیر بافت مفهومی سئوال ها بر عملکرد حافظه روزمره در آزمون های بازشناسی و یادآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 3
39 تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان (فبک) بر نگرش اخلاقی دانش آموزان و تبیین مولفه های آن ازمنظر قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
40 تاثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
41 تاثیر چندرسانه ای پروژه محور (PBL) بر انگیزه پیشرفت هنرجویان رشته کامپیوتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 3، شماره: 3
42 تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
43 تبارشناسی ساخت ناتمام آموزش باز در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 3
44 تبیین ابعاد و مولفه های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجابا رویکرد تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 23، شماره: 1
45 تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
46 تبیین ابقاء دانشجو بر اساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
47 تبیین جایگاه ادراک زیباشناسانه در تعالی ذهنی یادگیرندگان و ارائه الگویی مفهومی برای برنامه درسی هنر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
48 تبیین شایستگی های حرفه ای مدرسان در محیط یادگیری الکترونیک (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 2
49 تبیین و اعتبار سنجی مولفه ها و شاخص های بین المللی سازی دانشکده های مجازی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 6
50 تحلیل توسعه منابع انسانی از نگاه اقتصاد آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
51 تحلیل ساختار یافته الزامات و چالش های موجود در یادگیری الکترونیکی و طراحی یک الگوی کاربردی برای پیاده سازی موفق دوره های الکترونیکی در آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 8
52 تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
53 تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
54 تحلیل محتوای کتاب های ریاضی دوره اول ابتدایی براساس مولفه های آموزش پایداری با تکنیک آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 8
55 تحلیلی بر وضعیت عنصر تعامل دانشجو- استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 13
56 تعیین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه اول متناظر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 54
57 تعیین نوع مناسب محتوای الکترونیکی برای برنامه های آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی در ایران (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
58 توسعه یاد‌گیری مستمر برخط د‌انشجویان بر پایۀ سازه‌گرایی و د‌وره‌های همگانی آموزش آزاد‌ برخط (موک) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
59 دلالت های تربیتی رویکرد روان شناختی سازنده گرایی در طراحی محیط های یادگیری فن آورانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
60 دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد قابلیت کاربری دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 4
61 دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
62 رابطه سواد اطلاعاتی دانشجویان آموزش الکترونیکی با عملکرد تحصیلی و رضایتمندی آنان از دوره شان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
63 راهکارهای کاهش فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب تربیت جنسی دانش آموزان دوره متوسطه از دید معلمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 1
64 سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از دور؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 4
65 سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 2
66 سنتز پژوهی اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی و الزامات آن در طراحی و اجرا (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
67 سیمای پژوهش های حوزه موک در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 2
68 شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
69 شناسایی و تحلیل ویژگیهای معرفتشناسی موک(دورهها و انبوه) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
70 طراحی الگوی آسیب شناسی روش تربیتی عادت از منظر قرآن و احادیث براساس نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 7، شماره: 1
71 طراحی الگوی تربیت جنسی در عصر جهانی شدن با تاکید بر دیدگاه اسلام: با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 6، شماره: 3
72 طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی زیمنس در دانشگاه های مجری آموزش از دور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 1
73 طراحی الگوی مدیریت دانش با تاکید بر خلاقیت و بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های مجری آموزش از دور (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 4
74 طراحی مدل مفهومی مراحل تربیت مبتنی بر دیدگاه اسلام و دلالت های تربیتی آن (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
75 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
76 طراحی و اعتباریابی مدل توانمندسازی شناختی اعضای هیات علمی در محیط های یادگیری تلفیقی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
77 طراحی یادگیری مبتنی بر وب با تاکید بر معرفت شناسی سازنده گرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 11، شماره: 1
78 کشف مبانی فلسفی آموزه های تربیتی وصیت نامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
79 مبانی انسان شناختی از دیدگاه ملاصدرا و اصول تربیتی منتج از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
80 مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 7، شماره: 35
81 مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش سنتی بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 13، شماره: 49
82 مدل سازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
83 مطالعه رابطه باورهای معرفت شناختی و سبک های یادگیری با نگرش دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 3
84 مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
85 مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه ها (مطالعه موردی : آموزش عالی ایران) (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
86 مطالعه میزان رعایت اصول سازماندهی محتوا (توالی، وحدت و مداومت) در تدوین مفاهیم و مولفه های آموزش محیط زیست در محتوای دوره دبستانی از دیدگاه آموزگاران شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
87 مطالعه نقش آموزش از دور در ارتقاء سطح آگاهی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
88 مطالعه نقش مولفه های مرتبه علمی، سابقه تدریس و گرایش تحصیلی بر به کارگیری فرانظریه های برنامه درسی در راهبردهای یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 3، شماره: 7
89 مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
90 مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 5، شماره: 19
91 مطالعه وضعیت آموزش عالی مجازی از لحاظ خدمات آموزش ارائه شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 29
92 مفهوم شناسی تطبیقی مساله اراده آزاد و اختیار در تعلیم و تربیت بر اساس الگوی «انسان مشکک» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
93 مقایسه تاثیر آموزش به شیوه های تدریس اعضای تیم و بازگویی بر میزان یادگیری-یاددهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
94 مقایسه عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان پسر کم شنوای مدارس استثنایی و تلفیقی (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 9، شماره: 3
95 مقایسه ی یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و انگیزشی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
96 مقدمه ای برای تدوین الگوی تربیت فضیلت مندانه بر مبنای سند تحول بنیادین (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 12، شماره: 2
97 مکانیزم های لازم برای ارتفاع کیفیت آموزش از راه دور برای جوامع در حال تحول (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 6
98 میزان انطباق محتوای کتاب های درسی ریاضی دوره دوم ابتدایی با آموزش برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 4
99 نقش معرفت یقینی در تربیت دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 1
100 نیازسنجی آموزشی اساتید گروه معارف از نظر اساتید این گروه در دانشگاههای استان تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
101 وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 33
102 یادداشت فنی ارایه مدل مفهومی حکمرانی پایدار در مدیریت بهم پیوسته منابع آب کشور با تاکید بر آموزش و ظرفیت سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی ودیدگاه های تربیتی فلاسفه اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
2 آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران، چالش ها و موانع به ایده آل نرسیدن آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
3 ارتباط شادکامی و جهت گیری مذهبی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر مراکز تربیت معلم استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
4 انسان و طبیعت با نگاهی بر مفهوم طبیعت شناختی فلسفی در برنامه درسی ملی و ارائه مدل مفهومی- تربیتی آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
5 بررسی تاثیر ابزار چندرسانه ای (کورل) بر میزان پیشرفت تحصیلی و یادداری ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
6 بررسی تاثیر سفر زیارتی بر بهبود سلامت روان و شادکامی مدیران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 بررسی تاثیر فضای مجازی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان و ارائه راهکارهای تربیتی برای مشکلات فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
8 بررسی تاثیرآراء کمیته های انضباطی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان پیام نوراستان قم طی سالهای 1392-1382 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
9 بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر ابن سینا و کانت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی حجاب و کیفیت پوشش در ادیان الهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
11 بررسی رابط بین راهبردهای یادگیری و درک مطلب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
12 بررسی رابطه بین اشتغال و افزایش آگاهی و بینش اجتماعی در زنان و تاثیر آن در ساختار خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
13 بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
14 بررسی رابطه بین بلوغ اجتماعی و افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
15 بررسی رابطه بین خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
16 بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دو زبانه دردرس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)
17 بررسی مدیریت فرهنگ در جامعه و مروری بر چالش ها و راهکارها ارتقاء سطح فرهنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
18 بررسی مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 بررسی مفهومی عزت نفس و تاثیر آن بر رشد مطلوب شخصیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
20 بررسی میزان دسترسی معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران به اینترنت وکاربرد آن درموفقیت تدریس (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
21 بررسی نقش تشویق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
22 بررسی و تعیین اثربخشی آموزش غیررسمی الکترونیکی شهروندی و مقایسه آن با روش آموزش غیررسمی حضوری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
23 بررسی و مقایسه اخلاق از دیدگاه افلاطون و فارابی و ارائه راهکارهای عملی جهت تربیت اخلاقی نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 بررسی وتحلیل آموزش ازدور بر مبنای آرای تربیتی افلاطون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 پارادایم های یاددهی یادگیری در هزاره سوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
26 پرورش تفکر انتقادی از طریق آموزش الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
27 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
28 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل و تعهد شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
29 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل عواطف دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
30 تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر پرخاشگری و اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان دبستانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
31 تاثیر کار و فناوری در آموزش و پرورش بر آینده تحصیلی و حرفه ای دانش آموزان1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
32 تبیین روحیه ی پژوهشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
33 تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره اول متوسطه با توجه به تربیت جنسی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
34 تحلیل و بررسی ارتباط نظریه ها و رویکرد های فلسفی (لیبرالیسم، پیشرفت گرایی، پایدارگرایی، انسانگرایی، رادیکالیسم و ...) با آموزش و یادگیری مداوم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
35 تحلیل و بررسی رویکردها و اهداف آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 تحلیل و تبیین ارتباط انسان با خود با نگاهی بر مفهوم انسان شناختی در برنامه درسی ملی و ارائه مدل فلسفی- تربیتی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
37 تربیت جنسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
38 تربیت شهروندان الکترونیک برای زندگی در شهر الکترونیک (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
39 تربیت شهروندی از منظر پساساختار گرایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
40 دلالتهای تربیتی مبانی ارزشی از منظر ژان ژاک روسو و جان دیویی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی
41 رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
42 ضرورت تحول در نظام آموزش عالی و تحلیل نقش آن در توسعه فرهنگی. (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
43 فرصت ها و چالش های تربیت رسمی در فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
44 فرصت ها و چالشهای نظام تعلیم و تربیت ایران در برابر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
45 مبانی فلسفی مدیریت و رهبری آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی
46 مروری بر اضطراب و رابطه آن با نگرانی و عدم پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
47 مروری بر عوامل استرس زا و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء بهداشت روانی در مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
48 مطالعه عوامل موثر بر رشد اخلاقی دانش آموزان در اکوسیستم جدید یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
49 مطالعه و تحلیل ویژگی های انسان مطلوب بر مبنای مفروضات فلسفی نظریه های پایدارگرایی و پیشرفت گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
50 مقایسه ای تطبیقی از فلسفه تربیتی ژان ژاک روسو و شهاب الدین سهروردی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
51 مقایسه مبانی تربیتی ابن سینا و روسو با تاکید بر آموزش پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
52 مقایسه مبانی تربیتی فارابی و لاک با تاکید بر آموزش پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
53 موانع و مشکلات استقرار نظام آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور از دیدگاه رؤسا و اعضای هیات علمی دانشگاههای پیام نوراستان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
54 نظرات ایهاب حسن و دریدا در خصوص پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
55 نقد و بررسی آموزش از دور بر مبنای ارزش شناسی ارسطو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
56 نقش توانمندسازی در فرایند یاددهی - یادگیری با تاکید بر ضرورت نیازسنجی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
57 نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر کاهش آسیب های فضای مجازی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
58 نگاهی دوباره به اخلاق یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های مجازی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
59 هستی شناختی در برنامه درسی ملی با تاکید بر"مفهوم جهان آخرت"و ارائه مدل"منطقی- تربیتی" ارزیابی برنامه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی