دکتر فرنوش فتاحی

دکتر فرنوش فتاحی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرنوش فتاحی

Dr. Farnoosh Fatahi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تیمارهای مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی Datura innoxia Mill. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 1
2 تاثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز بیوشیمیایی دارواش (.Viscum album L) مستقر بر (.Betulus L) در فصل تابستان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 آنالیز کمی میزان لکتین کل موجود در پیکره دارواش مستقر روی پایه های انجیلی و ممرز در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 آنالیز کمی و کیفی اسیدهای اولئانولیک، بتولینیک و اورسولیک موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل زمستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 آنالیز کمی و کیفی تری ترپن اسیدهای موجود در میوه دارواش مستقر بر درخت ممرز در مرحلهمیوه دهی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
5 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت انجیلی در مرحله میوه دهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل بهار (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
7 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل بهار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
8 برخی خواص مهندسی میوه و هسته زیتون (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
9 بررسی تأثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی ترکیب دارویی ویسکوتوکسین کل موجود در پیکره گیاه دارواش برداشت شده از میزبان های انجیلی و ممرز در فصل پاییز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
11 بررسی فیتوشیمیایی عصاره هیدرواتانولی و اتیل استات برگ گیاه آلاله برف زی (Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.) در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
12 بررسی کمیت تروپان آلکالوییدهای هیوسیامین و اسکوپولامین در اندام های هوایی و زیرزمینی چند گونه بنگ دانه Hyoscyamus spp در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی میزان لکتین کل موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه انجیلی در فصل پاییز و زمستان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی میزان ویسکوتوکسین کل موجود در پیکره دارواش مستقر بر پایه انجیلی و ممرز در فصل زمستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 تاثیر عصاره هیدرواتانولی اندام گل گیاه آلاله برف زی (Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f.) در مرحله گلدهی کامل علیه باکتری اشریشیا کلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
16 تولید بیشترین کلون ریشه های مویین Hyoscyamus muticus از طریق سویه های مختلف اگرو باکتریوم رایزو ژنز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تولید بیشترین کلون ریشه های مویین Hyoscyamus muticus از طریق سویه های مختلف اگرو باکتریوم رایزو ژنز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 شناسایی ترکیبات فنلی عصاره اتانولی گیاه زعفران خزری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 شناسایی ترکیبات فنولی و فلاونوییدکل موجود در عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه آلاله برف زی (.Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr & Rech.f)در مرحله فنولوژیکی گلدهی کامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 شناسایی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه آلاله برف زی ( Ficaria kochii (Ledeb.) Iranshahr and (Rech.f. در مرحله فنولوژیکی میوه دهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 مقایسه میزان بتولینیک اسید دارواش مستقر بر میزبان های انجیلی و ممرز در مرحله رشد رویشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
22 مقایسه میزان ترکیب دارویی لکتین کل موجود در پیکره گیاه دارواش مستقر بر دو میزبان انجیلی و ممرز در اوایل میوه دهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
23 مقایسه میزان کاتچین در عصاره اتانولی و اتیل استات اندام زمینی گیاه آلاله برف زی ( Ficaria (kochii (Ledeb.) Iranshahr and Rech.f. در مرحله فنولوژیکی رشد رویشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران