دکتر حسین شیخ رضایی

دکتر حسین شیخ رضایی ضو هیات علمی موسسه پژوهشی و حکمت و فلسفه ایران

دکتر حسین شیخ رضایی

ضو هیات علمی موسسه پژوهشی و حکمت و فلسفه ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق، استعاره و بازی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 15، شماره: 61
2 استعاره و علم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 30
3 امکانی بودن یا گریزناپذیری دستاوردهای علمی به سوی یک چارچوب جامع (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 16
4 بازنمایی علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی امکان برون رفت از مغالطه ی طبیعت گرایانه در اخلاق از دیدگاه مایکل روس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 9، شماره: 22
6 بررسی نظریه تغییر مفهومی پل تاگارد و نتایج آن بر مسئله پیشرفت علمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 1
7 بررسی و تحلیل برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 2، شماره: 4
8 توصیفی فرانظری از تطور مفهوم مسئولیت اجتماعی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 33، شماره: 2
9 چارچوب مفهومی برای شناسایی و ارزیابی مولفه های اصلی مسئولیت اجتماعی دانشگاه با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
10 حلقۀ کندوکاو و قابلیتهای آن در آموزش ماهیت علم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 7، شماره: 1
11 رویکردهای «عقلانی» و «اجتماعی» به تاریخ نگاری علم و معضل «غیرتاریخی» بودن (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 14، شماره: 1
12 علیت تاریخی و تاریخ مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 14
13 فمینیسم و جایگاه ارزش‌ها در علم: بررسی دیدگاه هِلِن لانجینو (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 9، شماره: 18
14 مدل های داستانی و مدل های استعاری: نگاهی انتقادی به داستان انگاری مدل های علمی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 18، شماره: 1
15 معرفت و علایق انسانی؛ جستاری درباره نسبت دو مقوله (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 23، شماره: 92
16 معمای جدید استقرا و انواع طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه علم دوره: 9، شماره: 17
17 نظریه دو بعدی بازنمایی علمی: تثبیت و انطباق ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 4، شماره: 14
18 نقد و بررسی مولفه های ماهیت علم در آموزش علم (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 23، شماره: 93
19 نگاهی به متافیزیک رابطه «برساختن اجتماعی» و نسبت آن با طبیعی گرایی فلسفی (دریافت مقاله) مجله تاریخ علم دوره: 19، شماره: 2
20 نگاهی به نحوه حضور علم در رسانه های نوین (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 22، شماره: 1
21 واژه های علمی، تغییر مفهومی و بیرونی گرایی سمانتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 78
22 واقع گرایی علمی و گریزناپذیری نظریه های علمی (با تکیه بر آرای هکینگ و سنکی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 37
23 واقع گرایی، انواع و ماهیت متافیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 83
24 هویت شخصی؛ نگاهی به چند رویکرد رایج (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 15، شماره: 58