دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو

دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو استاد، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر شاهرخ کاظم پور اوصالو

Dr. Shahrokh Kazempour Osaloo

استاد، گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A NEW INFRAGENERIC GROUPING OF ASTRAGALUS (FABACEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
2 A NEW INTERESTING RECORD OF HEDYSARUM L. (HEDYSAREAE-FABACEAE) FROM NORTHWEST OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
3 ASTRAGALUS GHAMISHLUENSIS (FABACEAE), A NEW SPECIES OF SECT. AMMODENDRON FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 2
4 ATRAPHAXIS BINALUDENSIS (POLYGONACEAE), A NEW SPECIES FROM NORTHEASTERN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
5 COMPARATIVE MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LOWER SURFACE OF LEAF EPIDERMIS AND SEED SURFACE IN TWO SERIES OF CRATAEGUS L. (ROSACEAE) AND THEIR TAXONOMICAL ROLE (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
6 LYCIUM DASYSTEMUM POJARK. (SOLANACEAE), A NEW RECORD FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 MOLECULAR PHYLOGENY OF ROCHELIA (BORAGINACEAE) BASED ON NRDNA ITS AND CPDNA TRNL-F SEQUENCES (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 1
8 MOLECULAR PHYLOGENY OF THE GENUS SALIX (SALICACEAE) WITH AN EMPHASIZE TO ITS SPECIES IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 2
9 MOLECULAR PHYLOGENY OF THE TRIBE HEDYSAREAE WITH SPECIAL REFERENCE TO ONOBRYCHIS (FABACEAE) AS INFERRED FROM nrDNA ITS SEQUENCES (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
10 MORPHOLOGICAL CHARACTER EVOLUTION OF ASTRAGALUS SECTION INCANI DC. (FABACEAE) BASED ON NUCLEAR AND PLASTID DNA SEQUENCES (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
11 MORPHOLOGICAL CHARACTER EVOLUTION OF ONOSMA (BORAGINACEAE) IN IRAN, BASED ON NUCLEAR AND PLASTID DNA SEQUENCES (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
12 MORPHOLOGICAL CLADISTIC ANALYSIS OF CALLIGONUM AND PTEROPYRUM (POLYGONACEAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
13 Phylogeny of Astragalus sect. Alopecuroidei based on the combined nrDNA ITS and morphology (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 2
14 PHYLOGENY OF ASTRAGALUS SECTION DISSITIFLORI BASED ON nrDNA ITS AND MORPHOLOGICAL DATA IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
15 PHYLOGENY OF IRANIAN ASTRAGALUS SECT. ONOBRYCHOIDEI DC. (FABACEAE) BASED ON NUCLEAR RIBOSOMAL DNA ITS SEQUENCES AND MORPHOLOGICAL DATA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 2
16 PHYLOGENY OF THE GENUS EREMURUS (ASPHODELACEAE) BASED ON MORPHOLOGICAL CHARACTERS IN THE FLORA IRANICA AREA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
17 POLLEN MORPHOLOGY OF THE GENUS ECHIO CHILON (BORAGINACEAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
18 SPORE MORPHOLOGY OF CERTAIN MOSSES OF NORTHERN TEHRAN-IRAN: TAXONOMICAL AND ECOLOGICAL IMPLICATIONS (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
19 STYLE MICROMORPHOLOY IN THE TRIBE FABEAE (FABACEAE) WITH EMPHASIS ON LATHYRUS IN IRAN AND TURKEY (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 1
20 Tanacetum zahlbruckneri (Compositae-Anthemideae), an enigmatic record from Iran and its phylogenetic position (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 2
21 THREE NEW SPECIES OF THE GENUS ASTRAGALUS L. SECT. INCANI DC. FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
22 تبارزایی جنس گل فراموشم مکن (Myosotis, Boraginaceae) بر اساس توالی هسته ای nrDNA ITS (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
23 تبارزایی مولکولی و آرایه شناسی گونه های بخشه Stenocephalae از سرده Cousinia (تیره کاسنیان) در شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 8، شماره: 1
24 تبارزایی مولکولی و تخمین زمان واگرایی بخشهOnobrychis از سردهOnobrychis (تیره باقلائیان) براساس توالی های nrDNA ITS (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 50
25 تبارزایی و تکامل صفات ریخت شناسی بخشه های آکانتوفاسه و اگاکانتا از سرده گون (تیره باقلائیان) بر اساس توالی های هسته ای و کلروپلاستی در ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 7، شماره: 2
26 تحلیل تبارزایی جنس Ebenus (Fabaceae-Hedysareae) بر اساس داده های ریخت شناسی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 11
27 فیلوژنی بخش Hololeuce Bunge از جنس گون (Astragalus L.) و گونه های مرتبط با آن بر اساس صفات ریخت شناسی در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 12
28 فیلوژنی مولکولی و تایید گروه Alpestris در جنس Myosotis L. بر اساس ترکیب داده های هسته ای و کلروپلاستی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 1
29 مطالعه فیلوژنتیکی بخش هایی از گون های کرک دو شاخه ای با تاکید بر موقعیت Astragalus L. sect. Ornithopodium با استفاده داده های ریخت شناختی و مولکولی در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 10
30 نقد کتاب فلور ایران: تیره نعنا (Lamiaceae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (Astragalus, Fabaceae) از گون های خاردار Anthylloidei فیلوژنی مولکولی بخشه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
2 آنالیز فیلوژنی مولکولی اعضای قبیله Eritrichieae از خانواده گاوزبان بر اساس توالی کلروپلاستی psbA- trnH (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
3 احیای گونه Bromus rechingeri در کمپلکس Bromus pectinatus (تیره گندمیان) و تایید آن برای فلور ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 Characterization of the complete chloroplast genome sequence of the IRLC species and its phylogenetic implications (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 Evolution of plastid gene ycf4 in the inverted repeat lacking clade of legumes (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 Reintroduction of Bromus rechingeri within Bromus pectinatus complex (Poaceae: Bromeae) and confirm its presence in Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 Survey of intersectional position of Bromus pectinatus complex using molecular data (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 The diagnosticity assessment of the morphological characteristics among taxa of Teucrium sect. Polium growing in Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 بررسی روند تکامل صفات ریختشناسی در بخشهMicophysa Bunge سردهAstragalusبراساس توالی هسته ای nrDNA ITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی فیلوژنتیک سرده Onosma L . (تیره Boraginaceae s.str) با استفاده از توالی کلروپلاستی trnH-psbA (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
11 بررسی وضعیت بین بخشهای گونه های کمپلکس Bromus pectinatus با استفاده از داده های مولکولی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 فیلوژنی Onobrychis بخشه (Hedysareae- Fabaceae) Onobrychis بر اساس توالی های nrDNA ITS هسته ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
13 فیلوژنی سرده (Polygonaceae) Calligonum براساس اینترون دوم ژن هسته ای LEAFY (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 فیلوژنی کلاد Coluteoid براساس توالی های نوکلئوتیدی هسته ای و کلروپلاستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 فیلوژنی مولکولی بخشه Macrophyllium از جنس گون( Astragalus,Fabaceae) بر اساس داده های توالی کلروپلاستی rpl32-trnL(UAG) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 فیلوژنی مولکولی بخشه Microphysa از جنس گون (Astragalus, Fabaceae) براساس توالی های nrDNAITS (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
17 فیلوژنی مولکولی بخشهAcanthophaceاز جنس گونFabaceae بر اساس داده های توالیnrDNA ITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 فیلوژنی مولکولی بخشهLeucocercisاز جنس گونAstragalus, Fabaceaeبر اساس دادههای توالیnrDNA ITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 فیلوژنی مولکولی بخشهMacrophylliumاز جنس گونAstragalus, Fabaceaeبر اساس داده های توالیnrDNA ITS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 فیلوژنی مولکولی جنس خلر Lathyrus (تیره حبوبات) براساس توالی ریبوزومی هسته ای nrDNA ITS و توالی های کلروپلاستی trnS-G و trnT-Y (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
21 فیلوژنی مولکولی سرده (Polygonaceae) Polygonum بر اساس ژن کلروپلاستی matK (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
22 فیلوژنی مولکولی لگوم های پاپیلیونویید در ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
23 مولکولی rpL32-trnLUAG spacer (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
24 نسل جدید تعیین توالی و کاربرد آن در فیلوژنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران