دکتر اسفندیار زبردست

دکتر اسفندیار زبردست دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

دکتر اسفندیار زبردست

Dr. Esfandiar Zebardast

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Urban Sprawl Using Factor Analysis Technique (Case: Qazvin City Districts) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 26
2 آسیب شناسی تحقق پذیر آمایش سرزمین در ایران نمونه موردی: دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 30، شماره: 115
3 ارائه چارچوبی پژوهشی درباره مناطق کلانشهری چندمرکزی به منظور توسعه نظری و تجربی این مفهوم در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی تاب آوری زیرساخت های حمل ونقل در کلان شهر تهران مطالعه موردی: محلات نواحی دو (منطقه ۹)، چهار (منطقه ۶) و پنج (منطقه ۱) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی طرح های توسعه شهری براساس اصل هم پیوندی و اتصال با استفاده از روش AHP (نمونه موردی: طرح احیای میدان امام علی(ع) اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 11
6 ارزیابی و معرفی مدل های حکمروایی اثربخش برای مناطق کلان شهری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
7 Explanation of Residential Satisfaction in the internal and external renewal Experiences of Deteriorated urban areas (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 2
8 Investigating Factors Affecting Urban Growth of Large Cities in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 2
9 Investigating Urban Expansion and Its Drivers in Ardebil (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
10 بازاندیشی در مدل سازی شهری: یک رویکرد نظری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی پدیده پراکنده رویی و علل آن در شهر زنجان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 38
12 بررسی رابطه علی محیط ساخته شده و رفتار سفر در الگوهای توسعه ای مختلف تهران: محله منیریه، کوی بیمه و گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 35
13 بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 5، شماره: 10
14 بررسی عوامل موثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 1
15 بررسی و ارزیابی طرح های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 9
16 بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
17 تبیین ارتباط فرم‌‌شهری با تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلان‌شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 39، شماره: 170
18 تبیین اصول نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری با هدف ارتقاء رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
19 تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 4
20 تبیین عوامل موثر بر شکل گیری امنیت سکونت در سکونتگاه های خودرو؛ مطالعه موردی: منطقه کلانشهری تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 3
21 تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید* (مطالعه موردی: منطقه ۲۲ تهران) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 4
22 تحلیل ارتباط پراکنده رویی شهری و آسیب پذیری اجتماعی (موردپژوهی: نواحی شهر قزوین) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 1
23 تحلیل ارتباط پراکنده رویی شهری و آسیب پذیری اجتماعی(مورد پژوهی: نواحی شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 4
24 تحلیل الگوی سطح بندی نظام شهری استان زنجان و ارائه الگوی بهینه نظام شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
25 تحلیل پراکنده رویی شهری با استفاده از فن تحلیل عاملی موردپژوهی: نواحی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 14
26 تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 1
27 تحلیل رابطه کاربری زمین و رفتار سفر در سطح محلات شهرتهران ؛ نمونه مورد مطالعه محله منیریه، کوی بیمه و کوی گلستان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 4
28 تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه مورد مطالعه: مجموعه شهری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
29 تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 3
30 تحلیل قابلیت توسعه هم افزا در مناطق شهری چندمرکزی نمونه موردی: مجموعه شهری مازندران مرکزی (آمل- بابل- قائمشهر- ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 4، شماره: 16
31 تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
32 تحلیل مولفه های موثر درتقویت پیوندهای روستایی- شهری بر اساس رویکرد شبکه منطقه ای در مدل های F’ANP وAHP (مورد: بخش انزل- شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
33 تحلیل نقش گردشگری درتوسعه پایدار منطقه ای و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار آن براساس مدل F,ANP)مطالعه موردی: شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 15، شماره: 1
34 تعیین محدوده منطقه شهری چندمرکزی مازندران(ساری، آمل، بابل، قائم شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 3
35 سنجش چندمرکزیتی مجموعه های شهری کشور؛ نمونه موردی: مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 2، شماره: 8
36 سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 2
37 سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 4
38 سنجش ماهیت توسعه چندمرکزی مجموعه شهری رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 15
39 سنجش و تحلیل جایگاه مسکن در بخش های اقتصادی ملی و منطقه ای (سال های 1380 و 1390) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 24
40 شاخص های محیط انسان ساخت و تاثیرات آن بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: محدوده پیرامونی چهارده ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر تهران ) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 1
41 شناسایی و تحلیل جزءبازارهای مسکن در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 179
42 شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های مدیریت نوسازی شهری (مورد مطالعه: منطقه 10 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 30
43 فرصت ها و چالش های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 1
44 کاربرد روش تحلیل عاملی اکتشافی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 2
45 کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 18، شماره: 2
46 کاربرد فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) در برنامهریزی شهری و منطقهای (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 41
47 کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 19، شماره: 2
48 کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 4
49 گونه شناسی فرم شهر و ساختار فضایی پایدار؛ با نظری بر کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 1
50 گونه شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 2
51 گونه شناسی مناطق شهر- بنیاد در مطالعات شهری و منطقه ای: با نظری بر واکاوی مفهوم مجموعه شهری در ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 43
52 گونهشناسی فضاهای دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
53 مفهوم سازی فرایند تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
54 مقایسه تطبیقی تاثیر مورفولوژی بر کارایی انرژی با استفاده از روش I.M.M ، در محلات هفت حوض و چیذر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
55 نظام جمعیت شهری در مناطق ایران با تاکید بر مطالعه تطبیقی منطقه البرز جنوبی و خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 41
56 واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
57 واکاوی ارتباط مدت زمان سکونت با شکلگیری هویت مکان در توسعه شهری جدید مطالعه موردی: منطقه ۲۲ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 12
58 واکاوی ارزش افزوده ایجادشده ناشی از اجرای طرح های توسعه و عمران شهری از منظر عدالت فضایی (نمونه مورد مطالعه: شهر گلپایگان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 3
59 واکاوی انتقادی مفهوم تاب آوری شهری از دیدگاه مناسبات قدرت نهادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of delineation and strategic planningfor Khorramabad metropolitan areas (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 Assessment of Trace Industrial Estates on the Socio-Economic Expansion (Case Study: Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
3 ارزیابی اثر شهرک های صنعتی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
4 بررسی مقایسه ای توسعه شهرهای جدید در منطقه کلان شهر سئول و ناحیه کلان شهر جاکارتا (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
5 تحلیل فضایی فقر و محرومیت با رویکرد ارتقا توانمندی مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری