دکتر فرهاد تنهای رشوانلو

دکتر فرهاد تنهای رشوانلو دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فرهاد تنهای رشوانلو

Dr. Farhad Tanhaye Reshvanloo

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
2 اعتبار و روایی سازه ی فهرست ۲۵ سئوالی نشانه های روان شناختی (SCL-۲۵) (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 18، شماره: 1
3 اعتباریابی و پایایی سنجی نسخه فارسی پرسشنامه نشخوار فکری مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 1
4 Co-rumination and Depression in Women: Psychometric Properties of the Co-Rumination Questionnaire (CRQ) (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 2، شماره: 2
5 General health, psychological and social wellbeing The role of personal and occupational factors (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 2، شماره: 3
6 General health, psychological and social wellbeing: The role of personal and occupational factors (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 1، شماره: 1
7 Maternal and paternal involvement, autonomy support and warmth: predictors of adolescence self-esteem (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 4
8 Perceived parenting styles, academic achievement and academic motivation: A causal model (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 1، شماره: 2
9 Psychometric properties of Persian Version of Belongingness Orientation Scale (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 3، شماره: 1
10 خوشبینی و عزت نفس در نوجوانان دختر: نقش سبک های هویت (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 3
11 روابط ساختاری ادراکات والدینی، نیازهای بنیادین روانی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
12 روایی سازه و شاخص های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 58
13 ساخت و اعتباریابی مقیاس گرایش کارکنان اداری نسبت به امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 2
14 نقش پیش بینی کنندگی عوامل شخصیتی، عزت نفس و جهت گیری مذهبی در رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 1
15 نقش درگیری، حمایت از خودمختاری و گرمی مادر و پدر در انگیزش خودمختار و عملکرد تحصیلی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
16 نقش کیفیت تدریس استاد در گرایش دانشجویان بهداشت به تفکر انتقادی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 6
17 نقش میزان آگاهی مادران درباره نحوی مراقبت از نوزاد در استرس و اضطراب دوران بارداری: تغییرناپذیری بر حسب میزان تحصیلات (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 18، شماره: 59
18 ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
19 ویژگی های روان سنجی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط با دوستان در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
20 ویژگی های روان سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
21 ویژگی های روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی های ویژه یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 11، شماره: 2
22 ویژگیهای روانسنجی مقیاس تک بعدی نزدیکی رابطه بر اساس نظریه کلاسیک و سوال-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 10، شماره: 38
23 همبستگی کانونی ادراکات والدینی با بهزیستی روانشناختی و اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 6، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تعدیل بی تفاوتی و بیگانگی اجتماعی از طریق آموزش مشارکت مدنی در دانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
2 تغییرناپذیری جنسیتی و اضطراب اینترنت در دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
3 روابط ساختاری ویژگی های شخصیتی، ترس از مجرد بودن و فشار روانی ادراک شده در دانشجویان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
4 عزت نفس تحصیلی، خود ناتوان سازی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 نقش انگیزش در رعایت توصیه های بهداشتی در همه گیری کووید :۱۹ مدل سازی تحلیل همبستگی متعارف (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 نقش تعیین کننده گرمی والدین در احساس تنهایی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
7 نقش واسطه ای فشار روانی ادراک شده در ارتباط احساس عدم اطمینان و تهدید با رعایت توصیه های بهداشتی در همه گیری کووید ۱۹ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
8 همبستگی کانونی ادراکات والدینی و صفات شخصیتی در سرآغاز جوانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران