دکتر علی محمد خورشید دوست

دکتر علی محمد خورشید دوست گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

دکتر علی محمد خورشید دوست

Dr. Ali Mohammad Khorshiddoost

گروه آب و هواشناسی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی ، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تطبیقی تغییرات اقلیمی در دو ناحیه اقلیمی خیلی مرطوب - معتدل و کوهستانی سرد (مطالعه موردی: بندر انزلی و شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
2 آشکارسازی نوسانات اقلیمی با استفاده از روش آزمون همگنی نرمال استاندارد (مطالعه موردی: ایستگاه خرمآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
3 اثر تغییر اقلیم بر نوسانات رواناب سطحی حوضه ی آبریز رودخانه ارس. (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
4 ارزیابی اثرات تغییرات جهانی اقلیم بر عناصر اقلیمی دما و بارش در نواحی مختلف آب و هوایی ایران با استفاده از سناریوهای RCP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 83
5 ارزیابی توان محیطی استان آذربایجان غربی برای کشت کلزا بر اساس روش AHP و مدل TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 52
6 ارزیابی خودهمبستگی فضایی بارش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
7 ارزیابی داده های زمینی و تصاویر ماهواره ای در تحلیل گرد و غبارهای نیمه غربی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
8 ارزیابی دقت مدل های CMIP۶ برای شبیه سازی دما و بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 11
9 ارزیابی روند تغییرات دما و کسر آب ابر در ایران با استفاده از داده های سری زمانی محصولات سنجنده SEVIRI (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 31
10 ارزیابی قابلیت مدل سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS) در تخمین مقادیر بار معلق رسوبی و مقایسه آن با ۲ نوع از مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مطالعه موردی: رودخانه زرینه رود، حوضه جنوب شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 41
11 ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز های طبیعی مبتنی بر GIS (نمونه موردی: شهرستان ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
12 ارزیابی همگنی سری های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 57
13 استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای یافتن مکان بهینه دفن زباله (مطالعه موردی: شهر بناب) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
14 The effect of climatic parameters on plant distribution in central Iran (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
15 برآورد مقدار تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 68
16 برآورد میزان رسوب حوضه رود ارس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: زیرحوضه دره رود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
17 برآورد و تحلیل مقادیر آتی بارش های نواحی خزری با بکارگیری مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 47
18 بررسی اثر عوامل مرفو-اقلیمی بر دقت ریز مقیاس گردانی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 24
19 بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس گردانی مدل SDSM (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 2
20 بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در جنوب غرب ایران با استفاده از مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
21 بررسی الگوهای همدیدی وارونگی دما در شهرستان تبریز با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
22 بررسی پراکنش فراوانی رعد و برق ها و ارتباط آن با ارتفاع در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
23 بررسی تغییرات بارش و دبی در حوضه کرخه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 2
24 بررسی تغییرات دما و بارش حوضه ی سیمره با استفاده از مدل های اقلیمی سری CMIP۵ (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
25 بررسی تغییرات دماهای کمینه در شمالغرب کشور با استفاده از ریزمقیاس گردانی آماری خروجی مدل های جهانیHadCM۳ و MPEH۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
26 بررسی تغییرات شروع و خاتمه یخبندان ها و سرماهای موثر در کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 4
27 بررسی چرخندزایی در بادپناه کوهستان زاگرس (دوره 1999 ـ 2005) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
28 بررسی روند آبدهی رودخانه کسیلیان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 24
29 بررسی روند تغییرات کاربری شهرستان های شرق دریاچه ارومیه و شناسایی مناطق دارای قابلیت کشت گیاهان شوری پسند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 55
30 بررسی روند تغییرات بارش دبی زیر حوضه های رودخانه کرخه با استفاده از روش های ناپارامتریک مطالعه موردی: حوضه آبریز کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
31 بررسی روند تغییرات کاربری حاشیه شرق دریاچه ارومیه با تاکید بر شوری خاک به روش شی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
32 بررسی ساختار منطقه ای جو در زمان رخداد توفان تندری همراه با تگرگ از ۱۶ تا ۱۸ جولای ۲۰۱۶ مورد مطالعه: شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 2
33 بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی توفان تندری منجر به سیل شدید 28 تیرماه سال 1394 در البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 18
34 بررسی عدم قطعیت مدل شبکه عصبی در ریز مقیاس گردانی HadCM۳‎ با روش فاصله اطمینان بوت استراپ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
35 بررسی ماهیت ساختاری توفان حاره ای آشوبا بر روی دریای عرب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
36 بررسی و تحلیل بارش های ناحیه شمال ایران با استفاده از تحلیل خوشه ای و تجزیه تابع تشخیص (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
37 پژوهشی بر ابرهای خزری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 2
38 پهنه بندی و تحلیل فضایی مخاطرات بالقوه محیطی (مطالعه موردی: بخش سیلوانا) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 1
39 پیش بینی بارش های سنگین سواحل جنوبی دریای خزر تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ی ۱۴۰۸ - ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 42
40 پیش بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده ها در ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
41 پیش بینی تغییرات اقلیمی در غرب ایران با استفاده از ریزمقیاس گردانی خروجی مدل HadCM3 تحت سناریوهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
42 پیش نگری چشم انداز آتی دما و بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبتنی بر مدل های CMIP۶ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 1
43 پیش نگری و ارزیابی روند دما، بارش و خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
44 تاثیر تغییراقلیم بر دما و بارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل ها و سناریوهای اقلیمی (مطالعه ی موردی: حوضه ی شهرچای ارومیه) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 7
45 تاثیر عامل های اقلیمی بر برخی ویژگی های کیفی میوه پرتقال تامسون ناول در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
46 تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
47 تحلیل زمانی – مکانی آلودگی های خطرناک شهر تبریز با تاکید بر( PM۱۰) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 4
48 تحلیل سینوپتیکی-دینامیکی بارش سنگین منجربه سیل استان گلستان در ماه مارس ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 1
49 تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
50 تحلیل همدیدی سازوکار وقوع بارش های سنگین بهاره در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 8
51 تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 37
52 تعیین تابع توزیع احتمالاتی یخبندان های ایران طی ۲۰۱۰-۱۹۸۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 50
53 تعیین تیپ اقلیمی مناطق مختلف با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 1
54 تعیین مکان های مناسب برای کشت کلزا در استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
55 توزیع زمانی و مکانی پدیده رعد و برق در ایران با استفاده از داده های سنجنده ثبت رعد و برق (LIS) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
56 چشم انداز تغییرات اقلیمی در غرب ایران بر اساس سناریوهای واداشت تابشی و ریزمقیاس گردانی مدل آماری SDSM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
57 چشم انداز تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان ها و سرماهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره در شمال شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 43
58 دورنمایی از تغییرات فراوانی روزهای یخبندان در ایران با مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 4
59 روندیابی تغییرات نیاز آبی گیاه مرجع و متغیرهای هواشناختی مرتبط با آن در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
60 سازوکار شکلگیری چرخند در بادپناه کوهستان زاگرس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
61 شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف حوضه قره سو با مدل SRM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
62 شبیه سازی عددی تغییرات آب و هوایی ایران با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 4، شماره: 14
63 شبیه سازی واداشت های تابشی و اثر متقابل گردوغبار و اقلیم توسط مدل WRF_Chem در منطقه جنوب غربی آسیا (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 1
64 شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر جابه‌جایی زمانی تاریخ وقوع اولین و آخرین یخبندان‌های پاییزه و بهارۀ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 4
65 شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشه ای شهرتبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
66 قابلیت اتومای سلولی در شبیه سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
67 کاربرد تطبیقی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 75
68 کاربرد روش ارزیابی مشروط در بر آورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 36
69 کاربرد روش التذاذی(هدونیک)در برآورد ارتباط میان سطح خدمات، آلودگی و بهای مسکن در مناطق انتخابی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 50
70 کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعه تاثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 3
71 مدل سازی و تحلیل تاثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
72 مدل سازی و روندیابی شاخص های حدی دما و بارش حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
73 مطالعه تاثیر تبخیر تعرق بر دمای نزدیک سطح زمین با استفاده از الگوریتم LCZ در استان های تهران و البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 60
74 مطالعه تاثیر نوسانات سطح آب زیرزمینی بر پدیده فرونشست در منطقه قلعه (آذربایجان شرقی، تسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 60
75 مطالعه و پایش روند تغییرات جزایر حرارتی در استان تهران و رابطه آن با متغیرهای اقلیمی و آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 3
76 معرفی و مطالعه ی ابرهای خزری (مطالعه موردی روزهای ۲۰ تا ۳۱ ماه جولای سال ۲۰۱۳) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
77 مقایسه مدل های لاجیت و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان مراجعه کنندگان بیماری آسم در ارتباط با پارامترهای اقلیمی شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
78 مکان یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل Fuzzy ANP (مطالعه موردی شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
79 مکانیابی نیروگاه های بادی در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تغییر اقلیم تبریز در شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو با استفاده از مدل گردش عمومی پیوندی ECHAM 4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
2 بررسی آلودگی جو تبریز با تاکید برتغییرات زمانی غلظت PM10 (دریافت مقاله) همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا
3 بررسی تغییرات بارش های حدی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس معماری،مهندسی عمران،کشاورزی و محیط زیست
4 بررسی خرده نواحی اقلیمی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
5 برنامه ریزی مدیریت مخاطرات بالقوه محیطی با تاکید بر جاذبه های زمین گردشگری (مطالعه موردی: دهستان مرگور) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
6 پایش تصاویر ماهوارهای و بررسی شرایط همدیدی در انتشار غیرمعمول گردوغبار از عراق به دریای خزر از مسیر شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 پهنه بندی اقلیمی بارش پاییزه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
8 تاثیر نوسانات اقلیمی بر تغییرات رواناب سطحی حوضه شهرچای ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
9 تحلیل آماری - همدیدی موثرترین الگوی رودباد موجدبارشهای فراگیر فصل زمستان درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
10 تحلیل پهنه های مناسب توسعهی اکوتوریسم در استان اردبیل با استفاده GIS و مدل منطق فازی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
11 تحلیل سینوپتیکی بارشهای رگباری استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
12 کاربرد پردازش تصاویر ماهواره ای در تعیین رطوبت لایه سطحی خاکی (مطالعه موردی :شرق حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
13 کاربرد مدل رگرسیون لجستیک در ارزیابی عوامل موثر بر لغزش دامنه ای(مطالعه موردی:گردنه صائین واقع در دامنه جنوبی سبلان) (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
14 کاربرد نانوذرات آهن صفردرصد در پاکسازی آلودگی آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
15 مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب بررسی چالشها وارایه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
16 مطالعه تطبیقی تاثیر تغییر عوامل اقلیمی بر عملکرد گندم دیم در شهرستان های اهر و مراغه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 ناحیه بندی توزیع پوشش گیاهی در ایران مرکزی با استفاده از شاخص NDVI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
18 نقش آموزش قوانین و مقررات زیست محیطی بر نگرش محیط بانان استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست