دکتر علی مبینی دهکردی

دکتر علی مبینی دهکردی دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر علی مبینی دهکردی

Dr. Ali Mobini Dehkordi

دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.