دکتر عزیز مومنی

دکتر عزیز مومنی دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر عزیز مومنی

Dr. aziz Momeni

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.