دکتر حمید علامی

دکتر حمید علامی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید علامی

Dr. Hamid Allami

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A comparative sociopragmatic analysis of wedding invitations in American and Iranian societies and teaching implications (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 2
2 A Pragmalinguistic and Sociopolitical Analysis of Vague Language in Two Iranian Presidents’ International Interviews (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 5
3 A Sociopragmatic Analysis of Compliment Responses in Persian (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 4، شماره: 1
4 A Sociopragmatic Study of the Offer Speech Act in Persian (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
5 An Analysis of EFL Narrative Structure and Foreign Language Proficiency (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 24
6 Aptitude-Treatment Interaction Effects on EFL Learners’ Gains in Implicit Grammar Knowledge (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 42، شماره: 4
7 Classroom Repair Practices and Reflective Conversations: Longitudinal Interactional Changes (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 36، شماره: 4
8 Constructing Stories in a Foreign Language: Analysis of Iranian EFL Learners’ Lived Narratives Structure (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 3
9 Conventional and Nonconventional Use of Idioms in General vs. Academic Corpora of English as a Lingua Franca (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
10 Early Career vs. Long Career Iranian EFL Teacher’s Identity Perception (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 1
11 EFL Learner's Use of Evaluation in Oral and Written Narratives (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 15، شماره: 1
12 EFL Verbal Humor Appreciation (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 4
13 Exploring Iranian EFL Learners’ (In)sincerity in Compliments through Prosodic Features (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 14، شماره: 1
14 Iranian EFL Learners’ Awareness of (Im)politeness Strategies in English (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 1
15 Metadiscourse Features in Medical Research Articles: Subdisciplinary and Paradigmatic Influences in English and Persian (دریافت مقاله) مجله تحقیقات زبان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 1
16 Metadiscourse Markers in the Discussion/Conclusion Section of Persian and English Master's Theses (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 32، شماره: 3
17 Pragmatic awareness of Suggestions: From (Im)Polite Mannerism to Attitudinal Appropriateness (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 5، شماره: 2
18 Reflections on Conversation Analytic Research in ELT (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 3
19 Telephone Conversation Closing Strategies Used by Persian Speakers: Rapport Management Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 6، شماره: 21
20 Telephone Conversation Closing Structure Across English and Persian (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 2
21 The Effect of Prior Knowledge on the Contribution of Working Memory to L۲ Reading Comprehension (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 12، شماره: 2
22 Using a Messenger Bot as a Tool for Providing Written Corrective Feedback: Examining L۲ Development and Learners’ Attitudes (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 4
23 نقش بازخورد ضمنی منفی در بهبود توانش زبانی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Does Deductive Teaching of Complementizers Have Any Effects on Syntax-Pragmatic Use of Them (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
2 Intercultural Sensitivity and Pragmatic Awareness in Expressing Requests and Apologies (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
3 Syntax-Pragmatic Awareness Raising Effect of Complementizers on IELTS Writing Task Two: Iranian EFL Learners' Case (دریافت مقاله) همایش ملی زبان ، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
4 The Impact of Grammar rules Infusion on Writing Effectively by Upper-Intermediate Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان