دکتر علی اکبر عسگری

دکتر علی اکبر عسگری استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر عسگری

Dr. Aliakbar Asgari

استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.