دکتر نسرین مهرا

دکتر نسرین مهرا دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسرین مهرا

Dr. Nasrin Mehra

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد جبران خسارت قربانی جرم در حقوق کیفری انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
2 اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 34
3 اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 80
4 الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2
5 بازاندیشی و ممیزی معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضایی در سیستم حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی بزه دیدگی اطفال معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
7 بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 47
8 بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
9 بزه دیده شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
10 پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 110
11 پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
12 تاثیر سن بلوغ شرعی دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی جنایات ارتکابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 27، شماره: 77
13 تاثیر مشخصه های جرم بر تعیین مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 88
14 تبیین جرم شناختی تاثیر تجربه های زیسته بر تقویت کشش های مجرمانه در فضای سایبر مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
15 تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 20
16 تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیبشناسی آنها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 84، شماره: 112
17 تروریسم و حقوق کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 8
18 تقابل سازکار حمایت از شهود و بزهدیدگان با حق متهم بر دادرسی علنی (مطالعه در نظام بین المللی حقوق بشر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 44
19 جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 51
20 جلوه های الگوی دادرسی کنترل جرم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 2
21 جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 30
22 جنگ با تروریسم با نبرد با عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
23 درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
24 دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
25 دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
26 راهکارهای یکسان سازی اعمال صلاحدیدهای قضایی در زمینه تعیین مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 1
27 رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 90
28 سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 10، شماره: 39
29 سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
30 سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 21، شماره: 84
31 شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 2
32 شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تامین کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
33 ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
34 عوامل موثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 14، شماره: 3
35 غیرعلنی بودن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان در نظام بین المللی حقوق بشر (با نگاهی به نظام دادرسی کیفری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 28، شماره: 1
36 قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 84
37 قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار: حال و آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 20
38 کنکاشی بر درون مایه های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 7
39 کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان (باتکیه بر کارکردهای کیفر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 10، شماره: 45
40 ماهیت و آثار قضایی موانع مسوولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 3، شماره: 22
41 مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 1
42 مبانی حق انحصاری دولت بر اعمال کیفر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
43 مبانی دادرسی بدون کیفرخواست درنظام های حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 18، شماره: 2
44 مبانی فلسفی جرم انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 1
45 مبانی و جلوه های قضازدایی پلیسی در نظام حقوق کیفری انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 96
46 مسیرشطرنجی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران با تطبیق نظام کیفری انگلستان (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
47 مشکلات زنان بزه دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه ۱۵ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 101
48 مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 1
49 مولفه های تاثیرگذار سیاست کیفری در تمایل به قرارهای بازداشت موقت یا نظارت قضایی در فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 20، شماره: 2
50 نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 10، شماره: 46
51 نگرش تطبیقی به تحولات قانون مجازات اسلامی راجع به تعدد جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 74