دکتر مجید نعمتی

دکتر مجید نعمتی دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، ایران

دکتر مجید نعمتی

Dr. Majid Nemati

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.