دکتر محسن دانش مسگران

دکتر محسن دانش مسگران استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محسن دانش مسگران

Dr. Mohsen Danesh Mesgharan

استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 اثر اسانس های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 3
4 اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیرخوار نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 2
5 اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 1
6 اثر برخی اسانس های گیاهی بر تجزیه پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
7 اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
8 اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین خام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 2
9 اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 4
10 اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
11 اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
12 اثرات جایگزینی کنجاله سویای فرآوری شده با کنجاله سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش حرارتی خفیف (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
13 اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
14 ارزیابی تاثیر متقابل آفلاتوکسین B۱ و جاذب های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 12، شماره: 3
15 ارزیابی تغییرات فصلی بر ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 4
16 استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
17 استفاده از کاه جو خیسیده و یونجه در جیره گاوهای شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 2
18 Effects of saffron (Crocus sativus) petal ethanolic extract on hematology, antibody response, and spleen histology in rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 2
19 برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 1
20 برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ وکاب ۵۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 4
21 بررسی اثرات همزمان سازی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر فراسنجه های تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
22 بررسی تاثیر استفاده از اسانس پونه کوهی (Origanum L.onites) و گل ختمی (Althaea officinalis) در شیر بر ویژگی های رشد و پاسخ های متابولیکی گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 1
23 بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته درجیره کاملا مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 2
24 بررسی تاثیر pH و اسانس های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
25 بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 1، شماره: 2
26 بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم دانه خلر فرآوری شده با روش های مختلف حرارتی در شرایط in vitro و in situ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 1
27 بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
28 تاثیر برخی از ریز مغذی ها در دوره انتقال گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بر کمیت و کیفیت آغوز و شیر تولیدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 11، شماره: 3
29 تاثیر ترکیبات متفاوت با ویژگی بافری بر سرنوشت نیتروژن جیره های با نسبت های متفاوت علوفه به مواد متراکم در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 4
30 تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 4
31 تاثیر سطوح مختلف ساپونین بر گوارش پذیری، فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوسفندان نر بلوچی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 10، شماره: 3
32 تاثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 2
33 تاثیر منابع مختلف پروتئینی بر روی پروار بره های نر گروه ژنتیکی گوسفندان کردی شمال خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 5، شماره: 3
34 تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 3
35 تاثیر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 11
36 تاثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 1
37 ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
38 ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
39 تصحیح ضرایب قابلیت هضم پروتئین در جوجه های گوشتی با اندازه گیری میزان اسید اوریک کود، با روش های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع باکارآیی زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
40 تصحیح ضرایب قابلیت هضم پروتئین در جوجه های گوشتی با اندازه گیری میزان اسید اوریک کود، با روش های اسپکتروفتومتری و کروماتوگرافی مایع باکارآیی زیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
41 تعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه های هضم برون تنی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 2
42 تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه های گوشتی و خروس های بالغ لگهورن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 1
43 تعیین مقدار رادون و سایر فراسنجه های موثر بر کیفیت شیرهای پاستوریزه ی موجود در بازار کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 4
44 تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 2
45 کاهش سهم پروتئین جیره، پروتئین عبوری و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی در گاوهای پرشیر هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
46 کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 2
47 مقایسه اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک همراه با روش همزمان سازی فحلی بر عملکرد تولیدمثلی میش های بلوچی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
48 مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فرآوری شیمیایی دانه ی جو با هیدروکسید سدیم بر فراسنجه های تولید گاز در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر فرآوری شیمیایی دانه ی جو با هیدروکسید سدیم بر ویژگیهای تجزیه پذیری و تولید نیتروژن میکروبی در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر مصرف مخمرنانوایی بر برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوسفندان بلوچی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
4 اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
5 استفاده از اسید تانیک برای محافظت دانه جو از تخمیر شکمبه ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 بررسی اهمیت تولیدبیوگاز بااستفاده از فضولات دامی وضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
8 تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
9 تاثیر تنش های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
10 تاثیر خوراک آغازین حاوی پسماند صنایع تقطیری گندم (تفاله گندم) و کنجاله سویا بر ویژگی های تولیدی گوساله های شیر خوار هلشتاین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 تاثیر خوراک های حاوی دانه کتان ( غنی از امگا-۳ )بر توازن انرژی در میش های تازه زا بلوچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
12 تأثیر اضافه نمودن اوره بر خصوصیات پوست انار سیلو شده (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
13 مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری