دکتر علیرضا عشوری

دکتر علیرضا عشوری رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

دکتر علیرضا عشوری

Dr. Alireza Ashori

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.