دکتر ابراهیم مقیمی

دکتر ابراهیم مقیمی استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

دکتر ابراهیم مقیمی

Dr. Ebrahim Moghimi

استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده های مورفومتری و رسوب شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
2 آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری های شهری بر حریم رودخانه (مطالعه موردی: رود خشک در شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 3
3 آشکارسازی تغییرات هندسی رودخانه بشار در محدوده شهر یاسوج و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
4 ارزیابی اثر ترکیب کانی‎شناسی واحدهای سنگی توده نفوذی الوند بر مقاومت رخنمون‎ها در برابر هوازدگی و فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 1
5 ارزیابی پایداری ژئومورفیکی جاده لشکرک به دیزین با تاکید بر داده های ژئو مکانیکی با هدف ایمنی و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 4
6 ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی توسعه یافتگی آبخوان های کارستی در ارتباط با ژئومورفولوژی دولین ها و ویژگی های هیدرودینامیکی (مطالعه ی موردی: توده ی کارستی شاهو) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 19
8 ارزیابی خطر لرزه ای منطقه بدخشان(شمال شرق افغانستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 13، شماره: 1
9 ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 38
10 ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری و آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه های کوهستانی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 67
11 ارزیابی و پهنه بندی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش دامنه های شمالی آلاداغ (مطالعه موردی: حوضه زهکشی چناران در استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
12 ارزیابى ریسک زمین لرزه در شمال غرب تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبى AHP؛ مطالعه موردى منطقه 22 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
13 استفاده از DEM در تحلیل مورفوتکتونیک فروچالههای کارستی توده پرآو ـ بیستون (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
14 استفاده از نرم افزار ComMIT در پهنه بندی خطر سونامی در سواحل جاسک (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 2
15 ایجاد بانک اطلاعات ژئومورفولوژی – زیست محیطی دماوند تحت WebGIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 69
16 Seismic Hazards and risk assessment of Badakhshan region (northeast Afghanistan) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 5، شماره: 3
17 Seismic Hazards and risk assessment of Badakhshan region (northeast Afghanistan) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 5، شماره: 2
18 Tectonic Setting and Seismicity of the Badakhshan Region, Afghanistan (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 23، شماره: 2
19 The relationship between channel width changes with confinement index and flood power of an extreme flood (Case study: Ilam Dam) (دریافت مقاله) نشریه انجمن علوم خاک ایران دوره: 1، شماره: 1
20 بازسازی پالئوهیدرولوژی و پالئواکولوژی دریاچه ی ارومیه در کواترنری (با مطالعه ی پادگانه های دریاچه ای) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
21 بازسازی سطوح دیرینه دریاچه ارومیه در کواترنری با مطالعه پادگانه های دریاچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 1
22 بررسی تجارب زیسته استرس والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه (ADHD) (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 48
23 بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعده دلتای سفیدرود به‎روش تحلیل نیمرخ‎های متساوی‎البعد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 2
24 بررسی تغییرات طولی رودخانه کارون با استفاده از روش میانگین جهت دار خطی (منطقه مورد مطالعه: از شوشتر تا اروند) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
25 بررسی توسعه یافتگی و ویژگی های هیدرودینامیکی سامانه های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان های کارستی حوضه رودخانه الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
26 بررسی دیدگاه سیستمی در ژئومورفولوژی با تاکید بر مناطق یخچالی(نمونه موردی، اشترانکوه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 64
27 بررسی سیستماتیک ادبیات علمی میراث ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 1
28 بررسی عوامل کنترل کننده پاسخ رودخانه های کوهستانی به واقعه سیلاب شدید (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
29 بررسی فرسایش در حوضه‎ی آبخیز رودخانه‎ی شورفدامی (استان فارس) با استفاده از مدل آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 3
30 پهنه‎بندی خطر وقوع زمین‎لغزش با استفاده از مدل آنتروپی (مطالعه‎ی موردی: تاقدیس نسار زاگرس شمال‎غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 44، شماره: 1
31 تاثیر عوامل اکوژئومورفولوژیک برکیفیت شیمیایی آب مطالعه موردی: رودخانه کر و دریاچه سد درودزن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 1
32 تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه ی شهر در حریم رودخانه ی خشک کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 3
33 تحلیل هیدروژئومورفولوژیکی حوضه نچی با تاکید بر فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
34 تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت های تکتونیکی و لرزه خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 2
35 تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی های غرب استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 45، شماره: 4
36 تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش بینی آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 1، شماره: 1
37 توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه نورآباد به سمت مناطق سیل‌خیز و افزایش مخاطرات سیلاب در حال و آینده (موردمطالعه: محدوده شهری نورآباد، استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
38 ژئومورفوتوریسم و قابلیت سنجی ژئومورفوسایت های جاده ای با بهره گیری از روش پری یرا؛ مطالعه موردی؛ آزاد راه قم-کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 27
39 سازوکار تشکیل و تغییر تومبولو، لاگون و سد ماسه ای در ساحل بیر ناحیه بندرتنگ ایران(دریای مکران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
40 شناسایی، ارزیابی و رتبه بندی خورهای شرق تنگه هرمز به منظورتوسعه پایدار گردشگری (از میناب تا جاسک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 15، شماره: 51
41 مخاطرات فرسایش آبراهه ای بر روی خط لوله گاز نهم سراسری با استفاده از روش ANP-PRSM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
42 مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر اساس عوامل محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 28
43 مورفودینامیک توده آتشفشانی دماوند و مدیریت محیط با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
44 نقش تغییرات اقلیمی کواترنر در تحول ژئومورفولوژیکی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: ناهمواری شاهو، غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 4
45 نقش تنگناهای ژئومورفولوژیکی در توسعه کالبدی کلانشهر تبریز به منظور کاربری بهینه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 23، شماره: 1
46 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 4
47 نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
48 هیدرومورفومتری دلتاهای بخش شمالی تنگه ی هرمز و ناپایداری بستر رودها (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مهندسی در بستر مخاطره شناسی در قرن 21 (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
2 اصول کلی و راهبردهای در مدیریت و کنترل سیلاب و رواناب های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 بررسی تجارب زیسته استرس والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه (ADHD) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
4 بررسی جهت و روند توسعه فیزیکی شهرماسال با استفاده ازتصویر ماهواره ایETM+ و سیستم اطلاعات جغرافیایی و پیامدهای ناشی ازآن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 بررسی نقش ویژگی های زمین شناسی در تغییرات رودخانه کارون( محدوده شوشتر تا اروند رود) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی ویژگیهای اکوژئومورفولوژیکی تالابهای ساحلی (نمونه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب در تنگه هرمز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
7 پهنه بندی حریم سیل گیر رودخانه کن بر اساس داده های سیل و مورفومتری آبراهه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
8 پهنه بندی حریم سیل گیر رودخانه کن در غرب تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
9 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS در حوضه سد ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
10 تدوین الگوی مدیریت استرس جهت استرس والدگری مادران کودکان مبتلا به ADHD و ارائهراهبردهای مقابله ای کارآمد بر اساس تجارب زیسته آنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
11 تغییر میکرولندفرم های ژیومورفولوژیکی به علت توسعه شهری، مطالعه موردی؛ کلان شهر شیراز دربازه زمانی 1395 - 1345 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
12 تغییرات ژئومورفولوژیک ناشی از توسعه شهری درحریم رودخشک شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
13 چالش ها و راهکارهای موجود در زمینه دسترسی به آب سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
14 چالش های پیش رو در مدیریت و حفاظت میراث ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی: آتشفشان دماوند) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
15 دگراندیشی جهان بینی، آسیب پذیری اجتماعی و کاهش مخاطرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
16 روش تعیین برفمرز در زردکوه بختیاری با روش هه برلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 شناسایی اشکال کارستی و تحول آن ها از دیدگاه ژئومورفولوژی در منطقه ی کامیاران (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
18 کاوشی بر مفهوم ایزومورفیسم در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
19 کاوشی بر مفهوم ایزومورفیسم در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
20 کشف کیفیت در ماهیت و آموزش جغرافیا (QDGE) با استفاده از قواعد تلازم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
21 مخاطره شناسی فطری برای کاهش مخاطرات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
22 مشاهده در ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
23 مقدمه ای بر توسعه ژئوتوریسم شهری و چالش های پیش روی آن (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو