دکتر پرویز عبدالمالکی

دکتر پرویز عبدالمالکی استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر پرویز عبدالمالکی

Dr. Parviz Abdolmaleki

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anticancer Effects of Moderate Static Magnetic Field on Cancer Cells in Vitro (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 6، شماره: 3
2 اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و ایمنی پرتو دوره: 6، شماره: 5
3 Resolving Spectra Overlapping Based on Net Analyte Signal for Simultaneous Spectrophotometric Determination of Fluoxetine and Sertraline (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 2، شماره: 1
4 برداشت کم اثر و تاثیر آن در عملیات بهره برداری جنگل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 4
5 بررسی آثار ضدسرطانی سم مار کبرا (Naja naja oxiana) در مقایسه با داروی دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطانی HeLa و نرمال فیبروبلاست HFF (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 6
6 بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
8 برهم کنش میدان الکترومغناطیسی (با فرکانس ۱۰ کیلوهرتز) با نانوذرات فریتین و سیستم آنتی اکسیدانی گیاه گندم در مرحله زایشی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
9 پاسخ های فیزیولوژیک سلول های جداکشت گیاه جعفری به میدان مغناطیسی ایستا (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 5، شماره: 15
10 تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
11 تاثیر هم زمان اکسید نیتریک و میدان الکترومغناطیسی بر میزان تکثیر و تغییر مورفولوژی سلول های بنیادی استرومایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 1
12 حفظ تمامیت غشا و تحریک سامانه آنتی اکسیدان گیاه گندم تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در فاز رویشی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 2، شماره: 3
13 مطالعه ی اثر پرتوگیری مزمن در ساکنان مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر با استفاده از روش سیتوژنتیکی سنجش هستک (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 44، شماره: 1
14 مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل رگرسیون در برآورد مدت زمان قطع درخت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 20، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر میدان مغناطیسی ایستا بر روی آپوپتوز و مرگ سلولی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 Diagnosing breast tumors from MRI appearances: cross-validation of neural network and logistic regression models (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 Drug screening to inhibit serine/threonineproteinkinase mTOR using LSTM: A descriptor free QSARapproach (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی ژنومیک سرطان
4 evaluating the malignancy of braeast tumor using artificial neural network based on the quantitative features extracted from dynamic MR imaging (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
5 Genetic algorithm based feature selection and neural network analysis of breast cancer from mammographic findings (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
6 Improving the performance of neural network using wavelet transformation on dynamic MR imaging (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 Insights into the inhibitory mechanism of rimantadine drug against p7 viroporin by molecular dynamic simulation (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
8 Logistic Regression Analysis of Breast Cancer From Mammographic Evaluation (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
9 Predicting the membrane proteins’ classification using multi-dimensional wavelet and random forest classifier (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
10 Prediction the success rate of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) using logistic regression model (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
11 Simultaneous effect of static magnetic field and doxorubicin on exosomal genes expression and oxidative stress in colorectal cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
12 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر آپپتوزیس در سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
13 بررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در بخشی ازحوزه آبخیز هراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
14 پیشگویی مقدار زباله ی تولیدی بیمارستانی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
15 تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون بکمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
16 تغییر ویژگی های خاک و میزان آهن، کلسیم و نانوذرات فریتین درگیاه گندم درمرحله زایشی تحت تیمار با میدان مغناطیسی ایستا و متناوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 طراحی و ساخت دستگاه میدان مغناطیسی ایستا قابل حمل و قابل استفاده در انکوباتور کشت سلول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی
18 کاربرد پرسپترون چند لایه (MLP) در برآورد مدت زمان قطع درخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
19 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 مطالعه برهمکنش HLA G با دو گیرنده LILRB1 و LILRB2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
21 مقایسه تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه گندم در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی