دکتر علی مبینی دهکردی

دکتر علی مبینی دهکردی استاد دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر علی مبینی دهکردی

Dr. Ali Mobini Dehkordi

استاد دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 5، شماره: 4
2 ارائه روش مهندسی آینده در سیستم های پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 4
3 ارزیابی و اولویت بندی مولفه های موثر بر انتقال موفق نانوفناوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 3
4 الزامات تامین امنیت در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
5 الگوی بین‌المللی‌سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
6 الگوی کنترل راهبردی آمادوپشتیبانی در شرایط ثبات و بحران (مورد مطالعه: یک سازمان دفاعی) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 20
7 ایجاد مقیاس ارزیابی گرایش کارآفرینانه در پژوهشگاه های دولتی صنعت انرژی ایران و بررسی تاثیر آن بر عملکرد با رویکرد اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی تاثیر بعد پیکره بندی مجدد منابع داخلی از قابلیت های پویا بر عملکرد کسب و کارها (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 28
9 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 5، شماره: 19
10 بررسی تاثیر مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی (مطالعه موردی یک شرکت وابسته به صنایع خودروسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 3، شماره: 4
11 بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم‎سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 20، شماره: 74
12 بررسی تحلیلی سیاست ها و برنامه های اصلاح الگوی مصرف و تاثیر اجرای آنها بر شدت انرژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
13 بنیانی برای جستجوی حقیقت راهبرد ورای تعاریف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 4
14 بیانیه ماموریت دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی در نظام آموزشی روزآمد دانشکده (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 13، شماره: 61
15 تاثیر صنعت بیمه در توسعه فعالیت های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت بیمه ملت) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای بازنشستگی دوره: 1، شماره: 2
16 چابک سازی نوآوری در مدل کسب و کار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب وکارهای نوپا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کارآفرینی و نوآوری دوره: 2، شماره: 3
17 چارچوب شناسایی فرصت های کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات با رویکرد آینده نگاری (مورد مطالعه: فناوری های سلامت دیجیتال در نیروهای نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 17
18 دیده بانی روندهای فناوری اطلاعات موثر بر کسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 89
19 ذهنیت‌گرایی رادیکال به‌مثابه بنیان معرفت‌شناسی کنش کارآفرینانه ناول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 76
20 شناخت محیط راهبردی با بهره گیری از منابع متن باز
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۱۰.۲ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
21 شناسایی جنبه های کاربردی، حوزه های پزشکی و روندهای فن آورانه شکل دهنده فرصت های کارآفرینانه آینده تله مدیسین (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 6
22 شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
23 شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
24 طراحی اکوسیستم کارآفرینی پردیس دانشگاهی با رویکرد مدلسازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
25 طراحی مدل شایستگی های کارآفرینی راهبردی مدیران ارشد کشور (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 2، شماره: 7
26 فرآیندهای یادگیری به عنوان موتورمحرکه ی نوآوری استراتژیک (مورد مطالعه: مراکز پژوهشی صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 25
27 فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 17، شماره: 60
28 فراترکیب مدل های نوآوری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
29 کاوشی در ماهیت راهبرد : زمینه سازی برای خلق اندیشه ای نو (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 7، شماره: 28
30 مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مولفه ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 22
31 مدیریت راهبردی مبتنیبر ارزش در سطح سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
32 مفهومپردازی تفکر طراحی: زمینه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 32
33 مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
34 مقاله پژوهشی:تحلیل تطبیقی معیارهای اخلاق علم با مولفه های اخلاق علمی در سیره امام خمینی (رحمه الله علیه) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 10
35 مقایسه تحلیلی شبکه کسب و کار و اکوسیستم کسب و کار (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
36 نقش بنیاد ملی نخبگان در مرزشکنی دانش (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
37 نقش مدیران ارشد در پیادهسازی چشمانداز در صنعت نفت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 14، شماره: 2
38 واکاوی اقتصاد دیجیتال ایران با رویکرد آینده ‎پژوهی بر اساس الگوی تحلیل روند Steep (v) و سناریوپردازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 4، شماره: 1
39 واکاوی رابطه متقابل اقتدار علمی و اقتدار ملی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 14، شماره: 63
40 همکاری راهبردی شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های جدید فناوری نانو، چالش‌ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی چگونگی توسعه گردشگری کارآفرینانه مبتنی بر اقتصادچرخشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
2 بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت در بین کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز
3 بررسی مهمترین دلایل عدم پذیرش کسب وکار نوپا توسط شتاب دهنده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
4 بررسی وضعیت شاخصهای مدیریت انرژی دربخشهای مصرف کننده نهایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی CNG
5 تکامل زیستبوم بنگاه های جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری
6 رویکردها، روشها و مدلهای اجرای چشم انداز در سطح ملی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 شناسایی اثرات بکارگیری هوشمندی کسب وکار برکسب وکارهای فعال در صنعت بانکداری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
8 شناسایی راهکارهای تحقق گردشگری کارآفرینانه سبز با رویکرد اقتصاد چرخشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
9 شناسایی عوامل موثر بر فرآیند تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
10 شناسایی و اولویت بندی پیشران های موثر بر مهارت های مورد نیاز کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
11 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر ارزیابی فرصت های کارآفرینی اینترنت اشیا صنعتی (دیدگاه برون سازمانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
12 عوامل موثر ارزیابی فرصت های کارآفرینی فناوری های دیجیتال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 فرصت ها و چالش های استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود تجربه مشتری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
14 متدولوژی طراحی و تدوین چشم انداز ایران 1404 (هـ.ش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 مدل مفهومی شبک ه همکاری نهادی در زمین ه سیاست گذاری نوآوری ( موردمطالعه : دانشگاه تهران ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
16 مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در بخشهای مصرفکننده نهایی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
17 مروری بر مطالعات خلق مشترک ارزش در پلتفرم های دیجیتال و مطالعات آینده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
18 معرفی مدل گونه شناسی پلتفرمهای دیجیتال با روش مرورسیستماتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
19 نگاهی متفاوت به استراتژی های رشد استارتاپ ها و اسکیل آپ ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دیده بانی کسب و کار ایران ۱۴۰۲