دکتر غلامرضا قربانی

دکتر غلامرضا قربانی گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر غلامرضا قربانی

Dr. Gholam Reza Ghorbani, PhD

گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.