دکتر حسن سودمند افشار

دکتر حسن سودمند افشار استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان کاربردی و مطالعات بین فرهنگی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر حسن سودمند افشار

Dr. Hasan Soodmand Afshar

استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده زبان کاربردی و مطالعات بین فرهنگی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation into Good and Poor Iranian EFL Majors’ Vocabulary Learning Strategies (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 4
2 An Investigation into the Characteristics of Iranian EFL Teachers of Senior Secondary Schools and Language Institutes (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 5، شماره: 1
3 An Investigation into the Impact of Language Learning Strategy Instruction on the Less Successful Iranian EFL Learners’ L۲ Achievement (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 3
4 ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته ی کامپیوتر (انتشارات سمت): دیدگاه دانشجویان و مدرسان زبان تخصصی رشته ی کامپیوتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 51، شماره: 3
5 ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی زبان انگلیسی پراسپکت و ویژن 1 از منظر توانش ارتباطی بینافرهنگی و فرافرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
6 Developing an Inventory to Investigate Current Professional Development Needs of Iranian EFL Teachers (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 2
7 Developing and Validating a Model for Exploring Iranian EFL Teachers’ Perception of Professional Development (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 37، شماره: 3
8 EFL Learners’ Language Learning Strategy Use, Instrumental Motivation, Self-efficacy, Self-regulation, Autonomy, and L۲ Achievement: A SEM Analysis (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 11، شماره: 4
9 EFL Teachers' Critical Consciousness: The Role of Gender, Age, Academic Degree, Teaching Experience and Workplace (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 11، شماره: 1
10 EFL Teachers’ Beliefs and their Actual Classroom Practices: Any Difference? (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 9، شماره: 2
11 EFL Teachers’ Reflective Journal Writing: Barriers and Boosters (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 3
12 English Teachers' Perception of Critical Pedagogy: Any Discrepancy between Perception and Actual Classroom Implementation? (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
13 Exploring the Characteristics of Effective Iranian EFL Teachers from Students’ and Teachers’ Perspectives (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 6، شماره: 1
14 Investigating the impact of job satisfaction/dissatisfaction on Iranian English teachers’ job performance (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 4، شماره: 1
15 Listening strategy use, test anxiety and test performance of intermediate and advanced Iranian EFL learners (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
16 Mixed Methods Research in Applied Linguistics: The Status quo of the Current Issues and Practices (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 11، شماره: 1
17 Students’ Needs or Teachers’ Wishes? A Triangulated Survey of Medical EAP in Iranian Context (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 12، شماره: 2
18 The effect of portfolio assessment on Iranian pre-intermediate EFL learners’ autonomy (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
19 The Relationship among Reflective Thinking, Listening Anxiety and Listening Comprehension of Iranian EFL Learners: Does Proficiency make a Difference (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 3، شماره: 2
20 Towards a Critical Language Teacher Identity: Contributions of a Critical Teacher Education Course (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
21 بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه اول دوره اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 15، شماره: 36
22 نقد و بررسی کتاب ویژن 3 با تمرکز ویژه بر تحلیل حقوق‌محور و فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 53، شماره: 4
23 نویسندگان ایرانی و غیرایرانی انگلیسی رشته های کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Investigation into the Relationship between Willingness to Communicate (WTC), Selfefficacy,Self-regulation, and writing ability of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 EFL Teachers’ Beliefs and their Actual Classroom Practices: Is there a Mismatch? (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 The Relationship among Self-Efficacy, Self-Regulation, Instrumental Motivation and Listening Comprehension Ability of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در آموزش و ارزیابی زبان انگلیسی
4 The Relationship between Critical Thinking, Vocabulary Size, Vocabulary Depth, and Reading Comprehension of Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان