دکتر محمدرضا مجیدی

دکتر محمدرضا مجیدی رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

دکتر محمدرضا مجیدی

Dr. Mohammad Reza Majidi

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.