دکتر مرتضی چاجی

دکتر مرتضی چاجی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر مرتضی چاجی

Dr. Morteza Chaji

گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسپرس به عنوان منبع تانن و نسبت علوفه به کنسانتره بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه،تولید و ترکیب شیرمیش های شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 4
2 اثر اسپرس و نسبت علوفه به کنسانتره بر توازن نیتروژن، بیوهیدروژناسیون وترکیب اسیدهای چرب شیر در میش های شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
3 اثر استفاده از برگ کنوکارپوس خشک یا سیلوشده بر هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 1
4 اثر استفاده از منابع اوره آهسته رهش بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بره های پرواری تغذیه شده با جیره ی حاوی مواد علوفه ای کم کیفیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 اثر افزودن گیاه دارویی کاکوتی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی شاخصه های کیفی گوشت بره های پرواری عربی-رومانف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 76، شماره: 1
6 اثر افزودنی های تنظیم کننده pH شکمبه بر برخی از فراسنجه های کیفی گوشت بره های پرواری تغذیه شده با جیره پرکنسانتره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 32
7 اثر تغذیه شاخه کامل درخت برهان بر هضم پذیری، برخی خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بزهای نجدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 1
8 اثر تغذیه گل میمونی سازوئی یا تشنه داری بر خصوصیات تخمیر، تولید گاز و قابلیت هضم آزمایشگاهی در گوسفند لری-بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 3
9 اثر تغذیه مکمل گیاه کاکوتی به بره های پرواری بر فعالیت قارچ ها و باکتری های شکمبه در هضم و تخمیر سرشاخه نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 1
10 اثر تفاله خشک سیب بر هضم پذیری، رفتار نشخوار، خصوصیات تخمیر میکروبی وبرخی متابولیتهای خون گوسفند عربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
11 اثر جایگزینی سیلاژ ذرت با کاکتوس بی خار بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی متابولیت های خونی و رفتارهای تغذیه ای میش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 3
12 اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای بره میش های عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
13 اثر جایگزینی نشاسته با فیبر محلول بر قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه گوسفندان تغذیه شده با جیره های با کنسانتره بالا وتولید گاز منابع علوفه ای کم کیفیت (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
14 اثر جایگزینی یونجه با غلاف سوبابل (Leucaena leucocephala ) بر قابلیت هضم، تخمیر آزمایشگاهی و تجزیه پذیری (in situ) در گاو و گاومیش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 3
15 اثر جیره های دارای پودر سیر بر تجزیه پذیری و هضم شکمبه ای و روده ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 1
16 اثر سطوح مختلف تفاله زیتون و مخلوط آنزیمی بر عملکرد و قابلیت هضم جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
17 اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های پرواری گاومیش (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 4
18 اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم های جداسازی شده شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
19 اثر کاه کنجد عمل آوری شده با بخار با فشار پایین، اسید سولفوریک و آنزیم ناتوزیم بر هضم پذیری و فراسنجه های تولید گاز در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
20 اثر گیاه خارمریم بر هضم پذیری و تخمیر میکروبی علوفه سیاه شور و ریخت شناسی پروتوزوآ در شتر تک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 3
21 اثر مغز میوه بلوط بر فعالیت باکتری ها، قارچ ها و جمعیت پروتوزوآی شکمبه بز نجدی و گوسفند عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
22 اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شوینده خنثی و دانه کلزای برشته شده بر عملکرد بره های نر پرواری تغذی هشده با جیره های با کنسانتره بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
23 اثر منبع کربوهیدرات و دانه کانولای غنی از اولئیک اسید بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب و خصوصیات کیفی گوشت بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 4
24 اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
25 اثرات استفاده از بافر و مگاسفرا السدنی به عنوان تنظیم کننده های pH، بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده کوچک و بزرگ بره های پرواری عربی تغذیه شده با جیره های حاوی کنسانتره بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 3
26 اثرات استفاده از باکتری های مصرف کننده اسید و بافرهای مختلف با جیره های پرکنسانتره، بر فعالیت هضمی و تخمیری باکتری ها و قارچ های بی هوازی شکمبه ی بره های پرواری در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 38
27 اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشت نی، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و کیفیت بستر در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
28 اثرات فرآوری کاه کنجد با فشار بخار پایین و مواد شیمیایی بر هضم پذیری و تخمیر، جمعیت پروتوزوا، رفتار نشخوار و برخی فراسنجه های خونی گوسفند عربی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
29 ارزش تغذیه ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 3
30 ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 1
31 ارزیابی ژل رویال تزریقی با غلظت های مختلف هورمون eCG بر بازده تولیدمثلی میش های عربی در فصل غیر تولیدمثل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 4
32 استفاده از افزودنی های مختلف برای تهیه سیلاژ سر شاخه نیشکر و ارزیابی ارزش تغذیه ای آن با روش های هضم آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 4
33 استفاده از باکتری های تجزیه کننده تانن تجاری یا جدا شده از شکمبه برخی از نشخوارکنندگان برای بهبود ارزش تغذیه ای پوست انار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 3
34 استفاده از باکتری های مصرف کننده اسید و بافرهای مختلف برای بهبود هضم و تخمیر جیره های پرکنسانتره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 4
35 استفاده از پوست انار و پوست انار عملآوری شده با باکتری تولید کننده ی آنزیم تاناز بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، کبد و کلیه ها در برههای پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 1
36 استفاده از تعدادی از باکتری های تولید کننده تاناز برای کاهش تانن و بهبود ارزش تغذیه ای برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 3
37 استفاده از گیاه خارمریم در جیره بزها و اثر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
38 Comparison digestibility and protozoa population of Khuzestan water buffalo and Holstein cow (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 5، شماره: 4
39 Effect of treating recycled poultry bedding with tannin extracted from pomegranate peel on rumen fermentation parameters and cellulolytic bacterial population in Arabian fattening lambs (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 2
40 Investigating the effects of cadmium on rumen microbial fermentation and nutrient digestibility using gas production (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 12
41 The comparison of digestibility of treated sugarcane tops silage by bacteria or whole microorganisms of Holstein cow and buffalo rumen (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 7، شماره: 3
42 The effect of biofloc produced from a fish farming system on nutrients digestibility, rumen fermentation, feeding behavior, and blood parameters of Najdi goats (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 11، شماره: 4
43 بررسی اثر پنیرک Malva Sylvestris بر تجزیه پذیری و فراسنجه های تخمیر علوفه آتریپلکس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 2
44 بررسی اثر جایگزینی بخشی از دانه جو با تفاله چغندرقند با و بدون دانه برشته کانولا بر عملکرد، هیستومورفومتری و فراسنجه های تخمیری روده کوچک بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 1
45 بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 2
46 بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 4
47 بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در بره های نر پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 3
48 بررسی تاثیر استفاده از سرشاخهی کامل برهان بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، کبد و کلیه ها در بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 35
49 بررسی تاثیر ترکیبات فنولی پودر گیاه دارویی گل میمونی سازویی (Scrophularia striata Boiss) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار و جمعیت پروتوزوآی شکمبه در گوسفند لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
50 بررسی تاثیر جیره های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
51 بررسی تاثیر عمل آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده ازپوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسم های شکمبه گاو درشرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
52 بررسی تاثیر فرآوری با آهک بر ارزش تغذیه ای برگ خرما با روش های تولید گاز و میکروسکوپ الکترونی روبشی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 3
53 بررسی تاثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم، تخمیر شکمبه ای، رفتار نشخوار و فراسنجه های خونی گوسفند عربی و بز نجدی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
54 بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 2
55 بررسی ظرفیت بافری چند ترکیب بافری رایج در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از روش عیارسنجی اسید و تاثیر آن ها بر فراسنجه های تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
56 بررسی فراسنجه های هضمی و تخمیری جیره های حاوی برگ توت سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 4
57 بررسی فراسنجههای تجزیه پذیری شکمبهای، ناپدید شدن بعد شکمبهای و ارزش تغذیهای برگ، گل و غلاف برهان در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
58 بررسی هضم پذیری و تخمیر جیره های حاوی بخش های گوناگون درخت برهان Albizia lebbeck در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
59 بررسی هضم و تخمیر جیره های حاوی بخش های متفاوت درخت سوبابل (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1
60 بهبود ارزش تغذیه ای برگ کنار (Ziziphus Spina-Christi) با استفاده از باکتری های تجزیه کننده تانن جدا شده از شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 37
61 تاثیر استفاده از افزودنی های بافری شیمیایی و میکروبی بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده کوچک و بزرگ بره های تغذیه شده با جیرههای حاوی کنسانتره زیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 1
62 تاثیر استفاده از برگ پنج انگشت بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بزغاله های نر پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
63 تاثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 4
64 تاثیر استفاده از تفاله زیتون بر قابلیت هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 4
65 تاثیر افزودن سطوح مختلف گیاه کاکوتی (Ziziphora clinopodioides) به جیره بر فعالیت هضمی-تخمیری باکتری ها و قارچ های بی هوازی شکمبه ی بره های پرواری عربی در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 4
66 تاثیر انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره بر قابلیت هضم و رفتار مصرف خوراک بره های نر عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 4
67 تاثیر بافر شیمیایی و باکتری مگاسفرا السدنی- مخمر بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه و کبد بره ‏های پرواری عربی تغذیه شده با جیره ‏های پرکنسانتره (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
68 تاثیر پرتو الکترون و بخار آب با فشار پایین بر بهبود ارزش تغذیه ای پودر هسته خرما برای نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 2
69 تاثیر تغذیه پودر هسته خرمای عمل آوری شده با پراکسید هیدروژن قلیایی بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 4
70 تاثیر تنظیم کنندگان شیمیایی و بیولوژیکی pH بر هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی شکمبه، نگاری، کبد و کلیه بره های عربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 4
71 تاثیر سطوح بالای مکمل روی در خوراک بر غلظت لپتین سرم خون گاوهای انتظار زایمان و سطح ایمیونوگلوبولین جی و پروتئین کل سرم و سلامت گوساله ها (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 1
72 تاثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی Zataria multiflora Boiss در جیره بر صفات تولیدی،اندام های درونی و خصوصیات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 1
73 تاثیر عمل آوری با پرتو الکترون و پراکسید هیدروژن قلیایی بر ارزش تغذیه ای پودر هسته خرما در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 31
74 تاثیر عمل آوری کود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم شکمبه ای و روده ای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 9، شماره: 21
75 تاثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوریکننده، برگوارشپذیری برگ خشک خرما به روش برونتنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
76 تاثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 2
77 تاثیر هورمون های اکسی توسین و پروستاگلندین F۲α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 4
78 تأثیر پودر دانه بادیان رومی Pimpinella anisum بر عملکرد، هضم مواد مغذی و میکرو بهای مضر روده گوسال ههای شیرخوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 1
79 تأثیر جیر ههای حاوی سطوح مختلف خارمریم Silybum marianum ودانههایی با سرعت تجزیه متفاوت بر قار چهای شکمبه گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 2
80 تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان به صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 3
81 ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و پایداری اکسیداتیو گوشت بره های تغذیه شده با سطوح مختلف گیاه دارویی خرفه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 2
82 تعیین ارزش تغذیه ای برگ درخت پسته وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
83 تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل آوری شده با اوره در گوسفند (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 2
84 تعیین دما و pH بهینه رشد باکتری های تجزیه کننده مواد لیگنوسلولزی جدا شده از دستگاه گوارش موریانه و اثر آن ها بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیر آزمایشگاهی برخی پسماندهای کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
85 تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ ها یا باکتری های شکمبه بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 4
86 تعیین سطح مناسب جایگزینی بقایای لوبیا با کاه گندم یا سیلاژ ذرت در جیره پرواری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 1
87 تعیین غلظت برخی عناصر معدنی در خون جنس های مختلف شترهای تک کوهانه در سن و شرایط مختلف فیزیولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 3
88 تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
89 عملکرد پروار، مصرف خوراک، قابلیت هضم جیره، تخمیر شکمبه و فراسنجه های خونی در بره های آمیخته رومانف×لری بختیاری و لری بختیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 2
90 قابلیت هضم سیلاژ سرشاخه نیشکر توسط باکتری ها یا میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 1
91 مطالعه تاثیر عمل آوری با بخار آب تحت فشار و آب اکسیژنه قلیایی بر ارزش تغذیه ای سرشاخه نیشکر برای بره های پرواری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
92 مطالعه مقایسه ای قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشارتوسط قارچ های بی هوازی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
93 مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن ها در تغذیه نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 4
94 مقایسه اثر بافر بیکربنات سدیم با باکتری مگاسفر السدنی به عنوان مصرف کننده اسید تولیدی در شکمبه بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، فراسنجههای شکمبه ای و خونی برههای پرواری در جیره با کنسانتره بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 2
95 مقایسه اثر پروبیوتیک با آنتی بیوتیک بر عمل کرد، میکروبیولوژی روده، ریخت شناسی پرزهای روده کوچک و فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 2
96 مقایسه اثر سطوح مختلف نانوسلنیوم بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری میکروارگانیسم های شکمبه گوسفند و بز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 4
97 مقایسه بین ارزش تغذیه ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه یونجه با روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 3
98 مقایسه تجزیه پذیری، هضم و تخمیر میکروبی برگ برهان یا درخت ابریشم به جای یونجه در گاو و گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 4
99 مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 3
100 مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه ای مشابه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 3
101 مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری ها یا میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
102 مقایسه قابلیت هضم کاه گندم توسط باکتریها و میکروارگانیسمهای شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
103 مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 9، شماره: 1
104 مقایسه ی اثر استفاده از بافر شیمیایی و باکتری های مصرف‎ کننده اسید بر قابلیت هضم و تخمیر، عملکرد رشد و کیفیت گوشت بره های تغذیه شده با جیره های پرکنسانتره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 39
105 هیستومورفومتری و هیستوپاتولوژی روده ی کوچک و بزرگ بره های پرواری تغذیه شده با سرشاخه‎های کامل برهان (Albizia lebbeck) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new approach to enhance reproductive performance in sheep using equine chorionic gonadotropin plus royal jelly (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
2 آب به عنوان منبع عناصر سمی در دام و آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
3 اثر آنزیم همی سل بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی میکروارگانیسم های شکمبه گاو هلشتاین (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
5 اثر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر فعالیت هضمی میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستانی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
6 اثر تغذیه سطوح مختلف گیاه خرفه بر اسیدهای چرب گوشت بره های نر پرواری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 اثر جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بر برخی از شاخصه های عملکردی گوساله های پرواری گاومیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
8 اثر عصاره متانولی دانه و پالپ هندوانه ابوجهل بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و حجم گازتولیدی با استفاده از تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
9 ارزش تغذیه ای علوفه نعناع و رازیانه در نشخوار کنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 استفاده از برگ سوبابل (leucaena leucocephala) به عنوان یک علوفه تجاری بر نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
11 استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی گامی در جهت بهبود عملکرد تولیدمثلی قوچ عربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
12 بررسی آلودگیهای ناشی از عنصر سرب و خواصسمی آن در رابطه با نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
13 بررسی اثر جایگزینی کاه ماش با کاه گندم در هضم پذیری آزمایشگاهی جیره گوسفند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی اثر سطوح متفاوت پودر زنجبیل و عصاره کندر بر پارامترهای لاشه و فراسنجه های لیپیدی خون در جوجه های گوشتی در سن ۲۴ روزگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
15 بررسی اثر سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
16 بررسی اثر سطوح مختلف دانه اسفرزه بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
17 بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
18 بررسی اثر گیاه کاکوتی بر فراسنجه های تخمیری شکمبه گوسفند به روش تولید گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 بررسی اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخSalvia mirzayaniiبر تخمیر شکمبه با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
20 بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر پارامترهای تولید مثلی در میش عربی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
21 بررسی اثرات ژل رویال تزریقی بر سطوح هورمون استروژن و پروژسترون در میش عربی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
22 بررسی ارزش تغذیه ای سیلوی سرشاخه خرمای فرآوری شده با مواد شیمیایی در گوسفند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
23 بررسی استفاده از گیاه سوبابل بر متابولیت های خونی بزنجدی و گوسفند عربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
24 بررسی انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره برمصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی بره عربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
25 بررسی تاثیر اسانس شوید بر فراسنجه های تخمیری شکمبه گوسفند و تولید گاز متان به روش تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره گیاه خرفه روی تحرک اسپرم قوچ عربی (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
27 بررسی تخمیر شکمبه ای و قابلیت هضم گیاه بابونه و تاج خروس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
28 بررسی ترکیبات شیر خام تولیدی در شهرستان لردگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
29 بررسی ترکیبات شیمیایی بره مومPropolis مناطق آذربایجان غربی و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
30 بررسی ترکیبات شیمیایی و تولید گاز گیاه پنیرک (Mallva sylvesteris) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
31 بررسی سطوح مختلف گیاه دارویی گل میمونی سازوئی (Scrophularia striata Boiss) بر متابولیت ها ی خونی بره های نژاد لری - بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
32 بررسی سهم نشخوارکنندگان در تولید گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
33 بهبود ارزش اقتصادی تولید در زنبور عسل با استفاده از شیرابه ی لارو و شیفره زنبور عسل نر در جیره (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
34 تاثیر استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک در بهبود ارزش تغذیه ای سیلوی علوفه های فیبری بی ارزش در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تاثیر استفاده از بایندرها (پلی اتیلن گلیکول) در از بین بردن ترکیبات فنولی و بهبود ارزش تغذیه ای برگ Albizia Lebbeck منطقه ملاثانی خوزستان برای نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
36 تاثیر استفاده از گیاه شیرتیغ در جیره گاومیش بر فراسنجه های تخمیری تولید گاز باکتری های شکمبه ی گاومیش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
37 تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا و دمای کاندیشنر طی پلت سازی بر عملکرد رشد بره های پرواری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
38 تاثیر جیره های حاوی پودر هسته خرمای عمل آوری شده با روش شیمیایی بر رنگ گوشت لاشه ی بره های پرواری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 تاثیر چربی دانه گلرنگ بر تجزیه و تخمیر علوفه یونجه در شکمبه با تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
40 تاثیر خرفه در نشخوارکنندگان بر انتشار متان و محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخارآب تحت فشار (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
42 ترکیبات شیمیایی گیاه کدو Zucchini و برگ گل کلم Cauliflower (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
43 تعیین سطح مناسب بقایای لوبیا به صورت جایگزین با کاه گندم در جیره گاومیش خوزستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
44 تعیین سطح مناسب جایگزینی برگ پنج انگشت در جیره ی بزغاله های پرواری در محیط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
45 تعیین سطح و شکل مناسب گیاه کنوکارپوس (Conocarpus erectus) در جیره بره های پرواری با استفاده از تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
46 تهیه ی جیره های اقتصادی با استفاده از منابع نیتروژن غیر پروتئینی برای بره های پرواری تغذیه شده با مواد علوفه ای کم کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
47 روش گالرکین ناپیوسته ی رانگه-کوتا برای مدل جریان ترافبک روی شبکه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
48 روش های کالوکیشن(هم محلی) تابع پایه شعاعی نامتقارن برای مسائل پخش(انتقال)گرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
49 مسمومیت مواد معدنی در دام و ارتباط آن با آلاینده های خاک و گیاه مصرفی و حداکثر سطح تحمل حیوانات به آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
50 مقایسه اثر افزودن بافرهای رایج در تغذیه نشخوارکنندگان بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با استفاده از روش خاکستر نامحلول در اسید (AIA) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
51 مقایسه اجزای لاشه در دو نژاد لری بختیاری و آمیخته رومانف لری بختیاری با تغذیه یکسان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
52 مقایسه فراسنجه های تخمیری کاه گندم در گاو و گاومیش خوزستان با روش تولید گاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
53 مقایسه فراسنجه های تولید گاز کاکتوس علوفه ای با سیلاژ ذرت و یونجه در گوسفند عربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
54 مقایسه قابلیت هضم و تخمیر کاه گندم، بقایای لوبیا و سیلاژ ذرت توسط میکروارگانیسم های شکمبه گاومیش خوزستانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
55 مقایسه هضم پذیری گیاهان شورزیست (اشنان، آتریپلکس و سیاه شور) در گاومیش به روش تولید گاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
56 مقایسه ی قابلیت هضم و تخمیر سیلاژ سرشاخه و باگاس نیشکر عمل آوری شده با اوره، ملاس و ویناس در شترهای تک کوهانه (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
57 یک دسته جدید از روش های مرتبه سوم برای یافتن ریشه های چندگانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی