دکتر یوسف قویدل رحیمی

دکتر یوسف قویدل رحیمی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یوسف قویدل رحیمی

Dr. Yousef Ghavidel

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی آماری اثر گاز گلخانه ای هگزا فلورید گوگرد بر بارش های فصلی ایران در دهه اخیر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 4
2 آشکارسازی آماری اثر گرمایش جهانی بر ناهنجاریهای بارش سالانه جلفا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
3 آشکارسازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز سرخس کشف رود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 7
4 ارزیابی اثرات تغییر آب و هوا بر عملکرد محصول گندم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 6
5 ارزیابی ریسک مرگ و میر ناشی از تنش گرمایی در کلانشهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 38
6 برآورد و تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
7 بررسی اثر الگوی پیوند از دور دریای شمال - خزر بر نوسانات بارش های پاییزی مناطق غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
8 بررسی نمایه های ارزیابی پدیده های ترسالی و خشک سالی: SPI, PNPI, Nitzche)) (مطالعه موردی، استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 1
9 پژوهشی آماری پیرامون تحلیل نوسانات و پیش بینی سری زمانی دماهای فرین بالای تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 39
10 تجزیه و تحلیل آتش سوزی جنگل با منشا آب و هوایی با داده های ماهواره ای در منطقه ی البرز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 3
11 تحلیل آماری و سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 40
12 تحلیل آماری و سینوپتیک دماهای ابر گرم منطقه جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 15
13 تحلیل تغییرات تابش فرابنفش در منطقه ی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
14 تحلیل تغییرات زمانی توفان های گرد و غباری خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
15 تحلیل حساسیت جریان مناطق خشک در برابر عناصر جوی با رویکرد تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 55
16 تحلیل زمانی مکانی سالانه توفانهای تندری استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 28
17 تحلیل سینوپتیک بارش های رعد و برقی ۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 16، شماره: 42
18 تحلیل فضایی مخاطره ی توفان های تندری بهاره ی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
19 تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 63
20 تحلیلی آماری از ارتباط دماهای بیشینه ایران با متوسط جهانی ناهنجاری های دمایی خشکی ها و اقیانوس ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 36
21 تحلیلی از مخاطره اقلیمی امواج ابر گرم سال ۱۳۸۹ استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
22 تخمین دمای هوا بر اساس پارامترهای محیطی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 48
23 تعیین آستانه آماری و تحلیل سینوپتیک دماهای ابر سرد مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
24 جستاری پیرامون شناسایی، طبقه بندی و تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 54
25 شبیه سازی آثار دو برابر شدن دی اکسید کربن جو بر تغییر اقلیم تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
26 شناسایی و تحلیل دماهای فرین پایین فراگیر منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش NTD (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 2
27 شناسایی و تحلیل همدید امواج گرمایی فرین غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 2
28 شناسایی، طبقه بندی و تحلیسینوپتیک موج ابر گرم تابستان 1389 ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
29 صحتسنجی ماسک ابر سنجنده مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه ای براساس داده های سنجنده AVHRR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 3
30 کاربرد محصولات سنجش از دور در شناسایی نواحی بحرانی ناشی از دماهای فرین ماهانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 30
31 مدل سازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارش های جوی در منطقه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 41
32 نظریه گایا و شکل گیری نگرش های نو در علوم محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
33 نقش اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسان پذیری دماهای بیشینه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
34 نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال- مازندران در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
35 نقش ناهنجاری های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
36 نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه منطقه شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 42
37 واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و مدیترانه بر تغییرات ابرناکی زمستانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 1
38 واکاوی الگوهای تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال مولد دماهای فرین بالای ۵۰ درجه منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
39 واکاوی دینامیک و ترمودینامیک شدیدترین چرخند حاره ای موثر بر سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییر اقلیم تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی پیوندی ECHAM 4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 برآورد <<مدل آزمایشگاه پویایی سیالات ژئوفیزیکی>> (GFDL) از تغییر اقلیم تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
3 پیش بینی تغییر اقلیم تبریز با استفاده از مدل << موسسه مطالعات فضایی گودارد>> (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
4 تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی منطقه سیستان طی سالهای 1998 الی2010 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
5 تحلیل سینوپتیکی مخاطره سیلاب 30 آگوست 2011 شهرستان بافت (8 شهریور 1390) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 تحلیلی از اوضاع جوی بارش سنگین منجر به مخاطره سیل 8 اسفند 1388 ایوانغرب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال-خزر در نوسانات دماهای حداقل(سرد) ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی