دکتر احمدعلی نوربالا تفتی

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات روان تنی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/ تهران، ایران

دکتر احمدعلی نوربالا تفتی

Dr. Ahmad Ali Noorbala Tafti

گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی/مرکز تحقیقات روان تنی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/ تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.