دکتر صفر قائد رحمتی

دکتر صفر قائد رحمتی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صفر قائد رحمتی

Dr. Safar Ghaed Rahmati

دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12 (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
3 ارزیابی تطبیقی گستردگی شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی طی دوره زمانی 2016-1987 (مورد شناسی: شهرهای آمل و بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 27
4 ارزیابی حریم امن شهری در ارتباط با آسیب پذیری لرزه ای مورد شناسی: شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
5 ارزیابی حریم امن شهری در ارتباط با ریسک پذیری سکونتگاه های شهری استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
6 ارزیابی رابطه بین شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه موردی: محله های خیرآباد و عیش آباد شهر یزد) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 1
7 ارزیابی شاخص های تاثیرگذار در بازآفرینی گردشگری کلانشهر تهران (مناطق مورد مطالعه: ۱ و ۱۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
8 ارزیابی شاخص های کیفی مسکن در برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
9 ارزیابی عوامل موثر بر زیست پذیری شهری در سکونتگاه های غیررسمی، مطالعه منطقه ۱۴ شهراصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 10، شماره: 40
10 ارزیابی متغیرهای تاثیر گذار بر آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر بروجرد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 24
11 ارزیابی مسکن مهر از نظر شاخصهای کیفی مسکن مناسب نمونه موردی: مسکن مهر 22 بهمن شهر زنجان (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
12 ارزیابی میزان تراکم و ارتباط آن با آسیب پذیری لرزه ای (نمونه موردی: منطقه چهار شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
13 بررسی «روش تحقیق» در پژوهش های حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 101
14 بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بین المللی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 17
15 بررسی تاثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 1
16 بررسی شاخص های طراحی محیطی در پیشگیری از جرم نمونه موردی: مجتمع های تجاری شهر یزد (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
17 بررسی عوامل موثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در پارک های شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
18 بررسی نقش جاده‎ی ترانزیت سنتو در توسعه‎ی مجموعه شهری یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
19 بررسی و تحلیل سطح دسترسی محلات به خدمات شهری ( نمونه موردی: محلات شهر مهریز ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 9
20 برنامه ریزی راهبردی توسعه فضای سبز محلات شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 13
21 تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
22 تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
23 تبیین نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 1
24 تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
25 تحلیل الگوهای فضایی گردشگری شهری (مطالعه موردی: فضاهای گردشگری شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
26 تحلیل اولویت های اجرایی در تحقق الگوی نوشهرگرایی در محله های شاخص شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
27 تحلیل سطح برخورداری از خدمات عمومی در مقیاس محله ای (مطالعه موردی: محله های شهر اصفهان) (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
28 تحلیل شاخص های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
29 تحلیل شاخص های توسعه و سطح بندی دهستان های استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 30
30 تحلیل شاخص های رفاه شهری بر کیفیت محیط شهری در بافت ناکارآمد منطقه ۱۴ شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 36
31 تحلیل شاخص های فقر شهری در سکونتگاه های غیررسمی، مطالعه منطقه ۱۴ شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 2
32 تحلیل شاخص های هوشمند در کاهش میزان آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری (مطالعه موردی: منطقه ۱ شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
33 تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 1
34 تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری و تاثیر آن بر قیمت زمین شهری نمونه موردی: محلات شهر مهریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 1، شماره: 2
35 تحلیل فضایی کیفیت زندگی در ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
36 تحلیل فقر مسکن شهری از بعد اجتماعی (مطالعه موردی: محلات منطقه 17 شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 2
37 تحلیل مدیریت سیاسی فضا در شهرهای جدید ایران و ارایه برنامه های راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 4
38 تحلیل میزان ریسک پذیری سکونتگاه های شهری استان لرستان از خطر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
39 تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
40 جبران خلا های ناشی از افزایش سن: واکاوی مضامین اصلی فعالیت بدنی در محیط محله از دیدگاه سالمندان (رویکردی پدیدارشناسانه) (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 8، شماره: 1
41 حق به شهر و الگوی برنامه ریزی مشارکتی (تحلیلی بر تولید اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر مجتمع های بزرگ تجاری کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
42 رابطه خدمات بهداشتی و درمانی با وضعیت معلولیت در استان های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 13، شماره: 50
43 ساماندهی فضایی کاربری فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
