دکتر محمد فرجیها

دکتر محمد فرجیها دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد فرجیها

Dr. Mohammad Farajiha

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فرایند طرح آزمایشی دادگاه درمانمدار موادمخدر ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 108
2 از تحریم تا تجریم تجاوز جنسی در روابط میان زوجین در پرتو نظریه تنظیم‌گری پاسخگو (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 29
3 اصول حاکم بر دادگاه های حل مساله در پرتو مطالعات تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 23، شماره: 4
4 اصول حمایت کیفری از داده در فضای سایبر؛ در پرتو اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران و آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 25، شماره: 91
5 الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 25، شماره: 1
6 انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 6
7 انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟ (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد الشریعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 2
9 بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 25
10 بسترهای مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
11 پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 24، شماره: 2
12 پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 21، شماره: 1
13 پیامدهای روانی، جسمانی و عاطفی آزار جنسی محارم (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 84
14 پیامدهای ناخواسته برنامه های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 14، شماره: 13
15 پیامدهای ناخواسته برنامه های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 13
16 تبیین نظری تاثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 86، شماره: 117
17 تحلیل برساخت گرایانه فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
18 تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلم های دادگاهی هالیوود و سینمای ایران از جنبه قانون گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 3
19 تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال های ۱۳۶۰-۱۳۹۴) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 54
20 تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 87، شماره: 122
21 تفسیرهای قضایی از «عسر و حرج» در پرونده های خشونت جنسی زناشویی (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 13، شماره: 42
22 جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 68
23 چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت گرایی کیفری با تاکید بر حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
24 چالش های ارزیابی کیفرهای اجتماع محور (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 72، شماره: 64
25 چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 36
26 دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 77، شماره: 82
27 رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 11، شماره: 7
28 رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 36
29 سازوکارهای نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها در پرتو اسناد بین المللی وحقوق کیفری تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 22، شماره: 4
30 سنجش و مدیریت خطر مرتکبان سرقت در نظام کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
31 سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 20، شماره: 3
32 ظرفیت های تقنینی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 27، شماره: 102
33 عوامل موثر بر چگونگی اجرای قوانین کیفری توسط پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 12، شماره: 2
34 کاربست اصول حل مسئله در دادگاههای کیفری ایران؛ چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
35 کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 115
36 گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با فساد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 20، شماره: 2
37 محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 8
38 مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 21، شماره: 4
39 مطالعه جرم شناسی تخلفات و فساد اداری در بین کارکنان سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 14، شماره: 54
40 موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 107
41 موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 82
42 واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 31
43 واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 حمایت از زنان بزه دیده آدم ربایی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
2 فضای مجازی و فرآیند تکوین جرایم سایبری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
3 مبانی نظری و سازوکارهای پیش گیری از وقوع جرم از طریق مهندسی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
4 نقش سامانه های ترافیکی در جرم یابی سرقت خودرو و چالش های آن (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
5 واکاوی حقوقی نهاد توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی 92 با تکیه بر توبه زنای به عنف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران