دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی استادیار دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی دهقانی

Dr. Ali Dehghani

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 4، شماره: 3
2 اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع در مصرف گاز طبیعی طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۷: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 4
3 ارزیابی تاثیر درجه تمرکز و هزینههای تبلیغات بر سودآوری دربخش صنعت ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی تأثیر هزینههای تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران رویکرد غیرخطی LSTAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 بررسی تاثیر انواع انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 35
6 بررسی تاثیر خصوصی بودن بنگاه ها بر سودآوری در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی تاثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 2، شماره: 1
8 بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
9 بررسی تاثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
10 بررسی تأثیرانواع منابع انرژیهای تجدیدپذیربرتولید برق در ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
12 بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع ایران با تاکید بر متغیر ساختار بازار (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 1
13 تاثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 4
14 تاثیر عوامل ساختاری و رفتاری بازار و بهره وری سرمایه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، رهیافت داده های تابلویی غیرپویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
15 تاثیر فساد اداری بر نرخ پس انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه ی MENA رهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
16 تاثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
17 تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روش LSTR) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
18 تاثیرجهانی شدن و کنترل فساد بررشداقتصادی کشورهای بادرآمد سرانه پایین درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
19 تاثیرمخارج تبلیغات بر سودآوری در صنایع نساجی، پوشاک، کیف و چرم ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
20 رابطه بین مصرف انرژی و رشدتولید دربنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران رهیافت علیت گرنجر، تودا ویاماماتو و داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 19
21 راهبردهای ایجاد ساختار مناسب بازار در صنایع تولیدی ایران (بر پایه شاخص لیندا و نظریه مداخلات بازاری) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
22 شناسایی و رتبه بندی بخش های اقتصادی مخرب محیط زیست بر اساس میزان نشرگازهای گلخانه ای با رویکرد آنتروپی شانون- ویکور (مورد مطالعه: ایران در سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۱) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Study of Job Satisfaction among faculty member case study Sabzevar University of New technology (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری و مقایسه آنها با صندوقهای سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
3 آمایش آموزش عالی و دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه آکسفورد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
4 اثر درآمد و آموزش بر فقر در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
5 اثر فن آوری اطلاعات برمیزان کارایی نیروی انسانی در صنایع مربوط به مواد غذایی وآشامیدنی با استفاده از کدهای ۴ رقمیISIC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 اثرات مصرف تجارت و ذخیره سازی گازطبیعی بررشداقتصادی کشورهای ذخیره کننده گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
7 ارایه راهکارهای حوزه آمایش آموزش عالی در ایران( مطالعه موردی:دانشگاه کلمبیا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
8 ارتباط بین متغیرهای ساختاری و عملکرد و رفتاری و جهانیشدن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
9 ارزیابی سیاست ایمنی صنعت خودروسازی در ایران بارویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: رده بندیخودروهای داخلی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
10 امنیت شغلی و مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
11 اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی استانهای کشور از منظر کارایی فنی برای کدهای دو رقمی ISIC با استفاده روش تحلیل پوششی دادهها DEA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 انرژی و نقش آن در توسعه اقتصادی چین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
13 Investigating the causal relationship between the illegal farmland conversion and production in all provinces of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
14 برآورد تابع تقاضای سینما در استان فارس (طی سال های 1373 تا 1393) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
15 برآورد تابع تقاضای سینما در غرب کشور طی ده سال گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
16 برآورد همزمان تابع تقاضا و تابع قیمت برق در بخش صنعت ایران طی سالهای 1392- 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
17 براورد تابع تقاضای برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1391-1362 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
19 بررسی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانهای ایراندر مصرف گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
20 بررسی اثرات پولشویی بر اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
21 بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
22 بررسی تاثیر آموزشهای فنی و حر فه ای بر اقتصاد کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
23 بررسی تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران با رویکرد سیستم دینامیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
24 بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
25 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
26 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش تولیدات صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
27 بررسی تاثیر مشارکت نیروی کار زن بر GDP در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
28 بررسی تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
29 بررسی تأثیر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
30 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
31 بررسی تأثیر قیمت بر مصرف برق بخش مسکونی شهر آشخانه (استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
32 بررسی تحریم ها و تاثیرات آن بر صنعت نفت و گاز در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
33 بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در سیستم بانکی(مورد مطالعه: بانک قوامین استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
34 بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی با عملکرد ازدواج در کارمندان اداره بیمه غرب تهران سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
35 بررسی رابطه بین مقدار مصرف برق و ارزش افزوده بخشصنعت در ایران: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
36 بررسی رابطه بین واردات و صادرات کالا بر تولید ناخالص داخلی ژاپن سالهای 1977تا2012 به روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37 بررسی رابطه بین هوش عاطفی و تناسب ارزشی فرد- سازمان (مطالعه موردی: کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران) بررس_ رابطه هوش عاطف_ وتناسب شخص- سازمان 3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
38 بررسی رابطه سرمایه فکری و بهره وری در کارکنان بانک کشاورزی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
39 بررسی عوامل موثر بر تولید کلزا در استان گلستان از سال1391-1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
40 بررسی عوامل موثر بر تولید گوشت مرغ در استان گیلان (طی سال های 1381 تا 1392) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
41 بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع ایران (رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
42 بررسی مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
43 بررسی نقش شاخص های کلان اقتصادی بر رتبه ریسک حکومتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی
44 بررسی و ارایه مدلی جهت شایستگی مدیران مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
45 بررسی و سنجش معنویت در مدیران مالی شرکتهای دانش بنیان استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
46 بررسی و مقایسه تکنیک های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن کارآمدترین تکنیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 پارادوکس ساختار بازار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
48 پیش بینی فروش خودروهای الکتریکی و تأثیر آن بربخش انرژی و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
49 تاثیر بازاریابی با رویکرد مدیریت روابط مشتریان بر خرید مجدد مشتریان ازمحصولات و خدمات بانک ملت شعب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 تاثیر تحقیق و توسعه و دانش آموختگان بر تولیدات استانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
51 تاثیر دانش و نوآوری مبتنی بر فناوری های نوین و اقتصاد نانو در پیشرفت فنی و رقابت پذیری صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
52 تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
53 تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
54 تاثیر متغیر های سهم بازار،هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر سود آوری صنایع نساجی،پوشاک و چرم ایران(رهیافت داده های تابلویی پویا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
55 تجارت الکترونیک ضرورتی گریزناپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
56 تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با رویکرد سیستم دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
57 تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان خراسان شمالی به تفکیک شهرستانها در سالهای هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
58 تصمیم گیری در امور مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
59 تکنیکهای مدیریت هزینه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
60 توریسم در خدمت اقتصاد (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد
61 توسعه مالی و نهادی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
62 ساختار اشتغال زنان در صنایع تولیدی ایران: سالهایبرنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
63 سرمایه گذاری و تولید ملی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
64 شناسایی و اولویت بندی موانع و عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
65 ضرورت ایجاد دانشگاه کارآفرین درآمایش آموزش عالی مطالعه موردی:دانشگاه هاروارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
66 عوامل مؤثر بر نقش مدیریت سرمایه گذاری در شکوفایی اقتصاد سرمایه گذاری داخلی و خارجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 عوامل موثر بر تولید برنج در شهرستان میانه 1393-1383 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
68 گردشگری و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
69 مالیه رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
70 مبانی نظری نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
71 مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب پرتفوی بهینه توسط PROMETHEE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
72 مدل راهبردی توسعه فناوری (تکنولوژی) در صنایع ایران مبتنی بر نظریه سازمان اسکاپESCAP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
73 مروری بر تاثیرات جهانی شدن و تروریسم بر توسعه اقتصادی کشورهای منتخب عضو MENA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
74 مقایسه عوامل موثر بر تولید آفتابگردان در استان خراسان شمالی واستان گلستان از سال 1391-1386 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
75 نقش آمایش سرزمین در تحولات اقتصادی، محیط زیستی واجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
76 نگهداری سرمایه های انسانی در گرو بالندگی و کامیابی انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد