دکتر مجید عباسپور

دکتر مجید عباسپور Professor, Faculty of Mechanics, 
Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

دکتر مجید عباسپور

Dr. Majid Abbasspour

Professor, Faculty of Mechanics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.