دکتر خیراله پروین

دکتر خیراله پروین استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر خیراله پروین

Dr. Kheirollah Parvin

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی سیاسی حقوقی تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 17، شماره: 2
2 ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 15، شماره: 42
3 استبداد اکثریت از طریق ابتکار مردمی؛ ممنوعیت مناره و برقع در سوئیس (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
4 بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی فرهنگی حقوقی زیان های معنوی ناشی از رسانه ها بر نهاد خانواده (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 48
6 بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 2
7 تاملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم زدایی از تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
8 تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 2
9 تحقق عدالت توزیعی برای رفع فقر و محرومیت؛ تعهد به وظیفه دولت یا تعهد به هدف با تکیه بر مبانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بازاریابی اسلامی دوره: 2، شماره: 4
10 تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 1
11 تحلیل حقوقی و آسیب شناسی ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیات وزیران و آثار مترتب بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 88
12 تحلیل فرایند تحریم های یک جانبه امریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 9، شماره: 32
13 حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هییت وزیران با تاکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 1
14 خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 3
15 دادرسی کار در مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مقایسه آن با سرزمین اصلی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
16 درآمدی بر مفهوم و موازین عرف حقوق اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 12، شماره: 2
17 رابطه اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 53، شماره: 3
18 شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تاکید بر نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 52، شماره: 2
19 فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 24، شماره: 77
20 مطالعه تطبیقی مدیریت عالی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 26
21 مقایسه ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
22 نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 4، شماره: 5
23 نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تاکید بر آرای دادگاه قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 2
24 نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رای) مردم در فرانسه و ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 1
25 نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 3
26 واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه گانه در قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 4
27 واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 50
28 واکاوی سوال از رئیس جمهور به مثابه یکی از ابزارهای نظارتی قوه مقننه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بایسته های اصلاح برخی شرایط داوطلبی شوراهای اسلامی محلی در جهت ارتقاء مشارکت مردم با تاکید بر سیاستهای کلی انتخابات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
2 بررسی تطبیقی برنامه های جامع حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
3 حقوق رقابت و نقش آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران