دکتر سیدجلیل علوی

دکتر سیدجلیل علوی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدجلیل علوی

Dr. Seyed Jalil Alavi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مدت بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی کرت های صحرایی تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
2 ارزیابی حساسیت به فرسایش واحدهای سنگ شناسی حوزه آبخیز واز استان مازندران با استفاده از انگشت نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
3 ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 9، شماره: 3
4 بررسی اثرگذاری گونه های درختی بر گسیل گازهای گلخانه ای از خاک جنگل های دست کاشت (مطالعه موردی: ساری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی پراکنش مکانی گونه ملج در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
6 بررسی تاثیر گونه های درختی فضای سبز شهری در تعدیل دما و رطوبت نسبی محیط پیرامونی (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبیدر در سنندج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
7 پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش بالقوه گونه بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) با استفاده از مدل سازی ترکیبی در جنگل های هیرکانی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 15
8 تغییرپذیری ویژگی های کیفی خاک در دو توده جنگل کاری بلند مازو (Quercus castaneifolia) و کاج رادیاتا (Pinus radiate) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 1
9 شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش گونه ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 2
10 کاربرد تابع K رایپلی در آشکار سازی الگوی پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 4
11 مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
12 مقایسه مدل های پراکنش گونه ای (SDM) پارامتریک و غیر پارامتریک در تعیین رویشگاه گونه های غالب مرتعی (مطالعه موردی: مراتع خط ریز) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
13 منحنی عکس العمل گونه راش نسبت به متغیرهای محیطی با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته در جنگل خیرود، نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات کمی و کیفی گونه درختی توس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر پوشش سنگ و سنگریزه سطحی خاک بر فرسایش پاشمانی در شرایط طبیعی خاک تحت شبیه سازی باران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 ارزیابی توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل جنگل تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
4 ارزیابی عوامل موثر در زوال روسازی جادههای جنگلی به عنوان یک عامل مهم زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
5 ارزیابی کیفیت تنه درختان راش نسبت به متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
6 ارزیابی و مقایسه توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و درخت طبقه بندی و رگرسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
7 ارزیابی و نمایش پایداری با استفاده از فشارسنج پایداری (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
8 ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از روش کارشناس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
9 ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از روش کارشناس (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
10 بررسی استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ در تهیه نقشه توان تولید رویشگاه های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
11 بررسی امکان ارزیابی توان تولیدی راش شرقی با استفاده از تکنیکهای کریجینگ و IDW (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
12 بررسی بیرون زدگی جاده به عنوان عامل مهم در زوال روسازی جادههای جنگلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
13 بررسی تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر پراکنش مکانی گونه ملج در جنگل آموزشی وپژوهشی خیرودکنار نوشهر (مطالعه موردی: بخش های پاتم,نم خانه, گرازبن و چلیر (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
14 بررسی خودهمبستگی مکانی در مطالعات بوم شناسی جنگل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 بررسی دامنه اکولوژیک دو گونه Festuca ovina L. و Poa bulbosa L. نسبت بهمتغیرهای توپوگرافی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
16 بررسی منحنی عکس العمل گونه های گیاهی موجود در رویشگاه های شمشاد هیرکانی نسبت به متغیر واکنش خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
17 به کارگیری مدل حداقل مربعات تعمیم یافته در پرداختن به خودهمبستگی مکانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 پیشبینی موجودی جنگل با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
19 تاثیر شاخص های رقابت بر کیفیت تنه درختان راش در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
20 تعیین الگوی پراکنش و وضعیت رقابتی سرخدار(.(Taxus baccata L در جنگل های گرگان (مطالعه موردی: ذخیره گاه افراتخته) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
21 تغییرپذیری زمانی نرخ متوسط فرسایش پاشمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 زوال روسازی جادههای جنگلی و پیامدهای زیست محیطی و گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 عکس العمل گونه توس با استفاده از مدل های خطی و جمعی تعمیم یافته در جنگل اولار سیاه بیشه چالوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
24 عنوان مقاله: معرفی شاخص Frpci و ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از این شاخص (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
25 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در تعیین رویشگاه مطلوب گونه ملج ( .Huds glabra Ulmus ) درجنگل خیرودنوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
26 کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در تعیین رویشگاه مطلوب گونه ملج (.UlmuS glabra HudS) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
27 مطالعه تنوع ساختاری گونه سرخدار (Taxus Baccata L.) در ذخیره گاه افراتخته استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
28 مطالعه عکس العمل گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen نسبت به متغیر های توپوگرافی مراتع حوزه آبخیز گلندرود (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
29 معرفی شاخص Frpci و ارزیابی وضعیت روسازی جاده جنگلی با استفاده از این شاخص (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
30 مقایسه حجم سرپادرجنگلهای بهره برداری شده و بهره برداری نشده بااستفاده ازبرخی خصوصیات توپوگرافی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست