دکتر سیدعلی بدری

دکتر سیدعلی بدری دانشیار- دانشگاه تهران

دکتر سیدعلی بدری

Dr. Seid Ali Badri

دانشیار- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تبدیل روستا به شهر در توسعه مناطق کوهستانی با استفاده از روش نظریه بنیانی (مورد: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 145
2 ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر ارتقای روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردی: بخش دیلمان- شهرستان سیاهکل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 11
4 ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 2
5 ارزیابی گردشگری پایدار روستایی مورد شناسی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
6 اصلاح مدل تصمیم گیری تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 28
7 بخش بندی گردشگران روستایی بر اساس انگیزه های گردشگری (مطالعه موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
8 بخش بندی گردشگری در نواحی روستایی با تاکید بر عوامل انگیزشی: مورد مطالعه حوضه آبریز رودخانه کلان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 49
9 بررسی ارتباط میان تحقیقات علمی و نیازهای جامعه روستایی ایران با تاکید بر پایان نامه/ رساله های دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
10 بررسی ارتباط میان ویژگی های قومی- فرهنگی و شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 146
11 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی عوامل موثر بر هزینه های گردشگری مذهبی مطالعه ی موردی: شهر مشهد مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 1
13 بررسی و تبیین فرایند انتخاب نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاه های روستایی حوزه ی کلان شهری با تاکید بر کلان شهر تهران* (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 32
14 برنامه ریزی راهبردی گردشگری روستایی با استفاده از ماتریس ارزیابیIFE و EFE (مطالعه موردی: بخش سامان- شهرستان شهرکرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 12
15 پیوندهای جمعیتی روستایی - شهری و تاثیر آن بر خلق سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: شهرستان های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
16 تاب آوری روستاهای مناطق نمونه گردشگری در حوضه های سیل خیز بر اساس روش تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: روستاهای چشمه کیله تنکابن و سرد آبرود کلاردشت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 1، شماره: 3
17 تاثیر بازارچه های مرزی بر ارتقاء شاخص های اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 3
18 تاثیر بازارچه های مرزی بر پدیده قاچاق کالا و کیفیت زندگی روستاییان مرزنشین (مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 2، شماره: 3
19 تاثیر بازارچه های مرزی در توسعه سیاسی- فضایی مناطق روستایی مرزی مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 51
20 تبیین فرایند همکاری های قلمرویی در بهره برداری از قنات (مورد مطالعه: قنات حسن آباد، استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 3
21 تبیین نشانگرهای منظر پایدار روستایی در ایران مبتنی بر آرای متخصصان و حرفه مندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 1
22 تجربه زیسته فقرا برای مشارکت در فعالیت های مرتبط با طبیعت گردی در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 1
23 تحلیل ادراکات روستاییان از پیشرفت زندگی، و ابعاد و موانع آن (مطالعه موردی: روستای دوساری دشت جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 10
24 تحلیل تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطره زلزله ( مطالعه موردی: شهرستان مریوان) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
25 تحلیل درک ذی نفعان از آثار و پیامدهای توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی نمونه موردی: منطقه لواسانات (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
26 تحلیل سطح حکمروایی محلی روستاهای شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 3
27 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر وضعیت بازاریابی گردشگری روستایی در یک حوزه ی کلانشهری از دیدگاه کارشناسان؛ مورد: روستاهای شمال تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 7
28 تحلیل عوامل کلیدی موثر بر شکل دهی الگوی آمایش فضاهای روستایی با رویکرد آینده نگاری (مورد مطالعه: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
29 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
30 تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه های اصلی وزن جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
31 تحلیل محتوای کیفی سیاست های فضایی توسعه روستایی کشور پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 1
32 تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی، با رویکرد توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: شهرستان شمیرانات، استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
33 تحلیل مقایسه ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای حوضه آبریز رودخانه کلان شهرستان ملایر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 9، شماره: 3
34 تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت زنان در چرخه ی مدیریت بحران شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
35 تحلیل نگرش ها و گرایش های گردشگران نسبت به گردشگری کشاورزی مبتنی بر جامعه محلی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 11، شماره: 40
36 چالش های همکاری قلمرویی در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مشترک: با روش نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 1
37 درجه‎بندی سکونتگاه‎های روستایی برای توسعه‎ی گردشگری بیابان با استفاده از روش ELECTERE III (مطالعه‎ی موردی: خور و بیابانک) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 1
38 راهبردهای توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 6
39 روند تغییرات معیشتی - زیستی در زیست بوم های عشایری با رویکرد پایداری محیط (مطالعه موردی: زیست بوم طایفه فارسیمدان، استان فارس) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 5، شماره: 4
40 رویکرد علم سنجی به مطالعات تاب آوری بلایا در ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
41 سنجش شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
42 سنجش مولفه های موثر بر سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی دهستان اسالم) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 4، شماره: 3
43 سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
44 شناخت الگوی ادراکی روستای خوب بر اساس روش-شناسی کیفی مورد مطالعاتی: روستای کرفس (شهرستان رزن- استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 4
45 شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرها و شاخص های تاب آوری: شواهدی از شمال و شمال شرقی تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 2
46 طراحی الگوی چالش های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
47 عالمان مسئولیت پذیر و عملگرا: یادی از استاد دکتر مهدی طالب و استاد سیدمحسن حبیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 3
48 فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
49 فرایند روش شناسی ترکیبی در برنامه ریزی راهبردی توسعه ی کالبدی مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 9، شماره: 2
50 متا سوات، ابزاری استراتژیک برای برنامه ریزی گردشگری پایدار (مورد مطالعه: روستای میغان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 4، شماره: 13
51 مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی- اجتماعی؛ مطالعه منظرهای شهری- روستایی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
52 مروری بر تغییر شکل منظر فرهنگی از دیدگاه اکولوژی، اقتصادی- اجتماعی؛ مطالعه منظرهای شهری- روستایی اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 33، شماره: 147
53 مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 4
54 مطالعات گردشگری روستایی در ایران: ارایه ی تحلیلی اسنادی از مقالات انتشاریافته ی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 2، شماره: 6
55 مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 7
56 موانع تحقق طبیعت گردی حامی فقرا (مورد مطالعه: روستاهای منتخب شرق استان سمنان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 26
57 نقش عناصر آموزش و پرورش در توانمندسازی جوانان روستایی(مطالعه موردی: دانش آموزان روستایی مقطع دبیرستان بخش سربند شهرستان شازند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 4
58 نقش مدیریت محلی در ارتقای تاب آوری مکانی در برابر بلایای طبیعی با تاکید بر سیلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 1
59 نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 2
60 نقش میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی (مورد مطالعه: شهرستان طارم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
61 نگرش جامعه محلی نسبت به مخاطرات ادراک شده توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش گردشگری درتوسعه اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیطی مطالعه موردی: شهربابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
2 تحلیل تأثیر شبکه های اجتماعی در کارکرد فضایی خدمات روستایی، مطالعه موردی: دهستان شیروان شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 تحلیلی بر روند تحولات در برخی ویژگی‌های مسکن روستایی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 خشکسالی و بررسی اثرات آن بر مناطق کشاورزی به منظور توسعه پایدار با استفاده از تکنیک SWOT پژوهش موردی: منطقه جیرفت و کهنوج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
6 ریسک زمین لغزش در مناطق روستایی: ارائه روشی برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
7 سنجش کارآمدی بیمه روستاییان در استفاده از خدمات درمانی و سلامت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
8 سنجش نگرش کشاورزان در زمینه تغییر شیوه کشت مرسوم به ارگانیک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته