دکتر حسن نصیری مقدم

دکتر حسن نصیری مقدم گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

دکتر حسن نصیری مقدم

Dr. Hassan Nasiri Moghadam

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.