دکتر حامد عامری گلستانی

دکتر حامد عامری گلستانی

دکتر حامد عامری گلستانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی تطبیقی مفهوم عقلانیت در اندیشه های ماکس وبر و شهید مطهری و تبعات سیاسی آن» (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های عقلی دوره: 1، شماره: 1
2 «دولت مقتدر» و مسئله «وحدت ملی» در مجله آینده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 15، شماره: 1
3 بحران همه گیری کرونا و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 48
5 بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی نوین با آگاهی سیاسی و آنومی اجتماعی در شهروندان استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 44
6 بررسی موانع و راهکارهای تامین امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 25، شماره: 94
7 بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
8 تاثیر رسانه های اجتماعی بر وندالیسم با نقش میانجی آگاهی سیاسی؛ مطالعه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 4
9 جستاری درباره «تجربه» ترقی خواهی میرزا یوسف خان مستشارالدوله (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 1، شماره: 1
10 دولت مدرن و نظام سیاسی تقسیمات کشوری جدید: عامل مهم در توسعه ناموزون و ناپایدار مناطق لرنشین در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 49
11 دولت مقتدر مشروطه در اندیشه ملک الشعراء بهار (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 7، شماره: 24
12 زبان و مسئله تفسیر در آرای روشنفکری عبدالکریم سروش (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی اسلامی ایرانی دوره: 2، شماره: 1
13 عدالت و قانون در اندیشه تجددگرایان متقدم در ایران عصر قاجار (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 3
14 گفتمان انقلاب اسلامی و ترسیم الگوی بدیل برای دولت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 6، شماره: 20
15 مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 4
16 مشروطیت، آزادی خواهی و ستیز با استبداد در اندیشه دهخدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 27
17 مقایسه «آزادی» در اندیشه شیخ فضل الله نوری و آیت الله مصباح یزدی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 10، شماره: 37
18 مقایسه رویکرد سیاست خارجی آمریکا به نظام بین الملل در دوران ریاست جمهوری اوباما و ترامپ بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی-تدافعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 4
19 مقایسه رویکرد یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی ایالات متحده در قبال پرونده هسته ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 9، شماره: 31
20 مقایسه نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ در رویکرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به نظام بین الملل (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 54
21 نقش صلح بانان زن کشورهای آفریقایی در ترویج و حفظ صلح جهانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 9، شماره: 1
22 نگاهی گفتمانی به اسلام هراسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
23 واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسی مشروطه (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 درآمدی براحزاب سیاسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت