دکتر مهدی غلامعلی فرد

دکتر مهدی غلامعلی فرد استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی غلامعلی فرد

Dr. Mehdi Gholamalifard

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه های استان مازندران با استفاده از روش های چند متغیره آماری (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 108
2 اتخاذ رهیافت اطلاعات محور با کاربرد روش رگرسیون لجستیک برای مدل سازی توسعه شهری گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 54
3 ارائه ی مدلی برای خطر آتش سوزی در بوستان ملی گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 3، شماره: 1
4 ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای جامد شهری تبریز با استفاده از ماتریس های RIAM و LEOPLD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
5 ارزیابی ریسک ورود فلزات سنگین موجود در شیرابه محل دفن پسماند شهر همدان به آب زیرزمینی و ارائه پوشش مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
6 بررسی اثرات اندازه ذرات ماسه در مطلوبیت زیستگاه های آشیانه سازی لاکپشت پوزه عقابی (Eretmochelys imbricata; Linnaeus, ۱۷۶۶) در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 15، شماره: 2
7 بررسی تغییرات پوشش اراضی استان مازندران با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین بین سال های ۱۳۸۹-۱۳۶۳ (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
8 بررسی تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آب در حوضه آبخیز گرگانرود به وسیله روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
9 بررسی میزان فلزات مس، روی و کروم در خاک های محل دفن زباله های شهری و خاکستر زباله های بیمارستانی شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
10 پهنه بندی سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS در پایین دست حوزه آبخیز خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
11 پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
12 پهنه‌بندی پویایی سلامت آبخیز شازند بر اساس دبی‌های مشخصه کم‌آبی و پرآبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
13 تحلیل وابستگی تغییرات کاربری اراضی شهرستان مشهد با پارامترهای توپوگرافی در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
14 تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط زیستی محل دفن پسماند قائم شهر با استفاده از ماتریس Leopold و RIAM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 3
15 تعیین غلظت و پراکنش تغییرات مکانی فلزات جیوه، سرب و کادمیوم در رسوبات سطحی جنگل های مانگرو با استفاده از زمین آمار در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
16 کاربرد تحلیل مکانی ارزیابی چند معیاره در مکان یابی محل دفن پسماند شهر مریوان بر مبنای منطق فازی (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 20، شماره: 64
17 کاربرد روش پرسپترون چندلایه شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
18 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 2
19 کاربرد ماتریس ارزیابی اثرات سریع و ماتریس ایرانی (اصلاح شده لئوپولد) در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 1
20 کاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
21 مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 8
22 مدل سازی ارتباط کیفیت آب های سطحی و سنجه های سیمای سرزمین با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
23 مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیرة مارکف (مطالعة موردی: سواحل میانی استان بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
24 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی سواحل استان مازندران با استفاده از LCM در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 4
25 مدل سازی گستره پراکنش آرایه های خواهری دورگه زا در گونه های زردپره سرسرخ و زردپره سر سیاه از راسته گنجشک سانان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
26 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پازن (Capra aegagrus) و کبک دری (Tetraogallus caspius) در منطقه حفاطت شده البرز مرکزی شمالی بر مبنای رویه ارزیابی چند معیاره (MCE) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 82
27 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) بر مبنای رویه ارزیابی چند معیاره (MCE) در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
28 مدل‎سازی تغییرات پوشش سرزمین شهرستان تبریز با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 4
29 معرفی کاربرد رویه های اصلی تحلیل روند مکانی- زمانی مولفه ی زیست-نوری کلروفیلa در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
30 معرفی کاربردی مدل سازی خدمات اکوسیستمی آبزی پروری دریایی: راهکاری برای برآورد تولید و ارزش فعلی خالص (NPV) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
31 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 1
32 مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهر ایلام با استفاده از رویه های بولین و ترکیب خطی وزنی در محیط GIS (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 117
33 نقش سنجه های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نکارود) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی به روش ماتریس RIAM در مدیریت پسماند شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 ارزیابی صحت مقدار کلروفیل (Chl-a) و مواد محلول رنگی (CDOM) در ساحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سنجنده سنتینل 2 و داده های میدانی برای اولین بار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
3 ارزیابی صحت و بررسی تغییرات فصلی مقدار کلروفیل_آ با استفاده از داده های میدانی و تصاویر سنجنده MODIS؛(1 کیلومتر) در سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
4 ارزیابی کارآیی نقشههای ژئومرفولوژی در مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب در حوزه آبخیز شهریاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 بررسی تغییرات بلندمدت مقادیر ماهانه دمای سطح آب دریای خزر طی دوره 2017-1982 (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 بررسی تغییرات سطح شهر تهران با استفاده از تصاویر ماهواره Landsat در محیط GIS (رهیافتی برای مدیریت توسعه شهری به عنوان بحران محیط زیست ایران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
7 بررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی توریسم پرنده نگری، مشکلات پیشرو و استفاده از تجربیات موجود برایمدیریت سایر مناطق در ایران، مطالعه موردی: تالاب سرخرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
9 بررسی معیارهای زمینشناسی موثر در مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط ) GIS مطالعه موردی : استان سیستان و بلوچستان ) (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی معیارهای موثر خاک شناسی در مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه با استفاده از منطق تقاطع در محیط GIS (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
11 بررسی نگرش مردمی حفاظت از تنوع زیستی، دیدگاه ها و چالش های پیش رو (مطالعه موردی: تالاب بین المللی سرخرود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
12 پایش ماهواره ای تغییرات آلاینده دی اکسید نیتروژن کلانشهر تهران در دوران همه گیری بیماری کرونا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی
13 پیش بینی تاثیر تغییرات اقلیمی بر کمیت گستره توزیع جغرافیایی گونه های حیات وحش در آینده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 تاثیرات حیات وحش در کشاورزی و لزوم آگاه سازی کشاورزان در این زمینه (مطالعه موردی قوهای فریادکش در تالاب سرخرود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
15 تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از LCM (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 تحلیل تفاوت زمانی و اثرات گرمایش جهانی بر روی فعالیت آشیانه سازی لاک پشت پوزه عقابی در جزایر خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 تحلیل مقایسه ای تغییرپذیری شاخص های ارزیابی سلامت فشار، حالت و پاسخ در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 تداخل زیستگاه و جابجایی گستره پرندگان جوجه آور در آرایه های خواهری تحت تاثیر فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
19 ترکیبات شبه استروژنی در شیرابه مکان دفن پسماندهای شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
20 تشکیل پایگاه داده مکانی Geodatabase) مناطق حساس ساحلی - دریایی استان بوشهر در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
21 تعبیه Extension پایگاه داده مکانی مناطق ساحلی - دریایی استان بوشهر در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 تعیین شایستگی مکانی یک شهرداری تهران برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران بر اساس معیارهای همجواری (سازگاری)و رویکرد بولین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
23 توسعه پایدار توریسم پرنده نگری با رفع موانع موجود مطالعه موردی: تالاب بین المللی سرخرود (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
24 تهیه نقشه سیل گیری حوزه آبخیز خرم آباد با استفاده از روش های ژیومورفولوژیکی و هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
25 حساسیت نقشه برآورد فرسایش سالانه مدل RUSLE به روشهای تهیه نقشه عامل مدیریت زراعی ( C ) در حوزه آبخیز معرف خامسان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 شکوفایی جلبکی دریای خزر به عنوان مخاطره و بحران محیطزیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
27 کاربرد آلودگی هوا و صدا در برنامه ریزی توسعه مناطق شهری مطالعه موردی – شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
28 کاربرد روش ترکیب خطی وزنی در نقشه سازی مخاطره آتش پارک ملی گلستان در محیط GIS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی در تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 کاربرد منطق بولین در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه یک شهرداری تهران بر مبنای معیارهای عدم همجواری ناسازگاری در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
31 کمیسازی تغییرات آلاینده دی اکسید گوگرد شهرستان اصفهان با استفاده از ماهواره Sentinel-۵p (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی محیط زیست کاربردی
32 مدل سازی و پیش بینی توسعه کشاورزی با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون لجستیک و یادگیری بر مبنای نمونه وزنی مشابهت مطالعه موردی حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
33 مروری بر تحلیل اثرات دورپیوندهای اقلیمی بر ناهنجاری های دمای سطح آب دریای خزر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
34 مروری بر روشهای پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 مروری برروشهای پهنه بندی سیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 معرفی کاربردی مدل VGPM به منظور برآورد سنجش از دوری تولید اولیه: راهکاری برای پایش زونهای آبزی پروری دریایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
37 معرفی کاربردی مدل سازی پروژه های REDD: راهکاری برای کاهش پیامدهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
38 معرفی مدل آبزی پروری دریایی و اجرای آن به منظور ارزیابی و ارزش گذاری کل تولیدات پرورش ماهی قزل آلا در قفس در سواحل تنکابن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
39 معرفی مدل رشد شهری SLEUTH به عنوان ابزاری برای پیش بینی و تصمیم گیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
40 مقایسه رویه های مدل سازی پتانسیل انتقال کاربری اراضی و استلزام آنها به عنوان خط مبنای پروژه های REDD در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
41 مقایسه رویههای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در مدلسازی و پیشبینی جنگلزدایی مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
42 نقشه سازی مخاطره آتش پارک ملی گلستان با استفاده از منطق بولین در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران