دکتر محمد امیریوسفی

دکتر محمد امیریوسفی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران

دکتر محمد امیریوسفی

Dr. Mohammad Amiryousefi

دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.