دکتر ارسطو توحیدی

دکتر ارسطو توحیدی دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر ارسطو توحیدی

Dr. Aristotle Tohidi

دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.