دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اسماعیل کرمی دهکردی

Dr. Esmail KaramiDehkordi

دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Silk Hand Woven Carpet Production Methods in the Rural Communities of the Zanjan County (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 4
2 اثر مدیریت آبیاری بر بهره وری مصرف آب در مزارع گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
3 اثر مدیریت آبیاری بر شاخص های بهره وری مصرف آب محصول یونجه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
4 ارزیابی تاثیر طرح های مرتعداری بر ستاده های معیشت خانوارهای بهره بردار روستایی (مورد مطالعه : شهرستان ماهنشان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 4
5 ارزیابی دانش بهره برداران در زمینه عملیات حفاظت از مراتع و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 17
6 بازاریابی اینترنتی و خدمات کشاورزی تحت وب، گامی برای کارآفرینی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی الگوهای سنجش سطح پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 4، شماره: 4
8 بررسی زنجیره تامین ابزار بافت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی عوامل موثر بر موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در شهرستان های جنوبی استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 1
10 بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش سیستم های آبیاری نوین، در بین کشاورزان شهرستان های زنجان و خدابنده (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 4
11 بررسی مشکلات زنجیره ارزش برنج در استان مازندران از دیدگاه کشاورزان (مطالعه موردی روستاهای دارکلا و پنبه چوله) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
12 بررسی نقش میانجی عزت نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر توانمندی زنان روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 17، شماره: 2
13 بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به احداث سد بهشت آباد در استان چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
14 بهره برداری از مراتع و لزوم متنوع سازی معیشت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 2
15 بهره وری مصرف آب در محصول پیاز و ارزیابی راه کارهای بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 12، شماره: 4
16 تاثیر کسب اطلاعات از کانال های ارتباطی میان فردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستان های شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 1
17 تحلیل آسیب پذیری و تاب آوری باغداران و تولید مرکبات نسبت به تغییرات اقلیمی در استان مازندران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 19، شماره: 2
18 تحلیل تاثیر عوامل انسانی و محیطی بر تضاد ذی نفعان در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
19 تحلیل تصمیم پذیرش نوآوری بکارگیری آبیاری مناسب در تاکستان های شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 3
20 تحلیل تضاد کنشگران اجتماعی در عرصه های منابع طبیعی و تاثیرات آن بر جامعه روستایی (مورد مطالعه: شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 4
21 تحلیل چالش های زنجیره ارزش انگور، مطالعه موردی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 13، شماره: 4
22 تحلیل چالش های مدیریت تنوع زیستی در منطقه حفاظت شده سرخ آباد استان زنجان با استفاده از مطالعه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 33
23 تحلیل شبکه تضاد ذینفعان در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز دوراهان و چشمه علی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 1
24 تحلیل شبکه دسترسی بافندگان فرش به نخ ابریشمی در نواحی روستایی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 2
25 تحلیل کاربرد رهیافت مدارس صحرایی کشاورزان (FFS) در مدیریت تلفیقی آفات: مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 11، شماره: 1
26 تحلیل نیازهای اطلاعاتی زنان روستایی جهت مدیریت پایدار منابع طبیعی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز قزل تپه استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 1
27 چالش های بیمه بافندگان فرش دستباف روستایی در شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 8، شماره: 2
28 دسترسی بافندگان فرش روستایی به نقشه فرش ابریشمی: مطالعه موردی در شهرستان زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
29 دیدگاه بهره برداران در مورد تاثیر طرح های مرتع داری بر متنوع سازی راهبردهای معیشت خانوارهای روستایی در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
30 دیدگاه بهره برداران روستایی نسبت به تاثیر طرح های مرتعداری بر دانش آن ها پیرامون حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان استان زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 12، شماره: 2
31 دیدگاه خانوارهای محلی پیرامون پیامدهای اجتماعی احداث سد بهشت آباد در حوزه مبدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 4
32 دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 13، شماره: 1
33 شناسایی چالش های پیش روی برنامه های توسعه ظرفیت های جوانان روستایی در نظام ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 4، شماره: 3
34 طراحی مدل پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
35 عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون کاران شهرستان طارم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
36 عوامل موثر بر تمایل اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نسبت به مشارکت در فعالیت های ترویجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 60
37 عوامل موثر بر سطوح مشارکت مردم روستایی در پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز درود فرامان و لعل آباد شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
38 عوامل موثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه های آموزش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 18، شماره: 2
39 عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
40 مشارکت بهره برداران روستایی در طرح های مرتع داری و عوامل موثر بر آن در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
41 مقایسه فرهنگ و دانش بومی با دانش رسمی در حوزهآبخیزداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 1
42 منابع اطلاعاتی تاثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 2
43 منبع‌های اطلاعات در دسترس بافندگان روستایی فرش ابریشمی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 44
44 نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 1
45 نقش عوامل ترویجی و اقتصادی در موفقیت و استمرار فعالیت کلینیک های گیاه پزشکی در جنوب استان تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
46 نیازهای دانشی و اجتماعی زنان روستای قزل تپه علی قلی استان زنجان برای مدیریت جامع حوضه آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 2
47 واکاوی تاثیر آگاهی های اجتماعی بر مقدار توانمندی زنان روستایی (بخش زنجانرود شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 8، شماره: 32
48 هنجارهای ذهنی انگورکاران پیرامون بکارگیری طرح اصلاح و بهبود باغ های انگور و عوامل تاثیرگذار بر آن در شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری کشاورزان سبزی و صیفی کار نسبت به مسایل اجتماعی مطالعه موردی شهرستان اسدآباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
2 اثربخشی بیشتر جریان اطلاعات در زنجیره ی عرضه کشاورزی - از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 اثزات ناشی از تغییراقلیم بر آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 ارزیابی کیفیت معماری مساکن روستایی، مطالعه موردی شهرستان کرج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
5 ارزیابی نگرش جوامع محلی نسبت به احداث سد بهشت آباد در حوزه مبداء (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 اهمیت توجه به اخلاق در استفاده از آفتکش های شیمیایی کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
7 اهمیت مشارکت مردم درحفاظت از منابع طبیعی (مطالعه موردی روستای طاهرآباد زیر حوزه آبخیز تهم) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 بررسی اقدامات مدیریتی در جهت سازگاری جوامع محلی روستاهای شهرستان کرج در مقابله با بحران سیلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی اهمیت نظام نوآوری در صنعت فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی استان زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برموفقیت تعاونی های کشاورزی مطالعه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
11 بررسی تاثیر سرمایه انسانی برموفقیت تعاونی های کشاورزی مطالعه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
12 بررسی تأثیر مدارس صحرایی کشاورزان بر اقدامات کشاورزان در مدیریت غیرشیمیایی آفات سیب و گلابی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی جایگاه آب در برنامه های توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
14 بررسی جایگاه و نقش مدیریت اطلاعات در توسعه بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
15 بررسی چشم اندازهای میان مقیاس کنش متقابل تغییرات اقلیمی و جامعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی شاخصهای تاب آوری جوامع روستایی در برابر بحرانهای سیلاب، مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
17 بررسی عوامل تخریب مراتع از دیدگاه روستائیان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی عوامل فردی موثر بر مشارکت بهره برداران در طرحهای مرتع داری (مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
19 بررسی مدیریت نوین مخاطرات سیلاب در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ استان البرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
20 برنامه ترویج و توسعه ظرفیت های جوانان روستایی و عشایری در راستای تحقق محورهای هفتگانه ماموریت های بیانیه گام دوم انقلاب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
21 پروژه ترسیب کربن و رویکرد مشارکتی توسعه روستایی در کاهش بیابان زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی سیلاب ها و راهبردهای مدیریت آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
23 تبیین نقش تضاد در سرمایه اجتماعی و مشارکت جوامع محلی در پروژه های آبخیزداری(مورد مطالعه: حوضه های آبخیز دوراهان و چشمه علی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
24 تجربه بکارگیری رهیافت ترویجی مدارس صحرایی کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
25 تحلیل ابعاد اجتماعی مسکن پایدار روستایی در استان البرز (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
26 تحلیل ابعاد اقتصادی مسکن پایدار روستایی شهرستان نظرآباد استان البرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
27 تحلیل تأثیر سرمایه انسانی بر گرایش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
28 تحلیل حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دراستان قم (دریافت مقاله) مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان
29 تحلیل دانش، قصد و نیت و رفتار اصول صحیح هرس انگورکاران شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 تحلیل مدیریت دانش و اطلاعات توسط کارشناسان بخش کشاورزی از طریق پایگاههای لاتین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
31 تحلیلی بر نظام های اطلاعات مدیریت بهداشت گیاهی در دنیا و درسهایی برای ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
32 تعیین سطح موفقیت و پایداری کلینیک های گیاه پزشکی در استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 تعیین عوامل آسیب پذیری خانوارهای روستایی سبزی و صیفی کار با استفاده از نقشه کشی و ماتریس های زوجی (مطالعه موردی شهرستان اسدآباد) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 تغییر اقلیم و مدیریت ناپایدار منابع آب: دو چالش اصلی بحران آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
35 تغییر اقلیم و مدیریت ناپایدار منابع آب: دو چالش اصلی بحران آب در کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
36 توجه به مشتری مداری در زنجیره ارزش فرش دستباف تولید شده توسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار
37 توریسم روستایی : فرصت یا تهدید در مسیر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
38 جایگاه رهیافت های مشارکتی در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
39 چالش های منابع طبیعی و رویکردهای مدیریت آنها با تاکید بر راهبری منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
40 چالشهای موجود در منابع طبیعی و رویکردهای مدیریتی این چالشها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
41 دانش بهره برداران در مدیریت پایدار حوزه های آبخیز: مطالعه موردی در حوزه های آبخیز شهید رجایی و یانسر استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
42 درآمدی بر نظامهای بازاریابی موادغذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
43 رفتارهای ایمنی مورد نیاز برای مقابله با بیماری ها و عوارض ناشی از سموم شیمیایی در حرفه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
44 روند تغییر مراتع در ایران و فراتحلیل عوامل تخریب مراتع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
45 روند تغییر مراتع در ایران و لزوم توسعه پایدارآنها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
46 رهیافت مدارس صحرایی کشاورزان با نگرشی به تجارب دنیا و تجربه استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
47 سد بهشت آباد و تاثیرآن بر سرمایه های طبیعی جوامع محلی مبدا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
48 سنجش دانش انگورکاران دررابطه با تغذیه صحیح و پایدار باغ های انگور در شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
49 شناسایی منابع اطلاعاتی پرورش دهندگان مرغ گوشتی مطالعه موردی: استان زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
50 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
51 شناسایی و رتبه بندی موانع و مشکلات پذیرش و توسعه سیستم های آبیاری نوین در استان زنجان با رویکردMCDM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
52 ضرورت ارائه خدمات کشاورزی تحت وب در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 ضرورت مشارکت زنان روستایی در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
54 طرح های مرتعداری و دیدگاه بهره برداران نسبت به اجرای این طرح ها(مطالعه موردی طرح مرتعداری روستای جعفرآباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
55 عوارض و بیماری های شغلی ناشی از عوامل فیزیکی در بین کشاورزان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
56 عوامل موثر بر تصمیم گیری کشاورزان برای پذیرش نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 عوامل موثر در تخریب مراتع از دیدگاه بهره برداران مطالعه موردی: روستای قوزلو شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
58 مدیریت تولید فرش دستباف ابریشمی در مناطق روستایی شهرستان زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
59 مسائل و مشکلات موجود در زنجیره ارزش پرورش مرغ تخمگذار مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
60 مقایسه روند تغییر کمی و کیفی مراتع ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
61 نظام پژوهش و ترویج مزرعه ای(FSRE)، نوآوری ای در مدیریت پژوهش و ترویج کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
62 نظامهای پژوهش مزرعه ای (FSR): فناوری مدیریت در پژوهشهای کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
63 نقش زنان روستایی در مدیریت جامع و پایدار حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
64 نقش زنان روستایی در معیشت پایدار و تصمیم گیری های امور خانوار (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
65 نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
66 نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در توسعه محیطی و سیاسی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
67 نقش طرح های مرتعداری در بهبود وضعیت مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه موردی: شهرستان ماهنشان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 نقش طرح های مرتعداری در معیشت پایدار خانوارهای بهره بردار روستایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
69 نقش مدیریت تضاد در افزایش مشارکت جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
70 نقش مشارکت جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
71 نگاهی سیستمیک به اخلاق پایداری در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی