دکتر یعقوب فتحی پور

دکتر یعقوب فتحی پور استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یعقوب فتحی پور

Dr. Yaghoub Fathipour

استاد گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A preliminary study of the cleptoparasitic bees of the genus Coelioxys (Hymenoptera: Megachilidae) in northern Iran, with six new records (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 2، شماره: 3
2 Age-specific functional response of Psyllaephagus zdeneki (Hymenoptera: Encyrtidae), parasitoid of Euphyllura pakistanica (Hemiptera: Psyllidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 1
3 اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
4 اولین گزارش دو گونه زنبور پارازیتوئید لارو شب پره برگخوار فرفیونSimyra dentinosa (Lep.: Noctuidae) Freyer از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
5 اولین گزارش کنه گیاهخوار Tetranycopsis horridus (Canestrini and Fanzago) (Acari: Tetranychidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
6 اولین گزارش گونه ی (Agistemus collyerae (Acari: Stigmaeidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
7 Control of Tetranychus urticae by three predatory mites (Acari: Phytoseiidae) in a commercial greenhouse rose (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 1
8 Cytochrome oxidase subunit I (COI) revealed differentiation among populations of Habrobracon hebetor collected from various regions of Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 4
9 Demographic parameters of Helicoverpa armigera on ten corn hybrids-mediated artificial diets reveals striking differences (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 2
10 Development, reproduction and life table parameters of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) on five main host plants (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 4
11 Digestive proteolytic and amylolytic activities in Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) larvae fed on five host plants (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 2
12 Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 1
13 Effect of low lethal concentrations of Eforia on biological parameters of the predatory mite Amblyseius swirskii (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 1
14 Effect of short-term high temperature stress on demographic parameters of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
15 Effects of short-term heat shock of eggs on the development and fecundity of Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 1
16 Field-based thermal requirements study to improve Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) management (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 4
17 Generation-dependent fitness of the parasitoid wasp Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in laboratory and insectarium condition (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 8، شماره: 3
18 Influence of different host plant cultivars on nutritional indices of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
19 Influence of low-lethal concentrations of thiamethoxam on biological characteristics of Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 1
20 Native parasitoids of the fall webworm, Hyphantria cunea (Drury, ۱۷۷۳) (Lepidoptera, Erebidae), an invasive alien pest in northern Iran (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 9، شماره: 1
21 Report of the parasitoid wasp, Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae), from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
22 Report of the parasitoid wasp, Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae), from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
23 Report of the parasitoid wasp, Oomyzus sokolowskii (Hym.: Eulophidae), from Iran (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
24 Reproductive performance and life expectancy of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on seven eggplant cultivars (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 1، شماره: 1
25 Robber flies (Diptera: Asiloidea: Asilidae) of northern Iran, with four new records for Iranian fauna (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 2
26 Study of the genera Laphria Meigen, ۱۸۰۳ and Pogonosoma Rondani, ۱۸۵۶ (Diptera: Asilidae: Laphriinae) in Iran, with two new species records for the country (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 7، شماره: 4
27 Study of the genus Ametastegia Costa (Hymenoptera: Tenthredinidae: Allantinae) in northern Iran, with the description of a new species (دریافت مقاله) مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات دوره: 1، شماره: 1
28 Successive rearing on Sitotroga cerealella Affects Quality of the Parasitoid Wasp Trichogramma embryophagum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) مجله علوم و فناوری کشاورزی دوره: 24، شماره: 5
29 Targeting Plutella xylostella digestive enzymes by applying resistant Brassicaceae host cultivars (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 1
30 Tracking switching behavior of Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) over ۴۵ generations (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 12، شماره: 1
31 باکتری Wolbachia و ناسازگاری سیتوپلاسمی در زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 11، شماره: 2
32 برخی از ویژگی های زیستی پروانه ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae در استان گیلان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
33 بررسی اثرات حشره کش های بوپروفزین، پیری پروکسی فن و فن پروپاترین روی برخی از رفتارهای کاوشگری زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 2
34 بررسی خصوصیات بیولوژیک( Lycoriella auripila ( Dip.: Sciarhdaeو (Coboldia fuscipes (Dip.: Scatopsidae آفات مهم قارچ خوراکی دکمه ای در کرج (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
35 بررسی نوسانات جمعیتی و توزیع فضایی سفید بالک هایBemisia tabaci وBemisia argentifolii و زنجرک Empoasca decipiensروی بادمجان در منطقه ورامین (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
36 بررسی ویژگی های زیستی شته ی (Macrosiphoniella sanborni ( Hom.: Aphididae روی گل داودی در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
37 پارازیتیسم فصلی زنجرک Empoasca decipiens توسط زنبور Anagrus atomus روی چهار گونه لوبیا در منطقه تهران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 83
38 پارامترهای تولید مثل و رشد جمعیت زنبورAnisopteromalus calandrae (Hym.: Pteromalidae) پارازیتویید سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
39 پارامترهای رشد جمعیت کنه ی تارتن دو لکه ای،(Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، روی ارقام مختلف لوبیا (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 2
40 تاثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 32، شماره: 2
41 تاثیر تراکم پایه های صنوبر روی الگوی توزیع فضایی آفات و دشمنان طبیعی آنها در کرج (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
42 تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 32
43 تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
44 تاثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 93
45 تاثیر عصاره های خرزهره (Nerium oleander ) ، اسطوخدوس ( Lavandula officinalis )و آنغوزه ( Ferula assafoetida) بر شاخص های تغذیه ای حشرات کامل شپشه ی آرد ( Tribolium castaneum) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
46 تاثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
47 تاثیرنوع رقم نیشکر بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas (Hym., Scelionidae نسبت به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep., Noctuidae و میزان پارازیتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
48 تراکم جمعیت و توزیع فضایی مراحل نابالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (Col.: Bruchidae روی لوبیا چشم بلبلی در منطقه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 6، شماره: 2
49 ترجیح تخم ریزی شب پرهHelicoverpa armigera روی ۱۰ رقم کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه مزرعه ای (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 2
50 ترجیح مراحل مختلف رشدی شته سیاه یونجه Aphis craccivora Koch (Hom.: Aphididae) توسط زنبور پارازیتویید [Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Aphidiidae)] (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
51 ترجیح مراحل مختلف رشدی شته سیاه یونجه Aphis craccivora Koch (Hom.: Aphididae) توسط زنبور پارازیتویید [Lysiphlebus fabarum Marshall (Hym.: Aphidiidae)] (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
52 تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه های مختلف فرفیون (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
53 تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 34، شماره: 1
54 تغییرات جمعیت کنه ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه ی آن، کنه ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 33، شماره: 1
55 جدول زندگی شب پره (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی غذای مصنوعی بر پایه لوبیا چشم بلبلی و ارقام مختلف نخود (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 82، شماره: 1
56 جدول زندگی شب پره ی برگ خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 1
57 زیست شناسی سنک شکارگر ( Nabis capsiformis (Het., Nabidae با تغذیه از سنک قوزه پنبه ( Creontiades pallidus (Het., Miridae در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
58 زیست شناسی سنک شکارگر ( Nabis capsiformis (Het., Nabidae با تغذیه از سنک قوزه پنبه ( Creontiades pallidus (Het., Miridae در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
59 زیست شناسی و دموگرافی زنجرک خرما،Ommatissus lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در سه دمای ثابت (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
60 شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 2
61 شاخص های تغذیه ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera روی چهار رقم نخود و یک رقم لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
62 شاخص های تغذیه و ترجیح میزبانی لاروهای پروانه ی سفید آمریکایی (Hyphantria cunea (Lepidoptera: Arctiidae روی پنج گیاه میزبان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
63 شاخص های رشد جمعیت سنک قوزه ی پنبه ، (Creontiades pallidus ( Het.: Miridae و شکارگرهای (Nabis capsiformis ( Het.:Nabidae) , Chrysoperla carnea ( Neu.: Chrysopidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
64 کنه های تارتن و دشمنان طبیعی آن ها در باغات سیب شهرستان مراغه و اولین گزارش گونه ی Neopronematus neglectus (Acari: Iolinidae) از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
65 گزارش (Hym.: Ichneumonidae) Campoplex tumidulus و Itoplectis tunetana، پارازیتوئیدهای Yponomeuta malinellus Zell. (Lep.: Yponomeutidae) از ایران (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
66 گزارش پروانه ( Chamaesphecia schizoceriformis ( Lep.: Sesiidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
67 گزارش دو گونه زنبور پارازیتویید ( Cotesia ofella ( Nixon و (Cotesia vanessae ( Reinhard ) ( Hym.: Braconidae روی لارو شب پره برگخوار فرفیون (Simyra dentinosa Freyer ( Lep .: Noctuidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
68 گزارش دو گونه مگس پارازیتویید لارو شب پره برگخوار فرفیون Simyra dentinosa ( Lep.: Noctuidae) Freyer ار ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
69 گزارش زنبور پارازیتویید (Metaphycus claviger ( Hym.: Encyrtidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
70 گزارش زنبور پارازیتویید (Phaenolobus saltans (Hym.: Ichneumonidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
71 گزارش زنبور پارازیتویید (Pteromalus bifoveolatus ( Hym.: pteromalidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
72 گزارش زنبور( Metaphycus angustifrons Compere ( Hym.: Encyrtidae پارازیتویید شپشک ( Coccus hesperidum (L.) (Hom .: Coccidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
73 گزارش زنبورپارازیتویید (Microterys hortulanus Erdös ( Hym.: Encyrtidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
74 گزارش زنجرک (Rhytidodus nobilis (Hom.: Cicadellidaeاز ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
75 گزارش سه گونه از کنه های بالا خانواده (Uropodoidae ( Acari : Mesostigmata از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
76 گزارش مگس پارازیتوئید (Nilea anatolica (Dip.: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
77 گزارش مگس پارازیتوئید( Exorista grandis ( Dip.: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
78 گزارش مگس های پارازیتوئید(Bithia glirina و Masicera sphingivora (Diptera: Tachinidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
79 گزارشHym.: Ichneumonidae) Orthopelma mediator , Exeristes roborator ) پارازیتوئیدهای زنبور (Hym.: Cynipidae) Diplolepis sp )از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
80 مطالعه ویژگی های زیستی زنبور Telenomus acrobates (Hym.: Scelionidae)، پارازیتویید تخم بالتوری Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 74، شماره: 81
81 مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
82 مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 4
83 مطالعه ی فراوانی کنه های بالا خانواده ی Uropodoidea و تعیین توزیع فضایی گونه ی Nenteria stylifera در منطقه ی تهران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
84 مقاومت آنتی زنوزی ارقام مختلف لوبیا به مگس مینوز (Liriomyza sativae ( Dip.: Agromyzidae در اتاقک رشد (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
85 مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)] (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 21
86 مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)] (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 3
87 مقایسه پارامترهای جدول زیستی سه جمعیت مختلف زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) روی Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
88 مقایسه پارامترهای جمعیت در جمعیت های منطقه ای سفید بالک پنبه [Bemisia tabaci (Hym.: Aleyrodidae)] در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
89 مقایسه پارامترهای جمعیت در جمعیت های منطقه ای سفید بالک پنبه [Bemisia tabaci (Hym.: Aleyrodidae)] در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
90 مقایسه جلب کنندگی تله های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
91 مقایسه ی برخی ویژگی های زیستی زنجرک Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) روی چهار گونه لوبیا (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
92 نیازهای گرمایی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae (Hym.: Braconidae) پرورش یافته روی شته Schizaphis graminum (Hem.: Aphididae) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 10، شماره: 2
93 نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 1
94 نیازهای گرمایی و پارامترهای رشد جمعیت شپشه دندانه دار غلات (Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae روی ارقام مختلف گندم در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 3، شماره: 2
95 واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma embryophagum روی دو نوع میزبان آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
96 واکنش تابعی و تداخل مگس های سیرفید Episyrphus balteatus و Scaeva albomaculata (Dip.: Syrphidae) با تغذیه از شته سبز هلو (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 91
97 واکنش تابعی وابسته به سن زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariae و Praopn volucre (Hym.: Braconidae) روی شته Aphis gossypii (Hem.: Aphididae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 36، شماره: 4
98 ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور ( Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae ، پارازیتوئید سوسک چهار نقطه ای حبوبات( Callosobruchus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae روی نخود (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
99 ویژگی های زیستی و رفتاری زنبور ( Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hym.: Pteromalidae ، پارازیتوئید سوسک چهار نقطه ای حبوبات( Callosobruchus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae روی نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما روی پارامترهای تولید مثلی شب پره پشت الماسی Plutella xylostella Lep., Plutellidae روی گیاه کلم پیچ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
2 اثرات دما و رطوبت بر نوسانات جمعیت: Bryobia rubrioculus (Acari : Teranychidea (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 ارزیابی مقاومت آنتی زنوزی ژنوتیپهای مختلف سویا نسبت به کنه تارتن دولکهای Tetranychus urticaeAcari: Tetranychidae در شرایط مزرعه و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
4 The bottom-up effect of different host plants on life table parameters of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
5 The mites of the subfamilies of Typhlodrominae and Phytoseiinae (Acari: Phytoseiidae) from Lorestan province (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
6 بررسی اثرات زیرکشندگی بایومایت بر برخی پارامترهای زیستی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
7 بررسی شاخصهای جدول زندگی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera Hübner روی ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 برهمکنش Wolbachia- ویروسهای بیماریزای حشرات از دیدگاه سلولی مولکولی- و نقش آن در القای مقاومت ضدویروسی در حشرات میزبان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
9 برهمکنش همزیست حشرات از دیدگاه سلولی مولکولی و تاثیر آن بر کارایی زیستی و کنترل سن های زیرراسته Heteroptera (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بیولوژی (Helicoverpa armigera (Lep: Noctuidae روی میزبان های مختلف گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 تاثیر ارقام مختلف کلزا بر امید به زندگی و درصد زنده مانی شب پره Spodoptera exigua در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
12 تاثیر بذرلوبیا چشم بلبلی وارقام مختلف نخود بر پارامترهای تولید مثل کرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 تاثیر ژنوتیپ های مختلف سویا بر میزان تخم ریزی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
14 تاثیر مهارکننده های گیاهی و شیمیایی بر فعالیت سرین پروتئازهاHelicoverpaarmigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
15 تاثیر میزبان های مختلف گیاهی بر پارامترهای رشد جمعیت Helicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 تأثیر بذور ارقام نخود ویک رقم لوبیا چشم بلبلی بر آنزیم های گوارشی کرم غوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 تأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر آنزیمهای گوارشی کرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
18 تأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر شاخص های تغذیه ایHelicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
19 تأثیر میزبان های مختلف گیاهی بر فعالیت پروتئولیتیک کل H. armigera (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
20 تأثیر میزبان های مختلف گیاهی روی برخی ویژگی های بیوشیمیایی پروتئازهای گوارشی Helicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
21 تأثیر میزبان‌های مختلف گیاهی روی وزن لارو، پیش شفیره و شفیره helicoverpa armigera (lepidoptera: noctuidae) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
22 زیست شناسی و باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) روی ارقام مختلف کلزا تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
23 شاخص رشد و مدل مرگ و میر شب پره Helicoverpa armigera (Lep.:Noctuidae) روی میزبان های مختلف گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 مقایسه تراکم جمعیت و الگوی توزیع فضایی کنه های Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) و Zetzellia mali (Acari: Stigmaeidae) روی دو رقم سیب در شهرستان مراغه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
25 نیازهای گرمایی برای نشو و نمایexorista larvarum diptera:tachinidae گزینه ای توانمند برای کنترل بیولوژیک بالپولکداران برگخوار جنگلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
26 ویژگی های مرفولوژیک و بیولوژیک زنبور پارازیتوئید Cephalonomia tarsalis (Hym.: Bethylidae) پارازیتویید شپشه دندانه دار غلات Oryzaephilus surinamensis Col.: Silvanidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
27 ویژگیهای زیستی و چرخه زندگی سن سبز پسته Brachynema germari Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae) در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران