دکتر جواد پوررضا

دکتر جواد پوررضا گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر جواد پوررضا

Dr. Javad Pour Reza

گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.