44 سطح بندی شهرستان های استان فارس بر اساس شاخص های گردشگری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 6
45 سنجش و اولویت‎بندی حکمروایی خوب محله ای (نمونه موردی: محلات منطقه ۹ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
46 شناسایی نقش و تاثیر پارک های طبیعی حومه ای در توسعه گردشگری مورد شناسی: پارک های حومه ای شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
47 مدل سازی نقش مکان های سوم در پایداری اجتماعی مناطق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 33
48 مکان های سوم شهری و پایداری اجتماعی مناطق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 2
49 مکانیابی پارکینگ های عمومی در ارتباط با توسعه پایدار شهری با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی : شهر نی ریز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 1، شماره: 3
50 مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 1
51 نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 53
52 هم افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ای مطالعه موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An analysis of Iran's cities distributions in related to earthquake hazard (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
2 آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر نمونه موردی:شهر جدید شیرین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
3 ارزیابی توسعه گردشگری شهرهای ساحلی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
4 ارزیابی ظرفیت های گردشگری الکترونیک وتاثیر آن بررشداقتصادی شهرهای تجاری نمونه موردی(شهرستان بانه ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
5 ارزیابی قابلیت های منطقه نمونه گردشگری آرپناه و کارکرد آن در توسعه پایدار منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی میزان پایداری شهری در سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: اسلام آباد زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
7 استفاده از پتانسیل های درون سازمانی در فرایند تدوین برنامه های میان مدت شهرداری ها(نمونه موردی: سومین برنامه پنجساله شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 الگو پذیری از مدیریت بحران ژاپن در جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله در ایران با تاکید بر زلزله 11مارس ژاپن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 بررسی الگوهای رفتاری شهروندان در استفاده از پارک های شهری (نمونه مورد مطالعه: پارک آزادی شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
10 بررسی تأثیر رسانه های مکتوب(روزنامه ها و مطبوعات چاپی) بر فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ شهروندی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
11 بررسی تبلور تفکر اسلامی در معماری شهرهای ایرانی و تأثیر مدرنیته بر آن نمونه بررسی: خانه های شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
12 بررسی تحولات جمعیتی شهرهای کوچک درمرزهای شرقی ایران طی سالهای 1335-1385 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
13 بررسی چالشها وفرصت های گردشگری درمناطق مرزی نمونه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
14 بررسی خشکسالی‌ها - ترسالی‌های دو کانون جمعیتی مهم استان اصفهان طی 3دهه گذشته (اصفهان و کاشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
15 بررسی عوامل موثربرشکل گیری حاشیه نشینی شهر یزد و پیامد های آن مطالعه موردی (محلات مهدی آباد، مریم آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
16 بررسی کاربرد اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مکانیابی مراکز بهداشتی درمانی - شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
17 بررسی وضعیت شهرنشینی دراستان مرکزی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
18 بررسی وضعیت مدیریت مخاطرات طبیعی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 بررسی ویژگیهای فضایی - کالبدی شهرسازی اسلامی مطالعه موردی: مساجدشهراصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
20 برنامه ریزی راهبردی توسعه مناطق گردشگری با استفاده از مدل SOAR نمونه موردی :مجتمع پل زمانخان سامان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
21 تحلیل شاخصهای پایداری محله ای درمنطقه سه شهراصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 تحلیل فضایی آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله ؛ مطالعه موردی: شهر بروجرد (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
23 تحلیل وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در برابر مخاطرات طبیعی ( با تأکید بر زلزله ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
24 جایگاه ملاحظات محیطی درطرحهای آماده سازی اراضی مسکونی نمونه موردی: شهر اراک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
25 حکمروایی خوب شهری و بازآفرینی پایدار بافت نابسامان (شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
26 سطح بندی شهرستان های استان فارس بر اساس جاذبه های گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 شهرک سپاهان شهر و چالش های عملی آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
28 مدیریت بحران در زلزله اخیرژاپن 11 مارس 2011 و تجارب آن برای ا یران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
29 مکان یابی فرهنگسراها در مناطق نه گانه شهر شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
30 مکانیابی پارکینگهای عمومی شهر جهرم با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
31 نقش برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
32 نقش سرمایه گذاری و اشتغال در امنیت و اقتصاد شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر سومار استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها