دکتر فاطمه غفاری فر

دکتر فاطمه غفاری فر استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فاطمه غفاری فر

Dr. Fatemeh Ghaffarifar

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیتوتوکسیک داروی ۵-فلورواوراسیل بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور والقائ آپوپتوز در انگل (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 7
2 اثرات ضد توکسوپلاسما عصاره آرتیمیزیا اوچری در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 15، شماره: 1
3 ارزیابی اثر داروی آرتمتر بر بهبودی زخم ایجاد شده بر اثر لیشمانیا ماژور (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 6
4 ارزیابی ایمنی زایی پلاسمید کد کننده آنتی ژن GRA5 توکسوپلاسماگوندی در موش BALB/c (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
5 ارزیابی کشندگی عصاره ی الکلی و آبی گل همیشه بهار(Calendula officinalis)بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور(MRHO/IR/۷۵/ER) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 18، شماره: 1
6 Molecular Study on Cryptosporidium andersoni Strains Isolated from Sheep Based on 18S rRNA Gene (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 3، شماره: 3
7 بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 1
8 بررسی اثر سایتوتوکسیک کانتاریدین بر بقای پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برونتنی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 5
9 بررسی اثر سیر بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 23، شماره: 3
10 بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
11 بررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 4
12 بررسی مرفولوژیکی و مولکولی (28S, rDNA) ایزوله های گوسفندی دیکروسلیوم در استان های شمالی و مرکز ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 2
13 تاثیر آلویه امودین بر رشد و القای آپوپتوز در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 5
14 تاثیر قندهای مونوساکاریدی بر شدت بیماریزایی آکانتامبای جدا شده از بیماران مبتلا به کراتیت آکانتامبائی درمحیط کشت سلولی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 14، شماره: 1
15 تعیین ژنوتیپ ایزوله های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 2
16 تعیین گونه های مولد لیشمانیوز جلدی ایزوله های مختلف جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی، تهران، سال ۱۳۸۹ با استفاده از ژن ITS۱ و آنزیم Apo۱ با روش ملکولی PCR-RFLP (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 4
17 ردیابی کمی توکسوپلاسماگوندیی توسط Real time PCR با استفاده از پروب Molecular beacon در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 4
18 روند تغییرات شاخصهای خونی و کبدی در خلال آلودگی انسان به فاسیولا پس از درمان با تریکلابندازول (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
19 شناسایی گونه سارکوسیستیس ژیگانتیه آ با روش PCR-RFLP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 1
20 شناسایی و بیان ژن GRA7 توکسوپلاسما گوند های سویه RH در پلاسمید یوکاریوت بیانی pcDNA3 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 1
21 شناسایی و تعیین توالی ژنوتیپ های ایزوله های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ های ولگرد با استفاده از ژن Cox۱ در ایلام، غرب ایران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
22 شناسایی و کلون کردن ژن کد کننده پروتیین EG95 ایزوله ایرانی اکینوکوکوس گرانولوزوس (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
23 کلونینگ ژن GRA۵ توکسوپلاسما گوند ای سویه RH در پلاسمید یوکاریوت (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 19، شماره: 3
24 کلونینگ و توالی یابی پلاسمید کد کننده پروتیین میکرونم 3 (MIC3) توکسوپلاسما گوندی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
25 گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسفندان تهران بر مبنای تکثیر ژن HSP70 (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 2
26 مقایسه اثر نانو ذرات سلنیوم و نقره در بهبودی ضایعه پوستی ناشی از لیشمانیا ماژور در موش (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 3
27 مقایسه حساسیت روشهای ELISA و DIG-ELISA در تشخیص سرولوژیک توکسوپلاسموزیس انسانی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و مقایسه اثر دو داروی آنتی کوکسیدیال موننسین ،تولترازوریل و مخلوط آن ها بر روی تک یاخته کریپتوسپوریدیوم پاروم جدا شده از گاو در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2 بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب روتا ویروس انسانی و بررسی ایمنی زایی آن در شرایط آزمایشگاهی و حیوان آزمایشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
3 تاثیر غلظتهای مختلف نانوذره نقره بر کشندگی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
4 جداسازی و شناسایی تک یاخته آکانتامبا ازز خاک تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
5 کلونینگ مولکولی ژن های KMP-II ، پروتئین شوک حرارتی NT-Gp96 و فیوژن NT-Gp96- KMP-II در پلاسمید بیان یوکاریوتی pcDNA3.1(-) جهت ساخت واکسنی بر علیه لیشمانیازیس احشایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 مقایسه میان استفاده از سرم گاوی، مرغی و شتر با سرم جنین گاوی(FBS) در کشت سلول وروVERO (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
7 یک روش رتبه بندی اصلاح شده پارامتری برای حل مسایل برنامه ریزی خطی فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران