دکتر حسن لشگری

دکتر حسن لشگری استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسن لشگری

Dr. Hassan Lashkari

استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.