دکتر علی سلیمانی

دکتر علی سلیمانی دانشیار گروه علوم باغبانی

دکتر علی سلیمانی

Dr. Ali Soleimani

دانشیار گروه علوم باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد دانه و اجزای آن در گیاه آفتابگردانتحت تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 2، شماره: 1
2 اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
3 اثر محلو لپاشی برگی با اسید هیومیک بر ترکیب معدنی برگ، عملکرد و کیفیت میوه سیب رقم ’گران یاسمیت‘( Malus domestica L. cv. Granny Smith ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
4 اثرهای ترکیب و ضخامت داندرون بر تنژگی و قابلیت استقرار بذر کپسوله موز (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 16، شماره: 2
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی سنجد با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی AFLP (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 2
6 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 1
7 ارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) وشنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد اسانس و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
9 Nano-Chelated Nitrogen Fertilizer as a New Replacement for Urea to Improve Olive Oil Quality (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقمهای زرد و دیره زیتون تحت تنش حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 4
11 بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئیpulegium L. Mentha در رویشگاه های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 2
12 تاثیر تناوب باردهی بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
13 تاثیر تیمار پس از برداشت سولفیدهیدروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته در طی انبارمانی سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 4
14 تاثیر تیمار پس از برداشت فنیل آلانین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه زغال اخته طی انبارمانی سرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 2
15 تاثیر ژل آلوئه ورا‎ ‎برکاهش سرمازدگی، پوسیدگی و حفظ ویژگی های کیفی میوه انار (Punica granatum L.‎) طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 3
16 تاثیر شدت هرس بر عملکرد و خواص کیفی میوه و روغن زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
17 تاثیر محلول پاشی پس از برداشت اسانس آویشن بر عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
18 تغییرهای الگوی فعالیت و بیان ژن های برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در درختان زیتون رقم کنسروالیا در ارتباط با تناوب باردهی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 22، شماره: 2
19 مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام زیتون (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 2
20 مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
21 نقش فیزیولوژیکی و تغییرات بیوشیمیائی شش رقم زیتون(Olea europaea L.) در برابر تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
22 نمایش افتراقی تحمل به تنش حرارتی ارقام زیتون زرد و دیره براساس شاخص های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و الگوی بیان ژن های PPO و PAL (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 1
23 ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوارزیتون Palpita unionalis روی سه رقم رایج زیتون در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران دماوندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی توده های خربزه ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر تیمار پس از برداشت خشکی جزئی پوست بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انار طی دوره انبارمانی(Punica granatum L. cv. Malase Saveh) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر کود ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کمی و کیفی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
5 اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 ارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 Comparison Growth Indices and Phenolic Compounds of Stevia rebaudiana growing at Greenhouse and Field Conditions (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
8 The Impact of Glutamic Acid Foliar Application on Physiological and Biochemical Attributes of Stevia Rebaudiana at Greenhouse Conditions (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
9 بررسی پژوهشی دوزبانگی درآموزش و یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت
10 بررسی تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خصوصیات کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی جایگاه درس کارورزی در اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان
12 بررسی خصوصیات کمی و کیفی میوه ژنوتیپ های انار در استان زنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
13 بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 بهینه سازی ریزازدیادی دو رقم بومی سیب گلبهار و شربتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
15 تاثیر برخی تیمارهای فیزیکی بر خواص کیفی پس ازبرداشت میوه شلیل رقم سانگلو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
17 تاثیر خشکی جزئی پوست بر میزان ترکیبات فنولی میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 تاثیر محلول پاشی ترکیب ژل آلوئه ورا با سیلیکات پتاسیم بر ترکیدگی میوه انار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تأثیر تیمار پسازبرداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 تجزیه رگرسیون و علیت اجزاء عملکرد در 20 رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 تعیین سطوح مناسب پلی اتیلن گلیکول به منظور اعمال تنش خشکی در محیط کشت درون شیشه ای گلابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
22 تناوب باردهی در زیتون Olea europaea L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 جدا و همسانهسازی ژن اسکوالن سنتازSQS از یکی از ارقام ایرانی زیتون(Olea europaea L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 شناسایی آلل های خودناسازگاری در زردآلو با استفاده از پی سی آر و روش توالی یابی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
25 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
26 غربالگری گامتوفیتیکی تحمل به تنش خشکی در برخی از ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 کاربرد پس از برداشت اسانس نعناع بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
28 کاربرد پس از برداشت اسانس های میخک و دارچین بر کیفیت و عمر انبارمانی انار رقم ‘پوست قرمز طارم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 کاربرد پسازبرداشت اسانس میخک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 گروهبندی ارقام زیتون از لحاظ خصوصیات عملکردی گل و میوه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
31 مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 مطالعه رشد لوله گرده درون خامه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت در چند ژنوتیپ زردآلو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 مطالعه ویژگی های ریخت شناسی برخی توده های بومی خربزه ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 واکنش گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita. L ) به تنش شوری کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار