دکتر محمدتقی آل ابراهیم

دکتر محمدتقی آل ابراهیم استاد دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمدتقی آل ابراهیم

Dr. Mohammad Taghi Alebrahim

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز شیمیایی و شناسایی ترکیبات غالب اسانس از گیاه دارویی مریم گلیSalvia officinalis L. (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 101
2 اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 6، شماره: 20
3 اثر طول دوره تداخل علف های هرز بر برخی شاخص های رشدی و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
4 اثر عمق کاشت ودوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 3، شماره: 1
5 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی سورگوم و تلخه بر رشد گیاهچه و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گندم، چغندرقند، سلمه تره و تاج خروس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
6 اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف های هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه تره (Chenopodium album) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
7 اثرات دگرآسیبی عصاره آبی تلخه Acroptilon repens L و سورگوم (Sorghum bicolor L.) بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی برخی گیاهان زراعی و علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 4
8 اثرات عمق دفن غده و نوع بافت خاک بر صفات بیولوژیکی اویارسلام ارغوانی Cyperus rotundus L (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 33، شماره: 2
9 اثرات گیاهان پوششی، خاک ورزی و علف کش بر کنترل علف های هرز، خصوصیات خاک و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
10 ارزیابی اثر عصاره آبی گیاه تلخه (Acroptilon repens) بر جوانه زنی بذر و خصوصیات رشدی خرفه، گاو پنبه و گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 4
11 ارزیابی کارایی علفکشهای ثبت شده بر کنترل گونه های علفهای هرز و عملکرد برنج راتون( Oryza sativa) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
12 ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف کش اتال فلورالین، تریفلورالین و پند یمتالین در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
13 ارزیابی کنترل شیمیایی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزارع پیاز (Allium cepa L.) جنوب کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 1
14 ارزیابی مدل ORYZA۲۰۰۰ برای پیش بینی تولید ارقام برنج تحت مدیریت آبیاری غرقاب و تنش خشکی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
15 استفاده از منحنی های هم اثر در بررسی اثرات اختلاط متری بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 1
16 Evaluation of different herbicides on weed control, yield and yield components of soybean (Glycine max L.) (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 1
17 Studies on the Effect of Herbicide, Imazethapyr on Population Loss Percentage of Natural Enemies in Established Alfalfa Farms in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 1
18 Study of Changes in Activity of Wheat Antioxidant Enzymes under Stress Residue of Imazethapyr Herbicide (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 2
19 The effect of different harvest times of first cutting in perennial alfalfa on percentage of dry weight of weeds and alfalfa in second cutting (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 1
20 بررسی اثر بازدارندگی عصاره های آبی و فرموله شده علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با کیتوزان بر جوانه زنی علف هرز چاودار (Secale cereale L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
21 بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
22 بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 2
23 بررسی الگوی رویش علف های هرز مزرعه سیب زمینی ( (Solanum tuberosum L.در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 36
24 بررسی امکان تولید خمیر و کاغذ از علف های هرز (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
25 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های تاتوره (Daturea stramonium L.) بر اساس صفات ریخت شناسی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 2
26 بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 5، شماره: 1
27 بررسی رقابت علف های هرز در مزرعه کلزا با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبی علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
28 بررسی روش های مختلف شکست خواب بر ویژگی های جوانه زنی بذر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 10، شماره: 37
29 بررسی روش های مختلف شکستن خواب و دمای بهینه جوانه زنی بذر علف هرز تلخه (Acroptilon repens ) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
30 بررسی سمیت نسبی اختلاط تعدادی علف کش ها بر زیست توده کرم خاکی(Eisenia fetida L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
31 بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
32 بررسی فنولوژی علف هرز تلخه (Acroptilon repens) بر اساس درجه- روز رشد (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
33 بررسی کارایی چند علف کش در کنترل سلمه و تاج خروس در مزارع سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 6، شماره: 1
34 بررسی کارایی علفکش اگزادیارژیل در کنترل علفهای هرز سیب زمینی (.L tuberosum Solanum ) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 3
35 بررسی کارایی علفکش ریم سولفورون در کنترل علفهای هرز مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
36 بررسی کاربرد چند علف کش به صورت پیش رویشی در کنترل سلمه(Chenopodium album) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) در مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 4
37 پیش بینی رویش مهم ترین گونه های علف هرز مزرعه سویا Glycine max L تحت عملیات مختلف مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
38 تاثیر دز و زمان مصرف علف کش EPTC (ای پی تی سی) بر کنترل علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی (Solanumtuberosum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
39 تاثیر دماهای مختلف بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 29
40 تاثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 27
41 تاثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص های جوانه زنی علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 8، شماره: 28
42 تاثیر عصاره سان همپ (Cortalaria juncea) فرموله شده با نانوذره کیتوزان بر جوانه زنی برخی از علف های هرز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 45
43 تاثیر نوع گیاه پوششی، تاریخ کاشت و نوع مدیریت آن بر ترکیب گونه ای علف های هرز مزرعه آفتابگردان هیبرید (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 3
44 تنوع خفتگی و جوانه زنی بذر اکوتیپ های سس زراعی (Cuscuta campestris Y.) و قدرت تهاجمی اکوتیپ ها در چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 2
45 مدیریت تلفیقی علف های هرز سیب زمینی با استفاده از روش های مختلف زراعی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
46 مطالعه روش های مدیریت شیمیایی و اکولوژیکی علف های هرز سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparison of Weeds Interference at different planting densities, on Nutritional Value of Alfalfa (Medicago Sativa L.) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 Application of agricultural residues (residues of cover crops) in sustainable weed control (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
3 اثر آللوپاتی علف هرز سیاه دانه Agrostemma githago بر روی رشد گیاه چه سویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
4 اثر آللوپاتیک اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus) بر رشد اولیه سیاهدانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
5 اثر امواج فراصوت بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر دز و زمان مصرف علفکش ریمسولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثر دوره غرقاب برخصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز جغجغه )otspsorp atfarf) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
8 اثر دوره های مختلف غرقاب بر جوانه زنی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
9 اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L .) بر رشد اولیه لوبیا (Phaseulus vulgaris L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
10 اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon repens L) بر جوانه زنی و رشد اولیه ماش(Vigna radiata L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
11 اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
12 اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز سیاهدانه (Agrostemme githago) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
13 اثرکشت گیاهان پوششی بر تراکم علفهای هرز یک ساله و چند ساله در ذرت علوفهای (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
14 ارزیابی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) بر ارتفاع، وزن خشک و تراکم علف های هرز و گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
15 ارزیابی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilonrepens) بر ارتفاع، وزن خشک و تراکم علف های هرز و عدس در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 ارزیابی اختلاط چند علفکش در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در مزارع سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
17 ارزیابی اختلاط دوزهای بازاگران و سوپرگالانت بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18 ارزیابی پتانسیل کاغذدهی سه گونه علفی بومی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 ارزیابی تنوع ژنتیکی 26 توده بومی شنبلیله ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
20 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای شنبلیله بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 ارزیابی حساسیت گیاه زراعی به بقایای علف کش تریبنورون متیل (گرانستار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش سیمازین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر در اکوتیپ های مختلف سس زراعی (Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
24 ارزیابی قابلیت عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی جهت کنترل خرفه (portulaca oleracea) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
25 ارزیابی قابلیت عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی جهت مبارزه با علف های هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 ارزیابی کارآیی مقادیر مختلف ترکیب علفکش سولفوسولفورون وکلودینافوپ پروپارژیل جهت کنترل علفهرز یولافوحشی Avena ludoviciana Durieu در مزارع گندم شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
27 استفاده از بارکد trnH-psbA برای تفکیک برخی از گیاهان دارویی بومی استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 استفاده از عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی و تاثیر آن بر روی برخی صفات مورفولوژیکی تاج خروس رونده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
29 Effects of non-living mulches and metribuzin on Amaranthus retroflexus and Chenopodium album in tomato (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
30 Efficiency of Herbicides Dose in Mixture with Cytogate for Weed Management in Alfalfa (Medicago sativa L.) in Hamedan (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
31 Evaluation of genetic diversity in Datura (Daturea Stramonium L.) ecotypes based on morphological traits (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 Evaluation of reduced dosages of Rimsulfuron compared to standard dosages with nonionic surfactant on field bind weed (Convolvulus arvensis L.) in potato (Solanum tuberosum L.( field (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 Morphological and total protein variation assessment in redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 Optimization of hairy roots induction in purslane (Portulaca oleracea L.) by Agrobacterium Rhizogenes (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
35 Study of adjuvant using in chemical weed management on alfalfa (Case Study: Cytogate adjuvant) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 Study of Yield and Some Morphological Traits of Alfalfa (Medicago Sativa L.) Influenced by Weeds Interference (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 Study the Effect of Herbicide Imazethapyr Application in Established Alfalfa Farms on Non-Target Creatures (Case Study: Ladybug Population) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 Study the effects of climate change on application of gene silencing in weed science (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 The effect of aqueous extract of mixed crop residues of cover crops on the germination of some weeds (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
40 The Impact of Cover crops on Soil Properties: A Review (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
41 بررسی تاثیر علف کش متریبیوزین بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل a درسیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
42 بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی تلخه Acroptilon repense بر رشد علف های هرز مزرعه سیب زمینی solanum tuberosu (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
43 بررسی اثر آللوپاتی عصاره یولاف وحشی Avena fatua و چاودار Secale cereale L بر روی برخی از شاخص های جوانه زنی گیاه زراعی گندم Triticum aestivum در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
44 بررسی اثر ایمن سازی اسید سالیسیلیک بر میزان تاثیر علفکش آتلانتیس بر فعالیت فتوسنتزی گندم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
45 بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L.) بر جوانه زنی و شاخص های رشدی علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
46 بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens L.) به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی و شاخص های رشدی علف هرز خردل وحشی 1(Sinapis arvensis L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی تلخهAcroptilon repens L به عنوان علفکش زیستی بر جوانه زنی و شاخص های رشدی علف هرز یولاف وحشی 1(Avena fatua L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
48 بررسی اثر بازدارندگی عصاره تلخه (Acroptilon repens L.) همراه با کیتوزان بر شاخص های رشدی علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 بررسی اثر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر علف هرز کهورک (Prosopis farcta) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
50 بررسی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) بر تعدادی از علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
51 بررسی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علفکش زیستی در کنترل تعدادی ازعلف های هرز درشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
52 بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی ازعلف های هرز در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی تاج خروس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
54 بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی سلمه (.Chenopodium album L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
55 بررسی اثر علف کش EPTC بر اجزاء عملکرد (تعداد غده ها) سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
56 بررسی اثر عمق کشت بر جوانه زنی کهورک (Prosopis farcta) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
57 بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز باریک برگ و پهن برگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
58 بررسی اثرات متقابل و اصلی تنشهای غیر زنده محیطی بر روی گیاه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
59 بررسی اثرات ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز جغجغه ptrorp atfarf (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
60 بررسی افزایش کیفیت تغذیه ای غده سیب زمینی (اسید امینه لیزین) با کاربرد نانو کود زیستی (بیوزر) در مقایسه بامصرف کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
61 بررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی علف هرز انگلی سس زراعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
62 بررسی تاثیر pH بر روی رشد و جوانه زنی علف هرز سیاهدانه (Agrostemma githago) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
63 بررسی تاثیر بازدارندگی عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) بر روی جوانه زنی و شاخص های رشدی علف هرز یولاف وحشی (Avena fatua L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
64 بررسی تاثیر تنش خشکی با استفاده از محلول PEG بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ وحشی (Carthamus Oxyacantha) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی تاثیر خراش دهی با اسید سولفوریک بر شکست خواب و جوانه زنی بذر علف هرز انگلی سس (Cuscuta campestris Yuncker) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 بررسی تاثیر دزهای مختلف مویان غیر یونی بر کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی در منطقه قروه کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 بررسی تاثیر روش کشت نشائی و کاربرد علف کش های پس رویشی بر خصوصیات کیفی چغندرقند آلوده به انگل سس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
68 بررسی تاثیر عصاره آبی تلخه بر جوانه زنی برخی از علف های هرز و باقلا ( Vicia(faba L. (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 بررسی تاثیر عصاره های گیاهی بر جوانه زنی علف هرز گاوپنبه (Abutilon theophrasti) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 بررسی تاثیر علف کش اگزادیارژیل بر زیست توده تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides Watson در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
71 بررسی تاثیر علف کش EPTC بر قطر و ارتفاع ساقه سیب زمینی درمراحل مختلف رویشی سیب زمینی (.Solanum tuberosumL) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
72 بررسی تاثیر علف کش مزوسولفورن متیل + یدوسولفورون متیل در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر کنترل علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
73 بررسی تاثیر غرقاب بر جوانه زنی علف هرز گلرنگ وحشی (Carthamus Oxyacantha) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
74 بررسی تاثیر غلظت های کاهش یافته علفکش EPTC (ای پی تی سی) در کنترل علف های هرز سلمه تره (.Chenopodium album L) و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) در مزارع سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
75 بررسی تنوع آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در جمعیت های علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.) (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
76 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های شنبلیله ایرانی براساس صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
77 بررسی دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف هرز داتوره Daturea stramonium برمیزان ارتفاع بوته گیاه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
78 بررسی روش های شکستن خواب بذر تاتوره (Datura Stramonium L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
79 بررسی روش های کنترل علف های هرز در زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
80 بررسی عملکرد غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L.) با کاربرد دزهای مختلف علف کش EPTC (ای پی تی سی) در مراحل متفاوت رشدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
81 بررسی کارآیی اختلاط علف کش های متریبوزین و اگزا دیارژیل در کنترل تاج خروس در مزارع سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
82 بررسی کارآیی اختلاط علف کش های متریبوزین و اگزادیارژیل در کنترل علف هرز سلمه تره در مزارع سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
83 بررسی کارآیی علفکش جدید اولتیما )نیکوسولفورون + ریم سولفورون جهت کنترل علفهای هرز مزارع ذرت علوفهای در مرودشت فارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
84 بررسی کارایی اختلاط علف کش ها بر کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 بررسی کارایی سه علفکش از خانواده دی نیترو آنیلینها و مقایسه آنها با متریبوزین در سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
86 بررسی کارایی سه علفکش پیش کاشت در کنترل علف هرز تاج خروس و بر عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 بررسی کارایی علف کش EPTC در کنترل تاج خروس (.Amaranhtus retroflexusL) در مراحل مختلف رویشی سیب زمینی (.SolanumtuberosumL) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
88 بررسی کارایی علف کش EPTC در کنترل تراکم تاج خروس (.Amaranhtus retroflexusL) و سلمه تره (chenopodium album) درمراحل مختلف رویشی سیب زمینی (.Solanum tuberosumL) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
89 بررسی کارایی علف کش EPTC در کنترل سلمه تره (.Chenopodium album L) در مراحل مختلف رویشی سیب زمینی (.Solanum tuberosumL) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
90 بررسی کارایی علف کش ریم س سولفورون در کنترل علف هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
91 بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
92 بررسی کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل عل هرز تارج خروس (.Amarantus retroflexus L) در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
93 بررسی کارایی علفکش اگزادیارژیل بر عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (. Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
94 بررسی کارایی علفکش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
95 بررسی کارایی علفکش ریم سولفورون در مراحل مختلف رشدی بهمراه مویان غیر یونی برعملکرد کل غده سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
96 بررسی محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر روی برخی صفات مورفولوژیکی تاج خروس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
97 بهینه سازی کارایی علفکش ریمسولفورون در مراحل مختلف رشدی به وسیله مویان غیر یونی بر تراکم تاج خروس وحشی (.Amarantus retroflexus L) در مزرعه سیب زمینی (.Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
98 تاثیر بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) بر رشد گیاهچه ای برخی از گیاهان زراعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
99 تاثیر تداخل کنترل علف های هرز و تراکم کاشت بر تعداد و شاخص سطح برگ در گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
100 تاثیر خاکپوش گیاهان پوششی در سرکوب علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
101 تاثیر دوزهای مختلف سموم بازاگران و سوپرگالانت بر کنترل علف های هرز عدس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
102 تاثیر عصاره آبی تلخه بر شاخص های کلروفیل و فلورسانس برخی از علف هرز و باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
103 تاثیر عصاره آللوپاتیک 10 گیاه دارویی بر شاخص های جوانه زنی علف هرز سلمه تره (Chenopodium album) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
104 تاثیر علف کش های اتال فلورالین، پندی متالین و تریفلورالین بر کنترل سلمه تره و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
105 تاثیر علف کش های متریبیوزین ، هالوسولفورون و فلومیوکسازین رایج در مزرعه سیب زمینی بر زیست توده سلمه تره(.(Chenopodium album L (دریافت مقاله) نهمین همایش علوم علف های هرز ایران
106 تاثیر گیاهان پوششی جو (Hordeum vulgare L.) و ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L) بر مشخصات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
107 تاثیر گیاهان پوششی زمستانه بر برخی از صفات زیستی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
108 تاثیر نانو کود بیولوژیک بیوزر بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
109 تاثیر نانو کود بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی نیتروژن وفسفر بر ریخت شناسی، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
110 تاثیر نانو کودها بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
111 تاثیرپذیری برخی صفات سلمه تره با محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 تأثیر آللوپاتیک گیاهان پوششی بر روی جوانه زنی چند گونه علف هرز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
113 تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه‌زنی بذور گوجه فرنگی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
114 تأثیر گیاهان پوششی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
115 تشخیص برخی از علف های هرز مزارع سیب زمینی بر اساس ویژگی های رنگی تصویر و روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
116 جداسازی علف های هرز مزارع سیب زمینی از گیاه سیب زمینی براساس ویژگی های بافتی تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
117 ریزازدیادی گیاهان دارویی زینتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
118 عکس العمل سیب زمینی به درصد ،میزان نشاسته وعملکرد غده،تحت تاثیرنانو کود بیولوژیک (زیستی) در مقایسه با ترکیب کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
119 کاربرد بارکدگذاری DNA در شناخت گیاهان دارویی با استفاده از بارکد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
120 کاربرد ترکیب کودی مختلف نانو (بیوزر)با انواع کود شیمیایی در مقایسه با کل کود مصرفی شیمیایی نیتروژن و فسفر،روی آسیمیلات نیتروژن غده بر درصد و میزان پروتئین سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
121 کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر اکوتیپ های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
122 کشاورزی شهری یک گام به سوی تولید ارگانیک و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
123 کنترل علف هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides S. Watson) با دزهای کاهش یافته علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی (. Solanum tuberosum L) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
124 مدیریت اگرواکولوژی علفهایهرز در ذرت علوفهای در اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
125 مدیریت تلفیقی کنترل سس زراعی با استفاده از روش کشت نشائی و کاربرد علفکش های پس رویشی در زراعت جغندرقند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
126 مزایای مصرف بیوزر(نانو کود بیولوژیک) در ترکیب با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر بر صفات مرتبط باعملکرد، وزن مخصوص ،درصد ماده خشک ،تعداد و وزن متوسط غده در سیب زمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
127 مطالعه تاثیر روش های مدیریتی علف های هرز بر تنوع گونه ای علف های هرز در کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
128 مقایسه کارایی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز مزارع گندم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
129 مقایسه کارایی پنج علفکش در کنترل علف های هرز سلمه تره (Chenopodium albom) و تاج خروس (Amarantosretre flexus) در سیب زمینی در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
130 میزان تأثیر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز در ذرت علوفه ای در اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
131 نقش پرایمینگ بر جوانه زنی کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش عصاره آللوپاتیک علف هرزخردل وحشی (.Sinapis arvensis L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
132 واکنش جوانه زنی بذر علف هرز سیاه دانه (Agrostemma githago) به دماهای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
133 یک استراتژی موثر در افزایش کارایی علف کش سولفوسولفورون با استفاده از مواد افزودنی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران