دکتر منوچهر فرج زاده

دکتر منوچهر فرج زاده استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر منوچهر فرج زاده

Dr. Manochehr Farajzadeh

استاد آب و هواشناسی گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Temperature Change Properties in Tehran Using Satellite Data (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 14، شماره: 1
2 آشکارسازی آماری اثر گاز گلخانه ای هگزا فلورید گوگرد بر بارش های فصلی ایران در دهه اخیر (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 4
3 آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
4 اثر تغییر اقلیم بر اطمینان پذیری تامین آب پایین دست سد کرخه و راهکارهای سازگاری با آن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی آسیب پذیری کشاورزی در مواجهه با تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی اثر عوامل اقلیمی بر پوشش گیاهی منطقه زاگرس با استفاده از اطلاعات رقومی ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 1
7 ارزیابی اثرات تغییر آب و هوا بر عملکرد محصول گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 6
8 ارزیابی الگوی تعاملات شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تاکید بر رویکرد شهروندی فضایی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 3
9 ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 75
10 ارزیابی تناسب اراضی برای کشت گندم دیم بر مبنای مدل فایوو با استفاده از تکنیک تلفیقی Fuzzy-AHP-OWA در محیط GIS مطالعه موردی: شهرستان میانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
11 ارزیابی تناسب اراضی جهت استقرار مزارع بادی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و GIS (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
12 ارزیابی ریسک مرگ و میر ناشی از تنش گرمایی در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 38
13 ارزیابی عملکرد مدل SADFAT در پیش بینی روزانه دمای سطحی زمین در محدوده شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 1
14 ارزیابی کارایی تکنیک های سنجش از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله مطالعه موردی شهر بم (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
15 ارزیابی و پهنه بندی اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 71
16 ارزیابی و تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی بااستفاده از روشهای رگرسیون خطی وتحلیل بردارتغییر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
17 اقلیم شناسی رخداد بیماری مالاریا در ایران از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 12، شماره: 1
18 برآورد دبی سیلاب در حوضه های آبریز بر مبنای ویژگی های فیزیوگرافیک (مطالعه موردی: حوضه های آبریز زهره و خیرآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
19 برآورد عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص های اقلیم کشاورزی و سنجش از دور در استان کردستان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 2
20 بررسی اثر الگوی پیوند از دور دریای شمال - خزر بر نوسانات بارش های پاییزی مناطق غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
21 بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده رود با استفاده از شاخصهای پایداری و مدل GMS (مطالعه موردی: آب خوان نجف آباد در حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 3
22 پایش تغییرات ماهانه و فصلی گاز متان با استفاده از دادههای ماهواره GOSAT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
23 پهنه بندی آسیب پذیری آب های زیرزمینی، با کمک الگوریتم های فازی عصبی (مطالعه موردی: استان زنجان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 3، شماره: 1
24 پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 5، شماره: 3
25 تاثیر تغییرات باد غالب بر پروازهای فرودگاه مشهد با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 48
26 تاثیر عوامل سیاسی در تشدید پدیده گردوغبار در حوزه رودخانه ای دجله و فرات (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
27 تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشا آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 3
28 تحلیل آسیب پذیری شهرهای کشور از شاخص های حدی بارشی در دوره (۲۰۱۰-۱۹۸۱) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 1
29 تحلیل اثر تغییر اقلیم بر کیفیت زیستگاههای طبیعی (مطالعه موردی: کوهستان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
30 تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر میزان آبدهی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه ششپیر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 1
31 تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 108
32 تحلیل تصادفات جاده ای با رویکرد اقلیمی و ارائه الگو برای مداخله پیشگیرانه پلیس راهور؛ مورد مطالعه (جاده های شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 19، شماره: 2
33 تحلیل تغییرات آب و هوایی در غرب کشور (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 1، شماره: 3
34 تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
35 تحلیل تغییرات زمانی توفان های گرد و غباری خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
36 تحلیل تغییرپذیری شاخص اقلیم توریستی ایران در شرایط خشکسالی و ترسالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 0، شماره: 0
37 تحلیل تغییرپذیری عملکرد محصول برنج با رویکرد تغییرات اقلیمی(مورد مطالعه: استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 38
38 تحلیل حساسیت جریان مناطق خشک در برابر عناصر جوی با رویکرد تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
39 تحلیل روند و خصوصیات مکانی شدت خشکسالی های استان فارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 1
40 تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 3، شماره: 4
41 تحلیل شبکه و کاربردهای آن در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 18، شماره: 70
42 تحلیل شرایط سینوپتیک رخداد سیل در بارش های سنگین (شهرستان کوهرنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 45
43 تحلیل عوامل موثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازه زمانی ۱۹۵۵-۲۰۱۶ (مطالعه موردی: قاعده دلتای اروندرود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
44 تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
45 تحلیل نقش تنوع معیشتی در تاب آوری خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی: مناطق در معرض خشکسالی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 3
46 تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
47 تحلیلی بر پذیرش اجتماعی تامین آب جهت خودکفایی گندم تا افق ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
48 تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
49 تغییر پذیری منابع آب در حوضه آبریز سد لتیان و اثر تغییر اقلیم بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
50 تغییرات اقلیم: بستری نو در برنامه درسی آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 67
51 تغییرات زمانی و مکانی شدت خشکسالی های فراگیر و کوتاه مدت منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 73
52 تغییرات غلظت گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن و متان در ارتباط با متغیرهای محیطی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 4
53 تکامل بخش ایرانی دلتای اروند طی هولوسن با استفاده از شواهد رسوبشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 4
54 روشی سریع برای تعیین فشار بالای ابر (FAST CTP) در تصاویر MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 31
55 سیستم اطلاعات جغرافیایی موبایل و کاربرد آن در مدیریت مناطق شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 65
56 شار رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی منابع تامین رطوبت بارش های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
57 شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 2
58 صحتسنجی ماسک ابر سنجنده مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه ای براساس داده های سنجنده AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 3
59 طبقه بندی نظارت شده لندفرم های ژئومورفولوژیکی مناطق خشک با استفاده از پارامترهای ژئومورفومتریک (نمونه موردی: منطقه مرنجاب) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 2
60 طراحی تقویم زیست اقلیمی کار کارگران پالایشگاه گاز پارسیان شهرستان مهر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 3
61 کاربرد روش تحلیل مقادیر فرین در اقلیم شناسی مخاطره امواج گرمایی نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 2
62 گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 7، شماره: 26
63 مدل سازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارش های جوی در منطقه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
64 مدلسازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 2
65 مدل‎سازی و پیش بینی عملکرد گندم دیم با توجه به دوره های فنولوژیکی رشد گیاه (مطالعه‎ی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 76
66 مروری بر روش های پیش بینی و برآورد بارش از طریق داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 22، شماره: 87
67 مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر ضریب استفاده از باند فرودگاه به روش FAA. مورد مطالعه: فرودگاه زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 1، شماره: 1
68 مقاله پژوهشی: تحلیل شاخص های حدی بارشی در دوره ۲۰۱۰-۱۹۸۱ با رویکردی نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 2
69 نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
70 نقش جریانات باد بر منشا غلظت گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در مقیاس استانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
71 نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
72 واکاوی الگوهای تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال مولد دماهای فرین بالای ۵۰ درجه منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
73 واکاوی دینامیک و ترمودینامیک شدیدترین چرخند حاره ای موثر بر سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
74 واکاوی روند تغییرات فضایی بلند مدت دمای حداقل ایران (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی جهت برآورددیدافقی وتاثیر آن برعملکردحمل ونقل هوایی شهراهواز با استفاده ازتصاویر سنجنده modis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
2 ارزیابی حساسیت به زمین لغزش با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه جوانرود-روانسر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی دقت تهیه مدل رقومی ارتفاع با استفاده از تصاویر ASTER (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
4 الگوریتم رقابت استعماری در بهینه‌سازی مسئله اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
5 امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
6 بحران آب در ایران و راههای جلوگیری از آن (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
7 بررسی ارتباط عوامل اقلیمی با پوشش گیاهی مراتع استان البرز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
8 بررسی امکان بکارگیری مدل GIUH در شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز خانمیرزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
10 بررسی تغییرات ماهانه ی دی اکسید کربن ایران با استفاده از داده های ماهواره ایی GOSAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست
11 بررسی جایگاه برنامه درسی آموزش عالی ایران جهت مقابله وسازگاری با تغییرات اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 بررسی رابطه بین اکسیژن محلول وترکیبات نیتروژن دار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی وضعیت خشکسالی شهرستان حاجیآباد (هرمزگان) با رویکرد مدیریت خسارتپذیری (ریسک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
14 برنامه ریزی شهری بر اساس مدیریت پسماند با تکیه بر مثلث فولر وسیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: مکان یابی محل دفن پسماند شهرستان ساری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
15 بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و روند تصمیم گیری چند متغیره درحفاظت از محیط زیست با مکان یابی بهینه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان میاندورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
16 پهنه بندی حساسیت خشکسالی هواشناسی در کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
17 پهنه بندی کیفیت آلودگی آب رودخانۀ سیمینه رود براساس شاخص NSFWQI ،با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 پیش بینی نوسان بارش ماهانه ایران با رویکرد مدل سازی پیوند از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
19 تحلیل آسیب پذیری ایران از شاخص های حدی بارشی در دوره (2010-1981) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
20 تحلیل آسیب پذیری شاخص های حدی دمای کشور با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
21 تحلیل و بررسی اثرات تغییر آب و هوا (اقلیم) در پایداری منابع آب حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 تحلیل و بررسی اثرات تغییر آب و هوا (اقلیم) در پایداری منابع آب حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
23 تحلیل و بررسی شاخص های پایداری منابع آب در حوضه و رودخانه زاینده رود و ارایه راهکار تعادل بخشی آن (مطالعه موردی: آبخوان نجف آباد در حوضه زاینده رود) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 تحلیل و پهنه بندی آسیب پذیری اقلیم ایران از شاخص های حدی دما کمینه-بیشینه 2010-1981 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
25 تشخیص و تمایز پیکسل های حاوی ابر از پیکسل های صاف و بدون ابر در تصاویرMODIS با استفاده از الگوریتم MCM منطقه مورد مطالعه : سواحل جنوبی دریای خزر) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
26 تعیین میزان تغییر پذیری عملکرد محصول گردو در ارتباط با عناصر اقلیمی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان همدان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
27 تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبریز واز و نقش آن در قوع حرکات توده ای (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
28 تقویم های زراعی راهبرد مناسب در مدیریت ریسک سرمازدگی مطالعه موردی شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
29 تلفیق مثلث فولر و شبکه عصبی مصنوعی در مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ساری با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
30 ثبات توسعه پایدار با انتخاب سایت نیروگاه انرژی تجدید پذیر استان مازندران به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
31 رسوبسنجی و رسوبشناسی مخزن سد اکباتان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
32 سلامت شهری با مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ساری بر اساس ترکیب فرآیندتصمیم گیری چند معیاره و مدل ریاضی فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
33 شاخص های مکانی بارش و تغییرات آن در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
34 طرح اقدام ملی بیابان زدایی و تعدیل اثرهای خشکسالی در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
35 کاربرد تصاویر سنجنده AVHRR در تهیه نقشه دمای سطح دریا (SST) درمنطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
36 کاربرد شاخص های طیفی گیاه در مدلسازی عملکردگندم دیم مطالعه موردی استان کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
37 کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
38 کلان پهنه بندی قابلیت و احتمال روانگرایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
39 مدلسازی مکانی عملکرد کلزا با استفاده از رگرسیون چند متغیره در محیط GIS« مطالعه موردی: شهرستان سبزوار» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
40 مدیریت دفن پسماند شهرستان ساری با تکیه بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب محل مناسب (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
41 مروری بر روش های پایش ماهواره ایی گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
42 مطالعه تغییر اقلیم در استان سیستان و بلوچستان به روش من-کندال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
43 مطالعه تغییر اقلیم در شمال غرب ایران به روش من_کندال (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
44 مقایسه نیازهای حرارتی دو رقم سیب گلدن و مالینگ به منظور پیش بینی زمان گلدهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
45 مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب جهت حفاظت محیط زیست بامنطق فازی مطالعهموردی: جزیره قشم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
46 مکان یابی نیروگاه خورشیدی استان مازندران با تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای ( ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری