دکتر مجتبی طهمورث پور

دکتر مجتبی طهمورث پور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجتبی طهمورث پور

Dr. Mojtaba Tahmoorespur

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.