دکتر علی یزد خواستی

دکتر علی یزد خواستی گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

دکتر علی یزد خواستی

Dr. Ali Yazdkhasty

گروه علوم تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of the Relationship between Multiple Intelligences and Creative Thinking among Students (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 11، شماره: 3
2 ارتباط وضعیت برنامه درسی پنهان و میزان هوش هیجانی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته های مهندسی ازدیدگاه دانشجویان مطالعه موردی: دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 55
4 بررسی تاثیر عوامل فردی بر به اشتراکگذاری دانش در سازمان: فرا تحلیل مطالعات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 11
5 بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 5
6 بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 2
7 بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 4
8 بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 2
9 بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 4
10 پیش بینی پذیری میزان تاب آوری بر اساس هوش معنوی در دانشجویان و دین پژوهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 12
11 تاثیر آموزش گروهی مثبت نگری بر بهزیستی روانی و رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 8، شماره: 2
12 تاثیر ارتباطات اثربخش بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه: دبیران دوره ی متوسطه ی دوم شهرستان کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
13 تاثیر هوش تجاری بر توانمندسازی نیروی انسانی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 23
14 تحلیل میزان توجه به مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت در کتاب های درسی دوره آموزش عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
15 تعیین نقش تجارب تحصیلی، جنسیت و وضعیت سکونت بر سلامت روان دانشجویان علوم انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 5، شماره: 2
16 توسعه ی الگوی فرایندی پیشران ها و پیامدهای تجاری سازی آموزش عالی: رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 4، شماره: 3
17 رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 6، شماره: 9
18 رابطه بین ویژگی های مورد نیاز مدیران در مدیریت تغییر موفق با عملکرد کارکنان بر اساس مدل گاتو در آموزش و پرورش کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 4
19 رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی با پیاده سازی مولفه های مدیریت فرانوگرا (پژوهشی دانشگاهی: راهبردی برای صنعت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 12، شماره: 45
20 رابطه ی مولفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 5
21 رابطه ی نیمرخ نیازهای گلسر با مدیریت ارتباط با بیمار و شایستگی دلسوزی در پیراپزشکان بیمارستان های شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 18، شماره: 1
22 شناسایی الگوهای ذهنی و ادراکات مجریان آموزش از تجاری سازی آموزش عالی در ایران: کاربردی از روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
23 شناسایی راهبرد های چرخش منابع انسانی در مرحله افول کسب وکارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
24 شناسایی راهبرد های چرخش منابع انسانی در مرحله افول کسب وکارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 3
25 عوامل سازمانی موثر بر خلاقیت سازمانی: یک مطالعه فراتحلیل در برخی سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
26 فراتحلیل عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
27 کنترل توان اکتیو و راکتیو یک توربین بادی با ژنراتور دوسو تغذیه( DFIG) توسط روش کنترلی تک سیکلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 1، شماره: 2
28 محرک ها و بازدارنده های خلاقیت در سازمان: فراتحلیل مطالعات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی دروغگویی کودکان و راههای درمان و پیشگیری آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
2 آسیب شناسی فناوریهای نوین و تاثیر آن بر نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
3 آسیب شناسی مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
4 آموزش ابتدایی و راههای جذب کودکان به مدرسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 آموزش به روش های اسکوپ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
6 اجرای برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
7 اجرای مقررات اموزشی و درسی ، رویكرد مطلوب ، رویكرد معمول در دانشگاه های تطبیقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
8 اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
9 اخلاق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
10 ارائه الگوی آموزش مدیریت زمان وارتباط آن با عملکرد کارکنان آموزش وپرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
11 ارائه الگوی مدیریت آموزش ضمن خدمت مجازی به کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
12 ارائه پیشنهاد و راهکار به منظور رفع مشکلات مدیریت آموزشی در مدرسه آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 ارائه ی الگوی آموزش فرایندهای انگیزشی به دانش آموزان مقطع متوسطه و تاثیر آن بر درگیری آموزشی واحساس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
14 ارتباط بین سبک رهبری مدیران با نحوه استفاده از مهارت مدیریت زمان در دستگاه های دولتی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی
15 ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان و آران و بیدگل (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
16 ازدواج سفید و پیامدهای آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
17 اصول ارزیابی عملکردکارکنان بارویکرد دینی باتکیه برنهج البلاغه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
18 اهمیت و ضرورت مهندسی مجدد در نظام های آموزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
19 ایجاد سازمانهای یادگیرنده یک ضرورت حیاتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
20 بررسی اختلال اوتیسم دربین کودکان (علایم ،سبب شناسی ،درمان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
21 بررسی اختلال های یادگیری ویژه در کودکان تیز هوش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
22 بررسی ارتباط بین فرآیند مدیریت دانش با خلاقیت در بین اساتید دانشگاه های استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
23 بررسی ارتباط بین فرایند مدیریت دانش با خلاقیت در بین دبیران مقطع متوسطه دوم شهرستان آمل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
24 بررسی برنامه درسی پنهان بریادگیری و عملکرد دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
25 بررسی تاثیر برنامه ی درسی تلفیقی بر پیشرفت دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
26 بررسی تاثیر بکارگیری بازاریابی نوین بر عملکرد صادرات کارخانجات تولیدی کاشان (مطالعه موردی :کارخانجات تولید فرش ماشینی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
27 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا بر سرمایه ی فکری سازمان وخود آگاهی کارکنان سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
28 بررسی تاثیر فروش اینترنتی بر کسب و کارهای سنتی در سال ۹۹ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
29 بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر خود آگاهی وخود توسعه ای کارکنان سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
30 بررسی تاثیرو نقش آموزش کارکنان بر توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
31 بررسی تأثیر جهت گیری مذهبی و هوش معنوی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-94 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
32 بررسی تطبیقی نظام آموزشی ایران و فنلاند با تاکید بر (محتوا و روشهای تدریس) در مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
33 بررسی خودپنداره وعزت نفس در کودکان با اختلال های یادگیری ویژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
34 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
35 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
36 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان چادگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
37 بررسی رابطه مثبت اندیشی و کیفیت زندگی دانشجو معلمان دختر و پسر پردیس های شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زندگی دانشجویی با تاکید بر فراغت، تاب آوری و سلامت
38 بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با بانکداری شرکتی در بانک صنعت و معدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
39 بررسی رابطه میان سبک های رهبری مدیریت باخلاقیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و حسابداری
40 بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عدالت سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان چادگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
41 بررسی رابطه هوش فرهنگی و کارایی مدیر و معاونین مدارس ابتدایی شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
42 بررسی رابطه ی بافت فرسوده ی شهری و گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
43 بررسی سبک زندگی فردی و اجتماعی براساس آموزه های اخلاقی قرآن و سیره پیامبر ص (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
44 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
45 بررسی مشکلات مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
46 بررسی موانع و اجرای نوآوری در برنامه درسی در آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 بررسی مولفه های رهبری معنوی و ارتباط آن با تعهد و عملکرد کارکنان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
48 بررسی مولفه های رهبری معنوی و ارتباط آن با خود توسعه ای کارکنان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
49 بررسی نقش بازی درمانی در درمان اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
50 بررسی نقش معلمان اثربخش در مدرسه آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
51 بررسی وضعیت اردوها برای تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
52 بررسی ویژگی های معلم اثربخش در مدارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
53 بررسی ویژگی های معلم اثربخش در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
54 پارادایم کوانتومی در مدیریت آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
55 پدافند غیرعامل و جایگاه آن در اندیشه های تربیتی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
56 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بانکداری شرکتی در بانک صنعت ومعدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
57 تاثیراسترس شغلی برعملکردکارکنان سازمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
58 تأثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانکها با استفاده از مدل سروکوال ومدل بی اس کیو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
59 تببین چالش ها و دغدغه های نو معلمان و راهکارهای مدیریت آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
60 تبیین و تحلیل ارزشیابی نتایج یادگیری از دانشجویان بوسیله امتحانات میان ترم و پایان ترم به صورت مستمر (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
61 تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی و ارزیابی جایگاه آن در برنامه های درسی نظام آموزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
62 تربیت عقلانی از دیدگاه قرآن و ایمه معصومین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
63 توانمندسازی مدیران و معلمان در سازمان آموزش و پرورش از طریق آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
64 جهانی شدن وفرایند تعلیم و تربیت،فرصت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
65 چالش های تدوین محتوا بارویکرد جامعه در برنامه درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
66 چشم انداز جایگاه مشاوره در مدارس آینده و تبیین راهکارهای بهبود عملکرد مشاوران و چالش های پیش روی آنان در مدارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
67 چگونه توانستم با افزایش آگاهی دانش آموزان پایه ششم در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای ناشی از سوء استفاده از آن را کاهش دهم؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
68 خلاقیت ذهنی؛ بررسی پیامد درگیری با فضای مجازی از منظر دقت و تمرکز دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
69 درآمدزایی از موضوع گردشگری در بافت فرسوده (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
70 درک دانش آموزان از محیط اجتماعی کلاس در رابطه با خودکارآمدی معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
71 دلالت های تربیتی از مبانی اسلام در باب تربیت شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
72 رابطه بین فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در اداره آموزش و پرورش چادگان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
73 سازمان دهی محتوای برنامه درسیعلوم اجتماعی با تاکید بر تفکر انتقادی، خلاقیت و نوآوری در دوره متوسطه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
74 طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در آموزش عالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
75 عدالت سازمانی از دیدگاه اسلام با تاکید به نامه 53 نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
76 فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
77 کنترل تک سیکلی ژنراتور دوسو تغذیه DFIG جهت تولید توان در یک توربین بادی (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
78 مدیریت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی: بایسته ها و چالش ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
79 مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمند سازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
80 مدیریت دانش و نقش آن در توانمندسازی منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
81 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
82 مروری کلی بر نظری های یادگیری وکاربردهای آموزشی آنها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
83 مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
84 مفهوم مدیریت استراتژیک و نقش آن در اداره کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
85 مقایسه مولفه های سازمان یادگیرنده در بین کارکنان دانشگاه معارف قم و دانشگاه دولتی قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
86 نقش آموزش در توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
87 نقش سازنده تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب های فرهنگی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
88 نقش فناوری نوین در بهبود فرآیند یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
89 نقش مشارکت زنان در توانمندسازی آنان در مسایل سیاسی جامعه (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
90 یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی راهکارهایی برای مدیریت در دنیای تکنولوژی و بازار رقابتی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
91 یافته های پژوهشی در سیاست گذاری آموزشی در برنامه ریزی توسعه آموزشی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران